Υποστηρικτικά Τμήματα

Τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν θεσπιστεί πρότυπα και οδηγίες που αφορούν όλους τους τομείς ευθύνης των τμημάτων Κεντρικής Αποστείρωσης με σκοπό να διασφαλίζεται η στειρότητα των υλικών και να υπάρχει η δυνατότητα της ιχνηλασιμότητας σε κάθε στάδιο.

Η αποστείρωση των ειδών απαιτείται να πραγματοποιείται μέσω μιας επικυρωμένης έγκυρης μεθόδου. Τα δε στοιχεία αρχειοθετούνται και είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή.

Η Κεντρική Αποστείρωση του ΙΑΣΩ είναι υπεύθυνη για την αποστείρωση των χειρουργικών εργαλείων – υλικών που χρησιμοποιούνται στα Νοσηλευτικά Τμήματα, τη συντήρησή τους, τη διαλογή τους, τη συσκευασία τους, τη φύλαξή τους, τη διανομή των αποστειρωμένων ειδών στα χειρουργεία καθώς και στα διάφορα άλλα τμήματα.

Εντός της Κλινικής, η Αποστείρωση εκτός των χειρουργικών εργαλείων επεξεργάζεται και ότι έρχεται σε επαφή με τον ασθενή που πρέπει να είναι επίσης στείρο (ιματισμός, εξοπλισμός χειρουργικής κλίνης , γάζες, κ.λ.π.).

Οργάνωση και Λειτουργία της Κεντρικής Αποστείρωσης

Οι Μέθοδοι Αποστείρωσης της Κλινικής είναι

  • Αυτόματοι κλίβανοι ατμού (προ κενού ΕΝ 285)
  • Κλίβανος φορμαλδεΰδης
  • Κλίβανος πλάσματος (υπεροξείδιο υδρογόνου)

Ποιοτικός Έλεγχος

Έλεγχος κλιβάνου (ΕΝ 867-4)

Οι κλίβανοι ατμού ελέγχονται καθημερινά για να διαπιστωθεί η ικανοποιητική απομάκρυνση του αέρα, επομένως και η επαρκής διείσδυση του ατμού.

Ο έλεγχος αυτός γίνεται με το test BOWIE - DICK διείσδυσης ατμού σε άδειο κλίβανο και το αποτέλεσμα του test μας δείχνει αν μπορούμε να προχωρήσουμε σε αποστείρωση των ειδών.

Έλεγχος έκθεσης (ΕΝ 867-1 κ´2)

Ο έλεγχος της έκθεσης είναι ένας τρόπος διαχωρισμού των αποστειρωμένων από τα μη αποστειρωμένα με μια ματιά.

Περιλαμβάνει τη χρήση μιας ταινίας δείκτη η οποία επικολλάται εξωτερικά στο πακέτο και μετά τον κλιβανισμό αλλάζει χρώμα. Πιστοποιεί στο χρήστη που χρησιμοποιεί τα αποστειρωμένα υλικά ότι το πακέτο έχει υποβληθεί στη διαδικασία αποστείρωσης.

Έλεγχος φορτίου (ΕΝ 867-1)

Ο έλεγχος του κάθε φορτίου που αποστειρώνεται πραγματοποιείται με τη χρήση βιολογικού και χημικού δείκτη. Ο βιολογικός δείκτης περιέχει ένζυμο του Geobacillus stearothermophillus, που έχει σχέση με την ανάπτυξη των σπόρων και τεκμηριώνει ότι το φορτίο που έχει αποστειρωθεί είναι απαλλαγμένο από μικρόβια και κατάλληλο για χρήση.

Τα στοιχεία του βιολογικού δείκτη αρχειοθετούνται στο έντυπο «Καταγραφής Φορτίου Ατμού - Φορμαλδεύδης» και στο έντυπο «Καταγραφής Φορτίου Πλάσματος» Ο χημικός δείκτης φορτίου τεκμηριώνει άμεσα την ορθή αποστείρωση του φορτίου και η χρήση του γίνεται με συσκευή προσομοίωσης (PCD).

Έλεγχος Πακέτου

Ο έλεγχος του κάθε πακέτου που αποστειρώνεται πραγματοποιείται με τη χρήση χημικών δεικτών. Ο χημικός δείκτης τοποθετείται μέσα σε κάθε πακέτο, δίσκο και κοντέϊνερ και αξιολογεί αν το αποστειρωτικό μέσο έχε διεισδύσει στο εσωτερικό και επιβεβαιώνει ότι έχει εκτεθεί στις κατάλληλες συνθήκες αποστείρωσης.

Ο χημικός δείκτης φέρει χρωματική ένδειξη η οποία, μετά την αποστείρωση μεταβάλλεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Η αξιολόγηση του χημικού δείκτη πραγματοποιείται από τον χρήστη. Ο χημικός δείκτης επισυνάπτεται στον Ιατρικό Φάκελο του ασθενή ως απόδειξη χρήσης αποστειρωμένων εργαλείων.

Διατήρηση Αρχείου

Το τελικό στάδιο για την επιτυχή παρακολούθηση της διαδικασίας αποστείρωσης είναι η τήρηση αρχείου. Η αρχειοθέτηση συνίσταται στα εξής:

  • Αρχειοθέτηση του Bowie -Dick Test
  • Αρχειοθέτηση των κύκλων αποστείρωσης στα διαγράμματα των κλιβάνων.
  • Αρχειοθέτηση του βιολογικού δείκτη πάνω στο έντυπο «Καταγραφής Φορτίου Ατμού - Φορμαλδεύδης» και στο έντυπο «Καταγραφής Φορτίου Πλάσματος»
  • Αρχειοθέτηση του χημικού δείκτη στον Ιατρικό Φάκελο Ασθενή.

Η τήρηση αρχείου παρέχει τη δυνατότητα εύκολης ανεύρεσης του αποστειρωμένου υλικού (ιχνηλασιμότητα).