Πολιτική Βιωσιμότητας

Δέσμευση της Ηγεσίας - Όραμα

Η ανώτατη Διοίκηση του Ομίλου «ΙΑΣΩ» δεσμεύεται για ένα επιχειρηματικό μοντέλο που οδηγεί στη δημιουργία ενός Ομίλου σημείο αναφοράς παροχής υπηρεσιών υγείας στην τοπική και διεθνή κοινότητα, πρωτοπόρο στην ιατρική επιστήμη και υιοθετεί οποιαδήποτε καινοτομία και τεχνολογική ανάπτυξη που προσφέρει ένα συνεχώς βελτιωμένο επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών, λειτουργώντας με τρόπο ώστε να ικανοποιεί ταυτόχρονα τους γιατρούς και τους ασθενείς ή τους συγγενείς τους και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, σε έναν Όμιλο που διακρίνεται για τις συνθήκες εργασίας και τις σχέσεις συνεργασίας των ιατρών και των άλλων επαγγελματιών του τομέα της υγείας, εξασφαλίζοντας την εύκολη πρόσβαση σε κάθε νέο γιατρό και την οικοδόμηση και την ενίσχυση των συνθηκών κοινωνικής ευθύνης τόσο στο εσωτερικό όσο και εκτός Ομίλου.

Με αυτό τον τρόπο η ανώτατη Διοίκηση του Ομίλου «ΙΑΣΩ» προτίθεται να διατηρήσει το εξαιρετικό επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, ενώ συγχρόνως εργάζεται για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων της κοινότητας και του συνόλου του κόσμου στον οποίο δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Το όραμα αυτό γίνεται πραγματικότητα μέσω δράσεων, πρακτικών και προγραμμάτων για τη μείωση της χρήσης των φυσικών πόρων, τη βελτιστοποίηση ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών και υλικών

 

Μείωση του Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος – Περιβαλλοντική Διαχείριση

Η ανώτατη Διοίκηση του Ομίλου «ΙΑΣΩ», αναγνωρίζοντας ότι η σωστή ιατρική διάγνωση, περίθαλψη και θεραπεία των ασθενών δεν επιτυγχάνεται βάζοντας μόνο σε εφαρμογή τις επιστημονικές γνώσεις, αλλά αναπτύσσοντας παράλληλα σχέσεις φροντίδας με τους ασθενείς δεσμεύεται για την συνεχή προσπάθεια από μέρους της, ώστε να ανταποκριθεί με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες τόσο των ασθενών, όσο και του συνόλου των αποδεκτών των υπηρεσιών των ασθενών και λοιπών πελατών και ενδιαφερομένων μερών του Ομίλου «ΙΑΣΩ», συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών της γενικότερης ευαισθητοποίησης σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Στα πλαίσιο αυτό και της γενικότερης προσπάθειας συνεχούς βελτίωσης της περιβαλλοντικής επίδοσης του Ομίλου, μελετήθηκε, εγκαταστάθηκε και εφαρμόζεται, Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Η Περιβαλλοντική Πολιτική του Ομίλου στις Κλινικές και Εταιρείες του, ανασκοπείται και τροποποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα υπό το φώς των τεχνολογικών και ιατρικών / επιστημονικών εξελίξεων και των τυχόν νέων αποτελεσμάτων του Περιβαλλοντικού Ελέγχου και είναι διαθέσιμη στο κοινό.

Στο πλαίσιο αυτό όσον αφορά την επίτευξη των σκοπών του που αφορούν την Περιβαλλοντική Διαχείριση, ο Όμιλος ΙΑΣΩ, δεσμεύεται ειδικότερα στα εξής:

