Υποστηρικτικά Τμήματα

Αντικείμενο του τμήματος της Ιατρικής Φυσικής αποτελεί η εξασφάλιση της αξιοπιστίας και της ακρίβειας στην εφαρμογή κάθε θεραπευτικής και διαγνωστικής ιατρικής πράξης που εμπεριέχει χρήση ιοντίζουσας ακτινοβολίας ή μαγνητικού συντονισμού (Μαγνητική Τομογραφία).

Συγκεκριμένα το τμήμα δραστηριοποιείται:

 • Σε διαγνωστικές εφαρμογές (Ακτινολογικές εξετάσεις, Σπινθηρογραφήματα κτλ.), στην λήψη όλων των διαγνωστικών πληροφοριών μέσω εικόνων υψηλής ποιότητας με την ελάχιστη επιβάρυνση στον εξεταζόμενο και στο εμπλεκόμενο προσωπικό.
 • Σε θεραπευτικές εφαρμογές (Ακτινοθεραπεία, Βραχυθεραπεία, Ιωδοθεραπεία) στην ανάπτυξη τεχνικών αλλά και στον σχεδιασμό διαδικασιών που να επιτρέπουν τη χορήγηση της μέγιστης δόσης ακτινοβολίας στη νόσο με την ελάχιστη δυνατή ακτινική επιβάρυνση στους παρακείμενους υγιείς ιστούς.

Επιπροσθέτως, είναι αρμόδιο για την εφαρμογή των κανόνων Ακτινοπροστασίας όπως αυτοί επιτάσσονται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία

Το τμήμα διαθέτει τον πλέον σύγχρονο τεχνολογικά εξοπλισμό ο οποίος εγγυάται την ακρίβεια, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της κάθε ιατρικής εφαρμογής

Είναι στελεχωμένο από επιστημονική ομάδα έμπειρων ακτινοφυσικών με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών σε πανεπιστήμια του Εσωτερικού και του Εξωτερικού

Υπηρεσίες - Δραστηριότητες

Για την εξασφάλιση των στόχων του παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες στα τμήματα ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας, πυρηνικής ιατρικής, ακτινοδιάγνωσης και μαγνητικού τομογράφου. Πιο συγκεκριμένα είναι υπεύθυνο για:

 1. Την εκπόνηση μελετών ακτινοπροστασίας στους χώρους όπου πρόκειται να εγκατασταθεί μηχάνημα παραγωγής ιοντιζουσών ακτινοβολιών (υπολογισμός των απαιτούμενων θωρακίσεων) καθώς και μελετών ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων με τις οποίες αξιολογούνται οι παράμετροι λειτουργίας, καθώς και τα παθητικά και ενεργητικά μέτρα ακτινοπροστασίας του προσωπικού και των επισκεπτών.
  Οι Μελέτες Θωρακίσεων και οι Εκθέσεις Ασφαλούς Λειτουργίας υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή, η πρώτη για την έκδοση άδειας κατασκευής τής εγκατάστασης και η δεύτερη για την έκδοση άδειας λειτουργίας του εργαστηρίου.
 2. Την ποιοτική παραλαβή και βαθμονόμηση των μηχανημάτων που εκπέμπουν ακτινοβολία με βάση διεθνώς αναγνωρισμένα πρωτόκολλα και διαδικασίες. Σε αυτές εκτός από την πιστοποίηση των επιδόσεων τους πραγματοποιείται και αναλυτικός έλεγχος των συστημάτων Aσφάλειας / Ακτινοπροστασίας.
 3. Την ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων διασφάλισης ποιότητας – Πρωτοκόλλων ελέγχου ποιότητας στηριζόμενα στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία
 4. Την βελτιστοποίηση των εφαρμογών που χρησιμοποιούν ιοντίζουσες ακτινοβολίες
 5. Τον έλεγχο της χρήσης ραδιενεργών πηγών καθώς και της διαχείρισης των ραδιενεργών αποβλήτων
 6. Την δοσιμέτρηση του προσωπικού που εργάζεται στα τμήματα που χρησιμοποιούν ιοντίζουσες ακτινοβολίες
 7. Την εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα που έχουν σχέση με την Ακτινοπροστασία, την Διασφάλιση Ποιότητας με νέα μηχανήματα και τεχνικές.
 8. Την αξιολόγηση συστημάτων και εξαρτημάτων για ανάγκες των τμημάτων ιοντιζουσών ακτινοβολιών.

Επιπλέον, συμβουλεύει το προσωπικό σε θέματα ακτινοπροστασίας και συμμετέχει με εργασίες και επιστημονικό έργο σε συνέδρια.

