Main Menu

Διαθέσιμες Θέσεις Εργασίας

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΣΩ

Το ΙΑΣΩ, στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της συνεχούς ανάπτυξής του, επιθυμεί να προσλάβει:

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Πλήρους και μερικής απασχόλησης 

Προφίλ υποψηφίου:

 • Πτυχίο Τ.Ε.Ι. / Α.Ε.Ι. /Ι.Ε.Κ. Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Δυνατότητα απασχόλησης σε ευέλικτα ωράρια/βάρδιες

Χαρακτηριστικά Υποψηφίου :

 • Ομαδικό πνεύμα  συνεργασίας
 • Συνέπεια
 • Προσοχή στην λεπτομέρεια
 • Αντοχή σε καταστάσεις πίεσης

Η Εταιρεία Παρέχει:

 • Εκπαίδευση
 • Εργασιακό περιβάλλον με προκλήσεις επαγγελματικής ανάπτυξης
 • Άριστες συνθήκες εργασίας

 
Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικά.


MARKETING EXECUTIVE

Αναζητούμε έναν ενθουσιώδη υποψήφιο που θα αναλάβει όλο το κομμάτι της εσωτερικής επικοινωνίας και διοργάνωσης των συνεδρίων και εκδηλώσεων με συνεργάτες, ενώ παράλληλα θα υποστηρίζει τη Διεύθυνση Μάρκετινγκ σε όλες τις δραστηριότητες.

Αντικείμενο της Θέσης

 • Οργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων
 • Συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων μερών
 • Προετοιμασία και υλοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την επιτυχή διοργάνωση τους
 • Επικοινωνία με τη διαφημιστική εταιρεία
 • Επικοινωνία με γιατρούς και συνεργάτες
 • Τήρηση αρχείων
 • Συμμετοχή σε marketing plans σύμφωνα με τις ανάγκες του brand
 • Συμμετοχή στη δημιουργία διαφημιστικού υλικού και φυλλαδίων
 • Ανάλυση και εξαγωγή στατιστικών αποτελεσμάτων για τις ενέργειες μάρκετινγκ

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, κατά προτίμηση Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Μάρκετινγκ
 • Μεταπτυχιακός τίτλο σπουδών στους ανωτέρω τομείς είναι επιθυμητός
 • Προϋπηρεσία 2 -4 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Προηγούμενη εμπειρία στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
 • Γνώσεις αγγλικής γλώσσας με ευχέρεια στην προφορική και γραπτή επικοινωνία
 • Εξοικείωση και εμπειρία στη χρήση των Social Media
 • Πολύ καλή χρήση Microsoft Office

Δεξιότητες

 • Πολύ καλές επικοινωνιακές ικανότητες και πνεύμα συνεργασίας
 • Άριστη ικανότητα γραπτής επικοινωνίας
 • Οργάνωση και μεθοδικότητα
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Υψηλό αίσθημα ομαδικότητας και ευθύνης
 • Ικανότητα στην διαχείριση χρόνου και στην παρακολούθηση εκτέλεσης παράλληλων events
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα

COMMERCIAL EXECUTIVE

Πλήρους απασχόλησης

Αντικείμενο της Θέσης

 • Μελέτη του ανταγωνισμού και της αγοράς
 • Ανάπτυξη συνεργασιών με ασφαλιστικές, εταιρείες, Δήμους κλπ
 • Ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων
 • Παρουσιάσεις και προωθητικές ενέργειες
 • Reporting σε μηνιαία και ετήσια βάση για όλες τις ενέργειες και τις πωλήσεις
 • Διαχείριση παραπόνων και customer service
 • Τιμολόγηση υπηρεσιών και έρευνα ανταγωνισμού

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, me κατεύθυνση στο Μάρκετινγκ ή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Μεταπτυχιακός τίτλο σπουδών με κατεύθυνση Μάρκετινγκ είναι επιθυμητός
 • Προϋπηρεσία 3-5 χρόνια σε αντίστοιχη θέση (θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα εμπειρία στον τομέα της υγείας)
 • Άριστες γνώσεις της αγγλικής γλώσσας με ευχέρεια στην προφορική και γραπτή επικοινωνία
 • Πολύ καλή χρήση Microsoft Office

Δεξιότητες

 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και ομαδικό πνεύμα
 • Οργάνωση και μεθοδικότητα
 • Ικανότητα στην διαχείριση χρόνου
 • Διαπραγματευτικές ικανότητες

SENIOR NETWORK ENGINEER
για υποστήριξη δικτυακού εξοπλισμού, Security & IP Τηλεφωνίας της εταιρείας

Κύριες αρμοδιότητες της θέσης:

 • Σχεδιασμός, εγκατάσταση, παραμετροποίηση & υποστήριξη Firewalls Checkpoint, Fortinet & Sophos (L3/L4, WAF, NGFW)
 • Διαχείριση/Υποστήριξη Cisco WiFi, LAN και WAN δικτύων.
 • Διαχείριση/Υποστήριξη Security λειτουργιών δικτύου.
 • Διαχείριση/Υποστήριξη IP Telephony.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ στο αντικείμενο των δικτύων/ τηλεπικοινωνιών 
 • Τουλάχιστον τριετής εμπειρία σε ανάλογη θέση
 • Πολύ καλός χειρισμός της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας 
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντικείμενο εργασίας που συμπεριλαμβάνει εγκατάσταση/παραμετροποίηση συσκευών Cisco
 • (Routers,Switches, Wireless Controller,Firewalls,Access Points)
 • Πιστοποίηση Cisco CCNA/CCNP Security επιθυμητή
 • Πιστοποίηση Cisco CCNA/CCNP Routing & switching επιθυμητή 
 • Πιστοποίηση Cisco CCNA/CCNP Wireless επιθυμητή
 • Καλή γνώση Active Directory και πολιτικών ασφαλείας

