Διοίκηση

Διοικητικό Συμβούλιο ΙΑΣΩ Μακεδονίας Α.Ε.

Σταµατίου Γεώργιος, Πρόεδρος
Μαµελετζής Χαράλαµπος, Αντιπρόεδρος Α’
Κοντόπουλος Βασίλειος, Αντιπρόεδρος Β’
∆ουλγεράκης Εµµανουήλ, ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Πετρόπουλος Παρασκευάς, ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Φουστάνος Ανδρέας, ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Βλαχούσης Αντώνιος, Μέλος
∆ευτερέβος Εµµανουήλ, Μέλος
Σαρρής Σπυρίδων, Μέλος
Στάθης Θεοφάνης, Μέλος
Φαφούτης Ξενοφών, Μέλος

Οργανόγραμμα

Νέα