 • λαμβάνει υπόψη τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, με την ορθολογική διαχείριση και εξοικονόμιση των πόρων, ενέργειας, νερού, μειωμένων αέριων εκπομπών για την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος
 • συμμορφώνεται με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία συμπεριλαμβανομένου και του νομικού πλαισίου που αφορά τις εγκαταστάσεις και δραστηριότητες παροχής φροντίδας υγείας
 • αναγνωρίζει όλες τις περιβαλλοντικές πλευρές (περιβαλλοντικά θέματα), που προκύπτουν από την άσκηση των δραστηριοτήτων του και ελέγχει τις αντίστοιχες περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον
 • καθιερώνει, τεκμηριώνει και αναθεωρεί τους περιβαλλοντικούς αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους του, λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές περιβαλλοντικές πλευρές, τεχνολογικές και ιατρικές/επιστημονικές εξελίξεις, οικονομικές και λειτουργικές απαιτήσεις
 • διαχειρίζεται τα απόβλητα (στερεά και υγρά, επικίνδυνα ή μη) και τις εκπομπές του (αέριες, θόρυβος, ακτινοβολία) σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές άδειες και την ισχύουσα νομοθεσία και με προμηθευτές στους οποίους ο Όμιλος έχει κοινοποιήσει αυτές τις απαιτήσεις ώστε να διασφάλιζεται η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας
 • εκπαιδεύει συνεχώς όλο το προσωπικό του οποίου η εργασία επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, στις αντίστοιχες αρμοδιότητές του
 • αποβλέπει στην δημιουργία και διατήρηση μιας σχέσης εμπιστοσύνης με την τοπική και ευρύτερη κοινωνία και να παρέχει περιβαλλοντική πληροφόρηση στο ευρύ κοινό
 • επιθεωρεί σε τακτική βάση το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Για τη στήριξη και αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, η ανώτατη Διοίκηση του Ομίλου «ΙΑΣΩ» δεσμεύεται ότι οι στόχοι ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης και η παρούσα Περιβαλλοντική Πολιτική είναι συμβατοί με το πλαίσιο λειτουργίας και τον στρατηγικό σχεδιασμό των Κλινικών του Ομίλου, καθώς και για την ανάπτυξη και διατήρηση άριστης υποδομής και υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού το οποίο ενθαρρύνεται να:

 • συμμετέχει ενεργά στη λειτουργία των Τμημάτων (ιατρικών, νοσηλευτικών, υποστηρικτικών) κάνοντας χρήση της εν γένει ιατρικής/νοσηλευτικής/επιστημονικής κατάρτισης του και εκπαίδευσης που του δίνεται από τον Όμιλο
 • συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • συμβάλλει στη διαρκή εδραίωση και βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του και την πρόληψη της ρύπανσης

Η παρούσα Περιβαλλοντική Πολιτική διατηρείται ενήμερη, γνωστοποιείται στο προσωπικό και είναι διαθέσιμη στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Άξονες Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Η ανωτέρω περιγραφή της Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Ομίλου «ΙΑΣΩ», αντικειμενικό σκοπό έχει την περιγραφή του πλαισίου αξιολόγησης των περιβαλλοντικών πλευρών των δραστηριοτήτων των Κλινικών και των Εταιρειών του Ομίλου, αναφορικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που έχουν στο περιβάλλον οι δραστηριότητες αυτές, την θέσπιση περιβαλλοντικών στόχων και την παρακολούθηση αυτών. Σκοπός είναι η συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και η συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης εκάστης Κλινικής και Εταιρείας του Ομίλου, με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη, ενώ συγχρόνως διασφαλίζεται και η εξοικονόμηση οικονομικών πόρων λόγω της αποτελεσματικής προληπτικής αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των περιβαλλοντικών πλευρών των δραστηριοτήτων των Κλινικών και Εταιρειών του Ομίλου, καθώς και την επιτυχή αποφυγή της δημιουργίας εκτάκτων καταστάσεων σε σχέση με το περιβάλλον.

Για την εύρυθμη εφαρμογή της περιβαλλοντικής διαχείρισης, ο Όμιλος έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σχετικές διαδικασίες διαχείρισης των περιβαλλοντικών πλευρών του που αφορούν:

 • την αέρια ρύπανση και την πρόληψη για το φαινόμενο του θερμοκηπίου
 • τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων και λυμάτων
 • τη διαχείριση των στερών αποβλήτων (επικινδύνων και μη), συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ανακύκλωσης
 • την διαχείριση πόρων (κατανάλωση νερού και ενέργειας)
 • την διαχείριση των χημικών ουσιών
 • τον έλεγχο του θορύβου και της ρύπανσης από φώς

 

Επένδυση στην Κοινωνία και Κοινωνική Επίπτωση

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη:

"Ο Όμιλος «ΙΑΣΩ» έχει ως στόχο να λειτουργεί αρμονικά με την κοινωνία, δίνει μεγάλη σημασία στα θέματα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «τα οποία έχουν πραγματικά σημασία".

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου ΙΑΣΩ «δίπλα σας» αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και δράσεις, στηρίζοντας την κοινωνία, την οικονομία, το ανθρώπινο δυναμικό και το περιβάλλον. Με συνέπεια και ευθύνη, το πρόγραμμα  «δίπλα σας» αφουγκράζεται τις ανάγκες της κοινωνίας από το Α έως το Ω και ανταποκρίνεται με ευγένεια & φιλικότητα, με ενδιαφέρον & προσοχή, με επαγγελματισμό, αφοσίωση & φροντίδα, με αξιοπρέπεια και σεβασμό. 