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 • Υπευθυνότητα , μεθοδικότητα και συνέπεια 
 • Οργανωτικές ικανότητες, συνδυαστική σκέψη 
 • Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας
 • Δυνατότητα λήψης αποφάσεων 

IT SUPPORT

Περιγραφή θέσης:

 • Παροχή επιτόπιας ή απομακρυσμένης τεχνικής υποστήριξης των χρηστών και προγραμμάτων της εταιρείας.
 • Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση hardware (Η/Υ, εγκαταστάσεων λειτουργικού συστήματος, περιφερειακών συσκευών κλπ.).
 • Τεχνική υποστήριξη σε λειτουργικά συστήματα Microsoft.
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων και διάγνωση/ επίλυση σφαλμάτων υλικού/λογισμικού
 • Υποστήριξη, καθοδήγηση και εκπαίδευση των χρηστών στα πληροφοριακά συστήματα της υποδομής.

Προφίλ υποψηφίου:

 • Απόφοιτος Ι.Ε.Κ., Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι. πληροφορικής
 • Πολύ καλή γνώση λειτουργικών συστημάτων Windows 7,8.1 & 10 και MS-Office365
 • Εμπειρία σε εγκατάσταση και αναβάθμιση υπολογιστών (Software & Ηardware) σε περιβάλλον Windows
 • Γνώσεις υποστήριξης δικτύων
 • Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας
 • Υπευθυνότητα , μεθοδικότητα και συνέπεια
 • Ικανότητες οργάνωσης και προγραμματισμού
 • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Προϋπηρεσία 2 έτη σε αντίστοιχη θέση.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Γνώσεις SAP
 • Τεχνική υποστήριξη σε λειτουργικά συστήματα iOS,Android
 • Τεχνική υποστήριξη σε Ip τηλεφωνία

Η Εταιρεία Παρέχει

 • Εκπαίδευση
 • Εργασιακό περιβάλλον με προκλήσεις επαγγελματικής ανάπτυξης

ΙΑΤΡΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟ

Προσφέρονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΗ

Η θέση αναφέρεται στον Διευθυντή Οικονομικής Ανάλυσης του ομίλου. Βασικός στόχος είναι η εξασφάλιση άμεσης και εμπεριστατωμένης ανάλυσης σε θέματα που αφορούν στα οικονομικά στοιχεία του οργανισμού. Θα συμμετέχει στην προετοιμασία και τον έλεγχο του προϋπολογισμού και θα διασφαλίζει την ευθυγράμμιση του με τη στρατηγική και τους στόχους της εταιρείας.

Αντικείμενο της Θέσης

 • Επεξεργασία και ανάλυση οικονομικών στοιχείων
 • Σύνταξη οικονομικών αναφορών και αναλύσεων
 • Ανάλυση και αιτιολόγηση διακυμάνσεων μεταξύ budget/forecast και actual
 • Παροχή ανάλυσης, ερμηνείας και παρατηρήσεων σε μηνιαία αποτελέσματα και KPIs

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, κατά προτίμηση σε Χρηματοοικονομικά/Οικονομικές Επιστήμες, με ΜΒΑ ή Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στους ανωτέρω τομείς
 • Γνώση Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
 • Γνώση Οικονομικής Ανάλυσης
 • Κατά προτίμηση 1-3 έτη προϋπηρεσίας σε θέση οικονομικού αναλυτή
 • Ικανότητα στην ανάλυση και ερμηνεία χρηματοοικονομικών δεδομένων και του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος
 • Προηγούμενη εμπειρία στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν

Δεξιότητες

 • Καλές επικοινωνιακές ικανότητες
 • Άριστη ικανότητα γραπτής έκφρασης με έμφαση στην συνοπτική, ακριβή και τεκμηριωμένη διατύπωση
 • Οργάνωση και μεθοδικότητα
 • Εργασία με προθεσμίες
 • Υψηλό αίσθημα ομαδικότητας και ευθύνης
 • Άριστη γνώση MS-Excel
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Υποψηφιότητα για επαγγελματική πιστοποίηση CFA θα θεωρηθεί σημαντικό πρόσθετο προσόν

 


ΝΟΣΟΚΟΜΟ/ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΑ

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απόφοιτος σχολής 2ετούς φοίτησης Β. Νοσηλείας
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία
 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ/ΤΗ ΑΕΙ/ΤΕΙ

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Νοσηλευτών
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία στον τομέα της υγείας

 


Αιτήσεις :

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν βιογραφικά σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση jobs.iaso@iaso.gr

 

Blog

Πρόσφατα Νέα

Συνδρομή My Life

Συμπληρώστε τη φόρμα συνδρομής για να λαμβάνετε ΔΩΡΕΑΝ το περιοδικό My Life. Μετάβαση στη φόρμα

ΙΑΣΩ Newsletter