Ενημέρωση Επενδυτών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε στις 24.09.2021 τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρίας από το Χρηματιστήριο Αθηνών (το Χ.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 5 του ν. 3371/2005, και έκτοτε η Εταιρία έπαυσε να είναι εισηγμένη στο Χ.Α.. Οι πληροφορίες που περιέχονται στις παρακάτω ενότητες ενδέχεται να μην είναι επίκαιρες.