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με ιδιαίτερο πλούσιο έργο και δράσεις που ποικίλλουν κάθε χρόνο, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες και τον αριθμό των συνεργαζόμενων εταιρειών/μη κυβερνητικών οργανισμών/συλλόγων:

 • Ένας από τους κυριότερους στόχους του Ομίλου «ΙΑΣΩ» με το πρόγραμμα «δίπλα σας» είναι να βρίσκεται δίπλα στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες καλύπτοντας έμπρακτα σημαντικές ανάγκες των πολιτών.
 • Στηρίζει ενεργά μη κυβερνητικούς οργανισμούς, κυρίως εκείνους που φροντίζουν για το παιδί, τη γυναίκα και την οικογένεια.
 • Σε περιπτώσεις ασθενών που χρειάζονται βοήθεια, παρέχει ολοκληρωμένη ιατρική φροντίδα με δωρεάν προληπτικές εξετά­σεις ή χειρουργικές επεμβάσεις.
 • Παρέχει σημαντικές εκπτώσεις και προνόμια σε ειδικές ομάδες ατόμων, που δοκιμάζονται πολύ έντονα από την οικονομική κρίση, όπως δωρεάν ή εκπτώσεις σε τοκετούς, δωρεάν ή εκπτώσεις σε χειρουργικές επεμβάσεις, εξετάσεις και νοσηλεία, δωρεάν επισκέψεις σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων για τις ειδικές αυτές ομάδες ατόμων στους ίδιους και τις οικογένειές τους, καθώς και παιδιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις καθώς και δωρεάν χειρουργεία για τα παιδιά τους.
 • Προσφέρει δωρεάν εξετάσεις, ιατρική και νοσηλευτική κάλυψη με διάθεση ασθενοφόρου και χορηγίες σε εκδηλώσεις που πραγματοποιούν ιδρύματα, σωματεία, γειτονικοί Δήμοι και αθλητικοί σύλλογοι.
 • Προσφέρει προνομιακές τιμές σε προληπτικές εξετάσεις, με αφορμή τις Παγκόσμιες Ημέρες Υγείας.
 • Είναι δίπλα στις τοπικές κοινωνίες οργανώνοντας ομιλίες, ημερίδες και δράσεις σε Νησιά, Δήμους και Κοινότητες, για την έγκαιρη πρόληψη και διάγνωση ασθενειών και γενικά την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα υγείας.

Η θεμελιώδης αρχή του Ομίλου «ΙΑΣΩ» είναι ότι η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της είναι βέλτιστη όταν πραγματοποιείται σε ένα υγιές κοινωνικό περιβάλλον. Προκειμένου να λειτουργήσει αρμονικά με την κοινωνία και πέρα από τις υποχρεωτικές νομικές απαιτήσεις, ο Όμιλος «ΙΑΣΩ» δίνει μεγάλη σημασία στα θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και τα ενσωματώνει στις επιχειρηματικές του πρακτικές και στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές του δράσεις.

Διακεκριμένη Οργανωτική Δομή, οι Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης και οι σχέσεις εμπιστοσύνης δημιουργούνται με όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα (ασθενείς, νοσηλευτές και συνοδούς ασθενών, κλινικοί, εργαζόμενοι, συνεργάτες, προμηθευτές, επενδυτές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη), τακτική εφαρμογή πολιτικών ίσων ευκαιριών και αξιοκρατία των ανθρώπινων πόρων, ενώ σημαντικοί πόροι παρέχονται από τον Όμιλο για την οργάνωση ή τη συμμετοχή σε ιατρικά συνέδρια, διακριτικές κοινωνικές παρεμβάσεις και στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής, όλα συνθέτουν τους πυλώνες της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου «ΙΑΣΩ».

Κοινωνικό Πρόσωπο:

Ο Όμιλος «ΙΑΣΩ» διατηρεί σταθερά το ενδιαφέρον και το σεβασμό στην ανθρώπινη οντότητα και αξίες, στην κοινωνία και το περιβάλλον. Στο πλαίσιο των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, ο Όμιλος «ΙΑΣΩ» απασχολεί σημαντικό αριθμό εργαζομένων (ΙΑΣΩ συμπεριλαμβανομένης της Κλινικής ΙΑΣΩ Παίδων). Επίσης, ένας σημαντικός αριθμός συνεργατών ιατρών όλων των ειδικοτήτων συνεργάζεται με τον Όμιλο «ΙΑΣΩ», οι μισθοί και τα οφέλη των οποίων είναι ανταγωνιστικά και υπερβαίνουν τις μέσες αμοιβές στον κλάδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος «ΙΑΣΩ» συνεργάζεται επίσης με πολλούς προμηθευτές, πολλοί από τους οποίους είναι προμηθευτές κωδικοποιημένων υλικών ενώ οι υπόλοιποι προμηθευτές μη κωδικοποιημένων υλικών. Η Πολιτική Κοινωνικής Πρόνοιας για το προσωπικό, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, σημαντικά οφέλη για τις ιατρικές υπηρεσίες στις Κλινικές του του ΙΑΣΩ και του Ομίλου «ΙΑΣΩ» για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

