Διοίκηση

Διοικητικό Συμβούλιο ΙΑΣΩ Μακεδονίας Α.Ε.

Σταµατίου Γεώργιος, Πρόεδρος
Δουλγεράκης Εμμανουήλ, Αντιπρόεδρος / Διευθύνων Σύμβουλος
Ξεπαπαδάκης Γρηγόριος, Μέλος
Παπαμάρκου Μαρία, Μέλος