Χρήσιμες Πληροφορίες

Για να λάβετε αντίγραφα του ιατρικού φακέλου σας, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στο Ιατρικό Αρχείο. Για την διασφάλιση του απορρήτου και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Εάν είστε ασθενής μπορείτε να παραλάβετε αντίγραφα φακέλου κατόπιν αιτήσεώς σας είτε αυτοπροσώπως με την επίδειξη της Αστυνομικής σας Ταυτότητας, είτε με courier εφόσον μας υποβάλετε αυτοπρόσωπη αίτηση ή μας αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr όπου θα δηλώνετε τη διεύθυνση αποστολής.
  • Εάν είστε εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο, μπορείτε να παραλάβετε αντίγραφα με την επίδειξη της Αστυνομικής σας Ταυτότητας και της εξουσιοδότησης του ασθενούς, η οποία πρέπει να φέρει επικύρωση δημόσιας Αρχής ή μέσω gov.gr.
  • Στην περίπτωση νεογνού ή ανήλικου παιδιού, αίτηση και παραλαβή αντιγράφων φακέλου γίνεται (α) από τους γονείς με την επίδειξη των Αστυνομικών Ταυτοτήτων τους ή (β) από τον ένα γονέα με επίδειξη της ταυτότητάς του και εξουσιοδότηση από τον άλλο γονέα  επικυρωμένη από δημόσια Αρχή ή μέσω gov.gr ή (γ) από εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο με την επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας και εξουσιοδότησης και των δύο γονέων, η οποία πρέπει να φέρει επικύρωση δημόσιας Αρχής ή μέσω gov.gr.
Πληροφορίες

Τηλέφωνο επικοινωνίας

Fax

Ώρες Λειτουργίας

Νέα