Στον Όμιλο «ΙΑΣΩ», ΙΑΣΩ και ΙΑΣΩ Παίδων διοργανώνονται επιτυχώς ενημερωτικές ομιλίες με στόχο την προώθηση της υγείας των πολιτών, την ενημέρωσή τους για την έγκαιρη πρόληψη και διάγνωση και γενικότερα την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα υγείας - μια συμπληρωματική προσέγγιση του ΙΑΣΩ σε όρους προληπτικής ιατρικής και προαγωγής της υγείας, που αποτελούν την πρακτική πτυχή της γενικώς αποδεκτής έννοιας ότι «η υγεία είναι δημόσιο αγαθό».

Ο Όμιλος «ΙΑΣΩ» συμμετέχει, με την έγκριση των Επιστημονικών Επιτροπών των Κλινικών του, σε ερευνητικά προγράμματα για την ανάπτυξη νέων επιστημονικών μεθόδων και ιατρικών τεχνικών που θα συμβάλλουν στην έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία διαφόρων ασθενειών.

Το ΙΑΣΩ και το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας λειτουργούν προς την κατεύθυνση της πιστοποίησης ως "Νοσοκομείο Φιλικό προς τα Βρέφη". Έχοντας την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία στη φροντίδα των βρεφών, ο Όμιλος «ΙΑΣΩ» προωθεί ιδιαίτερα τον θηλασμό σε νεογνά που γεννιούνται στα Μαιευτήριά του με τη διοργάνωση μαθημάτων, ειδικών ημερών μελέτης και σεμιναρίων.

Ο πρωταρχικός στόχος είναι η μητέρα να καταλάβει ότι ο θηλασμός, εκτός από την ανυπέρβλητη αξία της, είναι ο ισχυρότερος συναισθηματικός δεσμός μεταξύ αυτής και του μωρού της.

Παρακολουθώντας με προσοχή τους ανθρώπους και τις ανθρώπινες ανάγκες, ο Όμιλος «ΙΑΣΩ» προσέφερε σημαντικές μειώσεις τιμών και οφέλη σε ειδικές κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν μεγάλη δοκιμασία λόγω της οικονομικής κρίσης και της ύφεσης στην Ελλάδα.

Οι τοπικοί κάτοικοι, οι γυναίκες και άλλοι έχουν ίσες ευκαιρίες για απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντικών θέσεων. Σε όλους τους εργαζόμενους προσφέρονται εξίσου τακτική εκπαίδευση, εμπειρία και ευκαιρίες για πρόοδο.

Η φιλοσοφία του Ομίλου ΙΑΣΩ είναι να λειτουργεί σε αρμονία με την κοινωνία, βοηθώντας με κάθε τρόπο το σύνολο. Μέσα από τις δράσεις του, προσφέρει στην οικονομία, στο περιβάλλον και στην κοινωνία, στηρίζει Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και Σωματεία, συμβάλλει στη διαφύλαξη της υγείας μέσω της πρόληψης, της διάγνωσης και της θεραπείας, προσφέροντας υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου.

 

Αλυσίδα Εφοδιασμού και Θέση στην Αγορά

Συνεισφορά στην Ελληνική Οικονομία:

Σε όλες τις Κλινικές και Εταιρείες του Ομίλου «ΙΑΣΩ», η ιατρική είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη βελτίωση της ανθρώπινης ζωής. Η προσφορά προς την κοινωνία εντός του Ομίλου λειτουργεί και αναπτύσσεται, και είναι ένας σημαντικός στόχος της αποστολής του Ομίλου «ΙΑΣΩ».

Ο Όμιλος απασχολεί σημαντικό αριθμό εργαζομένων, συνεργάτες ιατρούς όλων των ειδικοτήτων και επίσης συνεργάζεται με σημαντικό αριθμό Ελληνικών Εταιρειών ή θυγατρικών πολυεθνικών Εταιρειών για την προμήθεια υλικών, φαρμάκων και υπηρεσιών.

Ο Όμιλος «ΙΑΣΩ» ενισχύει την εθνική οικονομία με την καταβολή μισθών στους υπαλλήλους και αμοιβών σε συνεργάτες.

