Διαδικασία γνωστοποίησης συμμετοχών

Η εταιρεία ΙΑΣΩ Α.Ε., με σκοπό την ενημέρωση και διευκόλυνση του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικά με την υποχρέωση και τη διαδικασία δημοσιοποίησης σημαντικών συμμετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, τις προβλέψεις της υπ' αρ. 1/434/3.7.2007 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τις σχετικές διευκρινίσεις της ερμηνευτικής εγκυκλίου 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς .

Υπόχρεα πρόσωπα γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 11 του Νόμου, είναι τα ακόλουθα:

 • μέτοχοι της Εταιρείας (φυσικά και νομικά πρόσωπα),
  • σε περίπτωση που, απευθείας ή μέσω τρίτου προσώπου, αποκτούν ή διαθέτουν μετοχές της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου, και λόγω αυτής της απόκτησης / διάθεσης το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν, φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3,
  • σε περίπτωση που το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου τους στην Εταιρεία φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3, ως αποτέλεσμα εταιρικών γεγονότων που μεταβάλουν την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, ανεξάρτητα από το υπάρχει απόκτηση ή διάθεση μετοχών της Εταιρείας,
  • υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουν ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου άνω του 10%, κάθε φορά που επέρχεται μεταβολή στο ποσοστό τους ίση ή μεγαλύτερη από 3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, ως αποτέλεσμα απόκτησης ή διάθεσης μετοχών της Εταιρείας με δικαιώματα ψήφου ή λόγω εταιρικών γεγονότων που μεταβάλλουν την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία,
 • κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που, απευθείας ή μέσω τρίτου προσώπου, δικαιούται να αποκτά, διαθέτει ή ασκεί δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία, όταν το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που δικαιούται να αποκτά, να διαθέτει ή να ασκεί, φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3 ή σημειώνει μεταβολή ίση προς ή μεγαλύτερη του 3%,
 • κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποκτά ή διαθέτει, άμεσα ή έμμεσα μέσω τρίτου, χρηματοπιστωτικά μέσα που παρέχουν δικαίωμα απόκτησης μετοχών της Εταιρείας, οι οποίες ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου, εφόσον αυτά τα χρηματοπιστωτικά μέσα παρέχουν δικαίωμα απόκτησης μετοχών της Εταιρείας που έχουν ήδη εκδοθεί και ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου, όταν το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3 ή σημειώνει μεταβολή ίση προς ή μεγαλύτερη του 3%, και αυτό το δικαίωμα απόκτησης μπορεί να ασκείται με αποκλειστική πρωτοβουλία του υπόχρεου προσώπου και επί τη βάσει δεσμευτικής συμφωνίας.

Η ενημέρωση πραγματοποιείται με την υποβολή του σχετικού Εντύπου Γνωστοποίησης TR-1, νομίμως υπογεγραμμένου, ταυτόχρονα στην Εταιρεία και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός 3 εργασίμων ημερών, από την ημερομηνία, κατά την οποία το υπόχρεο πρόσωπο α) πληροφορείται την απόκτηση ή διάθεση των δικαιωμάτων ψήφου / χρηματοπιστωτικών μέσων, ή β) λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες, όφειλε να έχει πληροφορηθεί την απόκτηση ή διάθεση των δικαιωμάτων ψήφου / χρηματοπιστωτικών μέσων, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας, κατά την οποία πραγματοποιείται η απόκτηση ή διάθεση των δικαιωμάτων ψήφου / χρηματοπιστωτικών μέσων, ή γ) ενημερώνεται σχετικά με το εταιρικό γεγονός που μεταβάλει την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία. Το Έντυπο Γνωστοποίησης TR-1 υποβάλλεται:

 • στην Εταιρεία (Λ. Κηφισίας 37-39 – 151 23 Μαρούσι) τις εργάσιμες ώρες και ημέρες, και απευθύνεται στην Υπηρεσία Μετόχων, υπόψη κας Σκαρμέα (τηλ. 210-6184177, fax 210-6184180), µε την ένδειξη "Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα µε το ν. 3356/2007", και
 • στο κεντρικό πρωτόκολλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και απευθύνεται στη Διεύθυνση Δημοσίων Εγγραφών και Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Τµήµα Εποπτείας και Παρακολούθησης Συμπεριφοράς Εισηγμένων Εταιριών) µε την ένδειξη "Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα µε το ν. 3356/2007", ή αποστέλλεται με φαξ στον αριθμό (210) 3377243. Στην τελευταία περίπτωση, το έντυπο συνοδεύεται από φύλλο αποστολής, το οποίο πρέπει να περιέχει ιδίως τα στοιχεία του αποστολέα, την υπογραφή του, το τηλέφωνο επικοινωνίας και τον αριθμό των αποστελλόµενων σελίδων. Μαζί µε τη γνωστοποίηση υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα σχετικά νοµιµοποιητικά έγγραφα του τυχόν εκπροσώπου του υπόχρεου προσώπου που υπογράφει τη γνωστοποίηση, τα οποία και ισχύουν εφεξής μέχρι την ανάκλησή τους. Η γνωστοποίηση συνοδεύεται από παράρτημα, το οποίο συμπληρώνεται από το υπόχρεο πρόσωπο και υποβάλλεται µόνο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Για τη διευκόλυνση των μετόχων μας το Έντυπο Γνωστοποίησης TR-1 βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας (Έντυπο Γνωστοποίησης TR-1).