Υποστηρικτικά Τμήματα

Από το έτος 2001 δημιουργήθηκε και επεκτάθηκε και σε όλες τις κλινικές του Ομίλου η Υπηρεσία Βιοϊατρικής Υποστήριξης.

Η Βιοϊατρική Υπηρεσία στελεχώνεται με μηχανικούς ανώτατης εκπαίδευσης και με μεταπτυχιακούς τίτλους εκπαιδευμένους στην τεχνική υποστήριξη, προαγωγή υπηρεσιών καθώς και την διαχείριση του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού του Ομίλου.

Αναλυτικά στα καθημερινά καθήκοντα της Βιοϊατρικής περιλαμβάνονται:

  • Η Επιθεώρηση, συντήρηση, έλεγχος, επισκευή και επίβλεψη του βιοϊατρικού και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού του νοσοκομείου και διατήρηση αυτού σε ετοιμότητα.
  • Παράλληλα, έχει την ευθύνη για την καλή λειτουργία του βιοϊατρικού εξοπλισμού της Κλινικής φροντίζοντας για την υλοποίηση συστηματικών προγραμμάτων προληπτικής συντήρησης και επισκευής και συμμετοχή στο σύστημα άμεσης επέμβασης αποκατάστασης έκτακτων βλαβών ή δυσλειτουργιών.
  • Έχει την ευθύνη για τη εν γένει καλή κατάσταση του βιοϊατρικού εξοπλισμού. Συμμετέχει στην τήρηση και ενημέρωση συστήματος καρτελών συντήρησης, όλων των ιατρικών μηχανημάτων και συσκευών, την ενημέρωση του αντιστοίχου προγράμματος στον Η/Υ.
  • Γνωμοδοτεί επί παντός σχετικού με την Βιοϊατρική θέματος και επιβλέπει την επισκευή και την συντήρηση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
  • Βοηθά στην κατάρτιση προγραμμάτων συντήρησης και κατασκευών αρμοδιότητας ιατρικού εξοπλισμού και μεριμνά για την εκτέλεση τους, αφού προηγουμένως λάβουν την έγκριση του Προϊσταμένου της Βιοϊατρικής.
  • Βοηθά στην οργάνωση και ενημέρωση της τεχνικής βιβλιοθήκης συμπεριλαμβανόμενων εχγειριδίων χρήσης, βιβλίων κατασκευαστή, για τα ιατρικά μηχανήματα.
  • Βοηθά στην σύνταξη των προδιαγραφών των ιατρικών μηχανημάτων των υπό εκτέλεση έργων και τους προϋπολογισμούς αυτών.
  • Επιβλέπει την εκτέλεση των εργασιών των εσωτερικών και εξωτερικών συνεργείων για εργασίες υποδομής εγκατάστασης, προληπτικής συντήρησης επανορθωτικής συντήρησης των ιατρικών μηχανημάτων και πιστοποιεί την ολοκλήρωση αυτών.
  • Συμβουλεύει την πολιτική οικονομικής χρήσης του βιοϊατρικού εξοπλισμού, οργανώνει σύστημα καταγραφής σε Η/Υ εκείνων των στοιχείων όπως κόστος συντήρησης, σύμβασης, εργασιών, ανταλλακτικών, που επιτρέπουν την πρόβλεψη μελλοντικών δαπανών και βοηθούν στην λήψη αποφάσεων για εξοικονόμηση πόρων.
  • Εκτελεί συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων του βιοϊατρικού και του λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού του νοσοκομείου.