Ο Όμιλος συμβάλλει επίσης στον κρατικό προϋπολογισμό μέσω διαφόρων φόρων, εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία και επιχορήγησης προς τον ΕΟΠΥΥ, τον Εθνικό Προμηθευτή Υπηρεσιών Υγείας, μέσω των μηχανισμών εκπτώσεων rebate και clawback πολλών εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

Ασφαλέστερα Χημικά:

α. Χρήση ασφαλών χημικών ουσιών σε υλικά και προϊόντα:

1. Η χρήση βλαβερών ουσιών ελαχιστοποιείται και κατά την χρήση τους αυτή γίνεται σύμφωνα με τα εγχειρίδια και τις μέτρα προφύλαξης των παραγωγών και σύμφωνα με τη νομοθεσία, ενώ αντικαθίστανται όταν διατίθενται αβλαβή προϊόντα ή διεργασίες.

2. Υπάρχει ένα Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (Material Safety Data Sheet, MSDS) για κάθε χημικό προϊόν που συγκρατείται / χρησιμοποιείται.

β. Οι χημικές ουσίες, ιδίως εκείνες σε μεγάλες ποσότητες, αποθηκεύονται και χειρίζονται σύμφωνα με τα κατάλληλα πρότυπα.

Ευφυέστερη αγορά:

α. Προτιμώνται τα φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των οικοδομικών υλικών, των κεφαλαιουχικών αγαθών, των τροφίμων, των ποτών και των αναλωσίμων.

β. Όπου είναι δυνατό και διαθέσιμο: οι τοπικές υπηρεσίες και αγαθά αγοράζονται σύμφωνα με τις αρχές του δίκαιου εμπορίου (fair-trade principles).

γ. Η αγορά και η χρήση αναλώσιμων και αναλώσιμων αγαθών μετριέται και ο Οργανισμός επιδιώκει ενεργά τρόπους μείωσης της χρήσης τους μέσω προγραμμάτων ανακύκλωσης.

Υγιεινότερο τρόφιμο:

α. Ο Όμιλος συνεχώς προσπαθεί να προσφέρει υγιεινότερα τρόφιμα για το προσωπικό, τους ασθενείς και τους επισκέπτες.

 

Διαχείριση Ποιότητας στο ΙΑΣΩ

Η Διοίκηση του «ΙΑΣΩ», αναγνωρίζοντας ότι η σωστή ιατρική διάγνωση, περίθαλψη και θεραπεία των ασθενών δεν επιτυγχάνεται βάζοντας μόνο σε εφαρμογή τις επιστημονικές γνώσεις, αλλά αναπτύσσοντας παράλληλα σχέσεις φροντίδας με τους ασθενείς δεσμεύεται για την συνεχή προσπάθεια από μέρους της, ώστε να ανταποκριθεί με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες τόσο των ασθενών, όσο και του συνόλου των αποδεκτών των υπηρεσιών των ασθενών και λοιπών πελατών και ενδιαφερομένων μερών του «ΙΑΣΩ».

Στα πλαίσια της προσπάθειας συνεχούς βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών από το «ΙΑΣΩ», μελετήθηκε, εγκαταστάθηκε και εφαρμόζεται, Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων ISO 9001:2015 και TEMOS, μέσω του οποίου διασφαλίζεται:

 • η χρήση και βελτιστοποίηση της αναγκαίας τεχνολογικής υποδομής
 • η ετοιμότητα για υιοθέτηση νέων τεχνικών και μεθόδων για την παροχή ιατρικής και νοσηλευτική φροντίδας
 • η συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
 • η προσπάθεια για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • το υψηλό επίπεδο υποδομής
 • το άρτια εκπαιδευμένο ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό
 • το απόρρητο και η εχεμύθεια των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων
 • η ενσωμάτωση των απαιτήσεων του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας στις επιχειρησιακές διεργασίες της Κλινικής
 • η εφαρμογή της διεργασίας διαχείρισης του κλινικού κινδύνου συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της κλινικής επικινδυνότητας
 • η προσέγγιση διακινδύνευσης για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των απειλών ή την αξιοποίηση των ευκαιριών που μπορεί να επηρεάζουν την συμμόρφωση των παρεχομένων υπηρεσιών, καθώς και την ικανότητα της Κλινικής για την ενίσχυση της ικανοποίησης των ασθενών και λοιπών πελατών και ενδιαφερομένων μερών
 • ο σεβασμός στα δικαιώματα ασθενή και την αυτοδιάθεσή του, με τη συμμετοχή του στις αποφάσεις για το πλάνο θεραπείας και το σεβασμό στις πολιτισμικές και θρησκευτικές του πεποιθήσεις
 • η τήρηση των ηθικών αξιών, της ηθικής και δεοντολογίας και των χαρακτηριστικών και απαιτήσεων ποιότητας στις υπηρεσίες παροχής φροντίδας υγείας και την ασφάλεια στο σύνολο των ημεδαπών και των διεθνών ασθενών και λοιπών πελατών και ενδιαφερομένων μερών

