Υποστηρικτικά Τμήματα

Από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του το ΙΑΣΩ πήρε την στρατηγική απόφαση να καλύψει μηχανογραφικά τις επιχειρησιακές του λειτουργίες με το SAP ERP. Παράλληλα, εξιδεικευμένα ιατρικά software, τα οποία βρίσκονται σε on-line επικοινωνία με το SAP, καλύπτουν τα εργαστηριακά τμήματα, το απεικονιστικό τμήμα καθώς και την ιατρική εμβρύου.

Τα μηχανογραφικά συστήματα του ΙΑΣΩ έχουν σχεδιαστεί ώστε να πληρούν τις αρχές της Αξιοπιστίας (Reliability), Διαθεσιμότητας (Availability), Συντηρησιμότητας (Maintainability) και Ασφάλειας (Security). Σε αυτό το πλαίσιο:

  • Στον τομέα των υποδομών και των δικτύων έχουν πραγματοποιηθεί υψηλές επενδύσεις, με πρωταρχικούς στόχους αφ’ενός να βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας, αφ’ετέρου να εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη λειτουργία τους. Με στόχο την εξάλειψη των «μοναδικών σημείων αποτυχίας» (Single Point Of Failure), υπάρχει redundancy σε όλα τα κρίσιμα σημεία της πληροφοριακής και δικτυακής υποδομής του ΙΑΣΩ.
  • Έχει υλοποιηθεί Δευτερεύον Μηχανογραφικό Κέντρο (Disaster Recovery Site), το οποίο επικοινωνεί συγχρονισμένα (synchronous data replication) με το Κεντρικό Μηχανογραφικό Κέντρο (Main Site) και αναλαμβάνει αυτόματα λειτουργία σε οποιαδήποτε περίπτωση δυσλειτουργίας του Κνετρικού Μηχανογραφικού Κέντρου.
  • Ακολουθείται τυποποιημένη διαδικασία λήψης αντιγράφων ασφαλείας (backup) όλων των συστημάτων, τα οποία στη συνέχεια φυλάσσονται σε απομακρυσμένη τοποθεσία.
  • Έχουν εγκατασταθεί και χρησιμοποιούνται τα πλέον σύγχρονα συστήματα ασφαλείας (Firewalls, Antivirus κλπ)
  • Τέλος, σε όλα τα επίπεδα των μηχανογραφικών συστημάτων υπάρχουν καταγεγραμμένα κι εγκεκριμένα επίπεδα προσβάσεων και συστήματα εξουσιοδοτήσεων.

Το ΙΑΣΩ, θέλοντας να τυποποιήσει και να εξασφαλίσει περαιτέρω την ασφάλεια των πληροφοριών και των πληροφοριακών αγαθών του, εφαρμόζει από το 2010 Σύστημα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και Πληροφοριών προσαρμοσμένο στο πρότυπο ISO 27002:2005. Μέσω του συστήματος αυτού, το ΙΑΣΩ εφαρμόζει Πολιτική, Πρότυπα και Διαδικασίες οι οποίες έχουν απώτερο στόχο την διασφάλιση της Εμπιστευτικότητας (Confidentiality), Ακεραιότητας (Integrity) και Διαθεσιμότητας (Availability) των πληροφοριών και των πληροφοριακών του αγαθών.