Διαχείριση παραπόνων

Η διατύπωση παραπόνου ή σημείου προς βελτίωση από ασθενείς (εσωτερικούς ή εξωτερικούς), επισκέπτες, παραπέμποντες / θεράποντες ιατρούς και προσωπικό, μπορεί να γίνει:

  • είτε προφορικά, κατά τη διάρκεια της παροχής της υπηρεσίας υγείας στους ασθενείς ή στα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη,
  • είτε μέσω επιστολής ή σχετικού εγγράφου, το οποίο ο ενδιαφερόμενος ασθενής ή επισκέπτης μπορεί να αποστείλει απ’ ευθείας στην Κλινική,
  • είτε γραπτώς κατά την παρουσία στην Κλινική, όπου σε συγκεκριμένες θέσεις stands είναι τοποθετημένο το "Έντυπο για την Υποβολή Παραπόνων - Προτάσεων Βελτίωσης", όπου ο ασθενής ή ενδιαφερόμενος τα παραλαμβάνει, τα συμπληρώνει και κατόπιν τα τοποθετεί με ειδικό φάκελο στα ειδικά κυτία συλλογής αυτών,
  • με τον ίδιο τρόπο μπορούν να απευθυνθούν στην Κλινική (σε συγκεκριμένο Τμήμα ή στην κάθε Κλινική) και οι παραπέμποντες / θεράποντες ιατροί της Κλινικής,
  • συγχρόνως παράπονο ή σημείο προς βελτίωση μπορεί να διατυπωθεί και από μέλος του προσωπικού, ακολουθώντας τα σχετικά αναφερόμενα στη Διαδικασία «ΜηΣυμμορφώσεων / Διορθωτικών και Προληπτικών Ενεργειών»,
  • επιπρόσθετα, παράπονα προς την κάθε Κλινική ενδέχεται να διατυπωθούν, έμμεσα, μέσω των ερωτηματολογίων ικανοποίησης που αποστέλλονται από τα ενδιαφερόμενα μέρη, σύμφωνα με τη διαδικασία Δ.ΔΙΑΧ.110 «Μέτρηση Ικανοποίησης Ενδιαφερομένων Μερών».

Email επικοινωνίας για την διαχείριση παραπόνων: [email protected]