Για τη στήριξη και αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του Συστήματος η Διοίκηση του «ΙΑΣΩ» δεσμεύεται ότι οι στόχοι ποιότητας και η παρούσα Πολιτική Ποιότητας είναι συμβατοί με το πλαίσιο λειτουργίας και τον στρατηγικό σχεδιασμό της Κλινικής, καθώς και για την ανάπτυξη και διατήρηση άριστης υποδομής και υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού το οποίο ενθαρρύνεται να:

 • συμμετέχει ενεργά στη λειτουργία των Τμημάτων (ιατρικών, νοσηλευτικών, υποστηρικτικών)
 • συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας
 • συμβάλλει στη διαρκή εδραίωση και βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του,

παρέχοντάς του όλα τα μέσα για τη συνεχή ανάπτυξή του.

Το προσωπικό της Κλινικής οφείλει να συμμορφώνεται με όλες τις αποφάσεις που λαμβάνονται για την υλοποίηση της παρούσας Πολιτικής Ποιότητας, βάσει των διαθέσιμων πόρων και υποδομής που του παρέχει η Διοίκηση του «ΙΑΣΩ».

Η παρούσα Πολιτική διατηρείται ενήμερη, γνωστοποιείται στο προσωπικό και είναι διαθέσιμη στα ενδιαφερόμενα μέρη.

 

Υγεία και Ασφάλεια

Ο Όμιλος «ΙΑΣΩ» εφαρμόζει την εθνική νομοθεσία περί Υγείας και Ασφάλειας. Απασχολεί Τεχνικούς Ασφάλειας και Ιατρούς Εργασίας για την εφαρμογή και τις απαιτήσεις επαγγελματικής ασφάλειας.

Οι υπάλληλοι ενημερώνονται συνεχώς από τους Τεχνικούς Ασφαλείας και τους Ιατρούς Εργασίας σχετικά με την εφαρμογή των προληπτικών μέτρων για το τα προγράμματα πρόληψης στην υγεία και ασφάλεια στην εργασία.

Ο έλεγχος ανοσοποίησης του προσωπικού επηρεάζει την υγεία των εργαζομένων, την αποφυγή περιορισμών στην εργασία και τη μείωση των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Οι έλεγχοι διεξάγονται κατά την πρόσληψη υπαλλήλων ή ανά περίπτωση, όταν αυτό αποφασίζεται από την Επιτροπή Λοιμώξεων.

Κατά τη διάρκεια της πρόσληψής τους, όλο το προσωπικό υπόκειται σε εργαστηριακό έλεγχο, ακτινογραφία θώρακος, ηλεκτροκαρδιογράφημα και δοκιμασία Mantoux. 

Επιπρόσθετα, τηρείται το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού Ενηλίκων και δίνεται ιδιαίτερη σημασία στον ετήσιο εμβολιασμό για τη γρίπη.

Το προσωπικό χωρίς αντισώματα εμβολιάζεται για να προστατεύεται από μολυσματικές λοιμώδεις ασθένειες και αυτό με τη σειρά του προστατεύει τους ασθενείς με τους οποίους έρχονται σε επαφή.

Για θέματα πανδημίας όπως η Covid-19, ακολουθούνται οι διεθνείς και εγχώριες Οδηγίες των επίσημων Φορέων (ΠΟΥ, CDC, ΕΟΔΥ), για τον έλεγχο και την πρόληψη της λοίμωξης από Covid-19. Εφαρμόζονται και τηρούνται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα μέτρα: χρήση μάσκας σε όλους τους χώρους, υγιεινή χεριών, τήρηση αποστάσεων και έλεγχος για Covid-19 ασθενών και προσωπικού.

Οι εργαζόμενοι παρακολουθούν κάθε χρόνο τα εκπαιδευτικά σεμινάρια ή τις διαβουλεύσεις που διεξάγουν οι Ιατροί Εργασίας σχετικά με την πληροφόρηση του προσωπικού για τη γρίπη και τον εμβολιασμό εναντίον της, την προφύλαξη των επαγγελματιών που εκτίθενται σε αίμα και βιολογικά υγρά, καθώς και την προφύλαξη του προσωπικού με μυοσκελετικές διαταραχές.

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Ομίλου, παρακολουθούν και συντηρούν τον κύριο εξοπλισμό και τα υποστηρικτικά συστήματα (πυρασφάλειας, ιατρικά αέρια, κ.λπ.), για να διατηρείται η διαρκής αποτελεσματικότητά τους.