Ειδικά για το:

Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

Το τμήμα Ιατρικής Φυσικής είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο ποιότητας, την ασφαλή και ακριβή λειτουργία, τεσσάρων γραμμικών επιταχυντών, ενός εξομοιωτή, ενός αξονικού τομογράφου CTSIM, ενός συστήματος βραχυθεραπείας Ir-192 υψηλού ρυθμού δόσης, τριών συστημάτων σχεδιασμού θεραπείας (BrachyOncentra, Monaco, Pinnacle) και του λογισμικού διαχείρισης των θεραπειών (Mosaiq).

Επιπλέον, σε συνεργασία με τον ακτινοθεραπευτή ιατρό, οι ακτινοφυσικοί του τμήματος πραγματοποιούν το σχεδιασμό θεραπείας σύμφωνα με διεθνή πρωτόκολλα και οργανισμούς (RTOG, ASTRO, ESTRO)

Το Τμήμα Ιατρικής Φυσικής εφαρμόζει τις πλέον σύγχρονες τεχνικές ακτινοθεραπείας των πιο εξελιγμένων τεχνικών ακτινοθεραπείας (IMRT / VMAT IGRT) από το 2008.

Εκτελεί τον δοσιμετρικό έλεγχο των πλάνων θεραπείας με μετρήσεις στο μηχάνημα ή ανεξάρτητους υπολογισμούς πριν από την έναρξη της θεραπείας

Είναι υπεύθυνο για την δοσιμετρία των συστημάτων του κέντρου. Η συμμετοχή του τμήματος μας σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα συγκριτικής δοσιμετρίας της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (ESTRO) έχει δείξει ότι η δοσιμετρία μας βρίσκεται μέσα στο βέλτιστο επίπεδο ακρίβειας.

Επίσης κατά την θεραπευτική αγωγή με χρήση ραδιενεργών πηγών (Βραχυθεραπεία), το τμήμα είναι υπεύθυνο για τον ασφαλή χειρισμό αυτών την δοσιμετρία τους και τον σχεδιασμό της θεραπείας.

Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής

Το τμήμα Ιατρικής Φυσικής είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο ποιότητας, την ασφαλή και ακριβή λειτουργία, μίας γ –Camera, των συσκευών μέτρησης ραδιενεργών διαλυμάτων (dose calibrator), ενός αυτοποιημένου συστήματος δεξαμενών συλλογής ραδιενεργών λυμάτων καθώς και για την τήρηση των διαδικασίων ακτινοπροστασίας στους θαλάμους θεραπειών με ραδιενεργό ιώδιο (Ι-131).

Επιπλέον, είναι υπεύθυνο για την παραλαβή και τη διαχείριση των Ραδιοφαρμάκων και όλων των πηγών, που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία του τμήματος καθώς και για τη διαχείριση και απόρριψη των ραδιενεργών καταλοίπων.

Για τις θεραπευτικές εφαρμογές με Ιώδιο Ι-131, ελέγχει τα επίπεδα εναπομείνουσας ενεργότητας στο σώμα του ασθενή, χορηγεί γραπτές οδηγίες και μετρά τα επίπεδα ραδιομόλυνσης στους θαλάμους.

Τμήμα Ακτινολογικών Απεικονίσεων

Το τμήμα Ιατρικής Φυσικής είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο ποιότητας, την ασφαλή και ακριβή λειτουργία, ενός αξονικού τομογράφου, δύο ψηφιακών μαστογράφων τομοσύνθεσης, ενός συστήματος βιοψίας μαστού, επτά κλασικών ακτινολογικών / ακτινοσκοπικών μηχανημάτων, δύο ψηφιακών αγγειογράφων και ενός συστήματος μέτρησης οστικής πυκνότητας

Επιπλέον, είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη και βελτιστοποίηση απεικονιστικών πρωτοκόλλων ούτως ώστε να λαμβάνονται όλες οι διαγνωστικές πληροφορίες μέσω εικόνων υψηλής ποιότητας με την ελάχιστη επιβάρυνση στον εξεταζόμενο και στο εμπλεκόμενο προσωπικό.

Τμήμα Μαγνητικού Τομογράφου

Το τμήμα Ιατρικής Φυσικής είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο ποιότητας, την ασφαλή και ακριβή λειτουργία ενός μαγνητικού τομογράφου

Στελέχωση

Το Τμήμα είναι στελεχωμένο με πέντε (5) Ακτινοφυσικούς εκπαιδευμένοι στον τομέα εφαρμογών των ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών στην Ιατρική με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ακτινοφυσικού.