Υποστηρικτικά Τμήματα

Ρόλος Τεχνικής Διεύθυνσης:

  • Συντήρηση Εξοπλισμού
  • Ανακαινίσεις, Επεκτάσεις, Νέος Εξοπλισμός
  • Διαχείριση Ενέργειας

Συντήρηση Εξοπλισμού

Ένας απο τους κυριότερους Ρόλους της τεχνικής διεύθυνσης είναι η συντήρηση για την διατήρηση του εξοπλισμού της κλινικής σε άριστη λειτουργική κατάσταση.

Αυτό σημαίνει οτι όλες οι εγκατάστασεις (κτιριακές, ιατρικές, Ηλεκτρομηχανολογικές, Υποστηρικτικές) και μηχανήματα (Ιατρικά, Μηχανολογικά, Υποστηρικτικά, βοηθητικά) της κλινικής πρέπει να βρίσκονται ΠΑΝΤΟΤΕ σε κατάσταση ετοιμότητας και πλήρως συντηρημένα.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου έχουν δημιουργηθεί προγράμματα Προληπτικής και Επεμβατικής Συντήρησης με βάση τις οδηγίες των κατασκευαστών.

Τα προγράμματα αυτά εκτελούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα βάσει των οδηγιών των κατασκευάστριων εταιρειών από τα στελέχη της τεχνικής διεύθυνσης ή με Συμβόλαια Συντήρησης με τις κατασκευάστριες εταιρείες στους ειδικούς εξοπλισμούς ή μηχανήματα με παράλληλο έλεγχο και παρακολούθηση απο την Τεχνική Διεύθυνση.

Πέρα των προγραμμάτων προληπτικών συντηρήσεων, έχουν επίσης δημιουργηθεί και εκτελούνται έντυπα έλεγχων σε όλους τους τομείς απο τα άτομα της Τεχνικής Διεύθυνσης ανά Βάρδια.

Αυτό εξασφαλίζει τον περαιτέρω έλεγχο, ενημέρωση και ιχνηλασιμότητα συμβάντων για την πιο γρήγορη και άμεση ανταπόκριση.

Επίσης στις πιό κρίσιμες (ιατρικές, υποστηρικτικές, μηχανολογικές )εγκαταστάσεις ή μηχανήματα υπάρχουν βοηθητικές εγκαταστάσεις ικανές να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της κλινικής.

Ανα τακτά χρονικά διαστήματα διενεργούνται ελεγχόμενες Τεχνικές βλάβες για να διαπιστωθεί η ετοιμότητα του κύριου και βοηθητικού εξοπλισμού.

Η παρακολούθηση και η συνεχής προσπάθεια απο τα άτομα της Τεχνικής Διεύθυνσης έχουν καταφέρει να φέρουν τον εξοπλισμό στο 100% της δυναμικότητας του και στην ελαχιστοποίηση των Βλαβών (Down-time).

Ανακαινίσεις, Επεκτάσεις, Νέος Εξοπλισμός

Η Κλινική είναι και πρέπει να παραμείνει απο τις πρώτες Ιδιωτικές Κλινικές στην κατηγορία του. Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται διαρκή προσπάθεια για την αναβάθμιση των υπηρεσιών του με την ανακαίνιση των χώρων του, επέκταση υπηρεσιών και αντικατάσταση παλαιομένου εξοπλισμού με νεότερο τελευταίας τεχνολογίας.

Ο ρόλος της Τεχνικής Διεύθυνσης στον συγκεκριμένο τομέα είναι:

  • Ο σχεδιασμός των Νέων Εγκαταστάσεων, Ανακαινίσεων.
  • Ο προσδιορισμός των Απαιτήσεων (Τεχνικές Προδιαγραφές) για τις Νέες Εγκαταστάσεις ή Ανακαινίσεις
  • Υλοποίηση Των Νέων Εγκαταστάσεων, Ανακαινίσεων είτε με ίδια μέσα (άτομα της Τεχνικής Διεύθυνσης) η με επιλογή Εξωτερικού Εργολάβου και επίβλεψη αυτού.
  • Αξιολόγηση και Επιλογή Εξωτερικών Εργολάβων.
  • Ερευνα Αγοράς για Μηχανήματα Νέας Τεχνολογίας.
  • Αξιολόγηση Τεχνικών Προδιαγραφών Μηχανημάτων.
  • Επιλογή Νέου Εξοπλισμού και επίβλεψη εγκατάστασης.

Διαχείριση Ενέργειας

Η Κλινική για να καλύψει τις λειτουργικές του ανάγκες έχει μεγάλες απαιτήσεις στον τομέα της ενέργειας (Ηλεκτρικό ρεύμα, Φυσικό Αέριο, Νερό, Τηλεπικοινωνίες)

Η Τεχνική Διεύθυνση έχει ως ρόλο και σκοπό τον έλεγχο, καταγραφή και διαχείριση αυτών των απαιτήσεων με απότερο σκοπό την βελτιστοποίηση των ενεργειακών απαιτήσεων (μείωση, εξοικονόμηση ενέργειας).