 

Εργασιακές Πρακτικές

Προσωπικό:

Ο όμιλος «ΙΑΣΩ» αποδίδει μεγάλη σημασία στους ανθρώπινους πόρους, θεωρώντας ότι οι εργαζόμενοι αποτελούν σημαντικό κεφάλαιο για την επιτυχία και την ανάπτυξη, προς το σκοπό της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Έτσι, για τη στελέχωση των Κλινικών και Εταιρειών του, εφαρμόζονται σύγχρονες μέθοδοι και τεχνικές επιλογής, κατάρτισης και αξιοποίησης του προσωπικού. Η εμφάνιση δεξιοτήτων αποτελεί μια συνεχή προσπάθεια βελτίωσης των οργανωτικών και διοικητικών δομών και διαδικασιών.

Οι στόχοι της Διοίκησης του Ομίλου «ΙΑΣΩ» είναι να προσελκύσει και να διατηρήσει στελέχη υψηλών επιδόσεων με σύγχρονη επαγγελματική στάση, να προσλάβει δυναμικούς ανθρώπους που πιστεύουν στην ομαδική εργασία και πάνω από όλα αναζητά άτομα πρόθυμα να υιοθετήσουν και να τονίσουν τις αξίες και το όραμα του Ομίλου.

Η πολιτική του Ομίλου αφορά επίσης την παροχή Ευκαιριών στους Νέους

Είναι συνεπής πολιτική του Ομίλου να προσλαμβάνει εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης με στόχο τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ασφάλειας εργασίας, αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ανταμοιβής με σεβασμό στον εργαζόμενο και την ανάπτυξη μακροχρόνιας σχέσης συνεργασίας.

Στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του, ο Όμιλος απασχολεί άτομα με ειδικές ανάγκες, επιτρέποντάς τους να ενταχθούν στο εργασιακό περιβάλλον, αναγνωρίζοντας και αξιοποιώντας τις ειδικές ικανότητές τους. Προβλέπει προγράμματα κατάρτισης και τα αντιμετωπίζει εξίσου παρέχοντάς τους όλες τις ευκαιρίες και οφέλη που ισχύουν για όλους τους εργαζομένους. Η πολιτική αυτή σχετίζεται με τον γενικό στόχο για κοινωνική συνοχή και συνειδητοποίηση της συνολικής πολιτικής του Ομίλου και της ενεργού συμμετοχής του στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Ένταξη Νέων Συνεργατών

Η ένταξη κάθε νέου συνεργάτη πραγματοποιείται μέσω ειδικών διαδικασιών και ειδικών προγραμμάτων ένταξης.

Στόχος τους είναι να εξασφαλίσουν ισορροπία και έναν συνδυασμό της αυξημένης εμπειρίας των μεγαλύτερων ηλικιακά εργαζομένων με την καλύτερη τεχνολογική εκπαίδευση που έχουν οι νεότεροι.

Οι νέοι αντιμετωπίζονται εξίσου και χωρίς διακρίσεις και απολαμβάνουν όλα τα πλεονεκτήματα - προνόμια που παρέχονται για όλους τους υπαλλήλους του Ομίλου «ΙΑΣΩ».

Εκπαίδευση:

Ο Όμιλος δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην εκπαίδευση και την κατάρτιση όλου του προσωπικού, η πλειοψηφία των οποίων συμμετείχε όχι μόνο σε προγράμματα κατάρτισης που αφορούν σύγχρονες μεθόδους λειτουργίας αλλά και σε μεταπτυχιακά προγράμματα σε τομείς όπως η διοίκηση επιχειρήσεων και η διοίκηση τμημάτων υγείας. Μεγάλη αξία κερδίζεται επίσης μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης αποφοίτων ή πανεπιστημιακών πτυχιούχων, τόσο εσωτερικά όσο και εκτός Ομίλου.

Για το λόγο αυτό, καλωσορίζονται συνεχώς οι νέοι που επιθυμούν να αποκτήσουν την επαγγελματική τους εμπειρία από όλες τις ειδικότητες στο πλαίσιο του προγράμματος πρακτικής άσκησης.

 

Επηρεάζοντας Άλλους

Άλλοι:

Το ΙΑΣΩ παρέχει δωρεάν επεμβάσεις και τοκετούς σε μειονεκτούντες πολίτες στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Επιπλέον, υπήρξαν πολλές συνεργασίες με ΜΚΟ όπως η «Κιβωτός του Κόσμου» και η «Σύμπλευση για τον Διάπλου 2021 και 2022», εκδηλώσεις εθελοντικής αιμοδοσίας και άλλες εκδηλώσεις, όπως εκπαιδευτικές συναντήσεις για ιατρικό προσωπικό και ασθενείς, σειρά ενημερωτικών ιατρικών ομιλιών για ηλικιωμένους πολίτες, σχολεία και εταιρείες. Δωρεές υγειονομικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων και Δήμους.

Επιπλέον, ενισχύει το Εθνικό Σύστημα Υγείας την περίοδο της πανδημίας με 100 κλίνες νοσηλείας για Non-covid περιστατικά.

Μισθοί και παροχές:

Ο Όμιλος ΙΑΣΩ λαμβάνει υπόψη την ανταγωνιστικότητα και τις τάσεις της αγοράς, αναθεωρεί και προσαρμόζει το πλαίσιο πληρωμών και παροχών για να εξασφαλίσει, να προσελκύσει και να ικανοποιήσει τους ανθρώπους του.

Προστασία των πληροφοριών και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Η προστασία των δεδομένων και η προστασία των ευαίσθητων πληροφοριών (όπως η εταιρική πληροφόρηση, τα προσωπικά δεδομένα των πελατών και των συνεργατών), έχει πρωταρχική σημασία για τον όμιλο «ΙΑΣΩ», καθώς κάθε παραβίαση μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στη φήμη του ή στον στρατηγικό σχεδιασμό του.

Προκειμένου να περιοριστεί η σχετική επικινδυνότητα, οι Κλινικές και οι Εταιρείες του Ομίλου «ΙΑΣΩ» έχουν αναπτύξει τις απαραίτητες πολιτικές και διαδικασίες για να διασφαλίσουν όλες τις ευαίσθητες πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα. Κάποιοι από αυτούς είναι:

 • Την υπογραφή δήλωσης εμπιστευτικότητας από το σύνολο του προσωπικού των Κλνικών και Εταιρειών του Ομίλου για μη γνωστοποίηση σε κάποιον άλλο εκτός της επιχείρησης οποιωνδήποτε πληροφοριών σχετικά με τεχνικές, μυστικά, διαδικασίες, καταλόγους πελατών και οποιοδήποτε γενικό υλικό που έρχεται στη γνώση ή κατοχή του/της.
 • Πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
 • Η μη εξουσιοδοτημένη εξαγωγή οποιουδήποτε υλικού και εγγράφου.

Καμία εταιρεία του Ομίλου «ΙΑΣΩ», δεν έχει λάβει παράπονα ή καταγγελίες σχετικά με τη διάδοση πληροφοριών ή προσωπικών δεδομένων (ευαίσθητων και μη ευαίσθητων), στους ασθενείς / πελάτες τους.

 

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Οι Κλινικές και οι Εταιρείες του Ομίλου «ΙΑΣΩ» παρέχουν ίσες ευκαιρίες σε όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, εθνολογικής προέλευσης, θρησκείας, χρώματος, χρονίων παθήσεων, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή πεποιθήσεων. Δεν υπάρχει ανοχή σε περιπτώσεις διακρίσεων στο χώρο εργασίας ή σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ιδιαίτερη ευαισθησία εμφανίζεται στην απασχόληση ατόμων ΑΜΕΑ στις κατάλληλες θέσεις εργασίας.

 

Καταπολέμηση της διαφθοράς και της δωροδοκίας

Ο Όμιλος «ΙΑΣΩ» θεωρεί πολύ σημαντική την καταπολέμηση της διαφθοράς / δωροδοκίας και έχει για αυτό καθιερώσει μια ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους μετόχους και τους επενδυτές.

Η παραβατική συμπεριφορά (π.χ. απάτη, διαφθορά, δωροδοκία, κατάχρηση, κλοπή, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, πλαστογράφηση οικονομικών εκθέσεων ή οποιαδήποτε απόπειρα κάλυψης των παραπάνω), που διαπράττεται είτε εντός της Εταιρείας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων των υπαλλήλων της είτε εκτός της Εταιρείας, με τη συμμετοχή συνεργατών (π.χ. πελατών, προμηθευτών, άλλων συνεργατών), δεν είναι αποδεκτές και συνιστούν λόγο τερματισμού της σύμβασης ή διακοπής της συνεργασίας και λήψης των προβλεπόμενων από το νόμο μέτρων.

Η διαφύλαξη της διαφάνειας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για τη Διοίκηση και παρόλο που δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση διαφθοράς, η Διοίκηση δεν επαναπαύεται αλλά είναι αφοσιωμένη στη συνεχή βελτίωση.

Ημερομηνία 01/06/2022
Δρ Γεώργιος Σταματίου
Πρόεδρος του «ΙΑΣΩ»