Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμού ΙΑΣΩ Γενική Κλινική για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας με Δώρο 10 Check ups healthUp MEN ή WOMEN

Όροι Συμμετοχής

 

 

 

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΙΑΣΩ Α.Ε.», με έδρα στο Μαρούσι Αττικής, οδός Λεωφόρος Κηφισίας 37-39 (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια»), διοργανώνει με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, προωθητική ενέργεια (εφεξής ο «Διαγωνισμός»). Η διαφημιστική εταιρεία για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού είναι η Humble   Digital   Agency , που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή, Δημ,  Γούναρη 40, 15343, (εφεξής η «Διαφημιστική»). Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) και συγκεκριμένα μέσω της ιστοσελίδας που διατηρεί η Διοργανώτρια στο «Instagram» στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.instagram.com/omilosiaso/   («Ιστότοπος της Διοργανώτριας»).

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους, καθώς η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής «Όροι Συμμετοχής») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχοντος και της διαδικασίας ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο διεξαγωγής αυτού.

Οι παρόντες Όροι βρίσκονται αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού στον εξής δικτυακό τόπο: www.iaso.gr/news/terms/doro-10-chechup-healthup-men-women-2024

1. Προϋποθέσεις - Δικαίωμα Συμμετοχής

1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν άνδρες και γυναίκες που είναι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (εφεξής ο «Συμμετέχων»).

1.2. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό τα ανίκανα ή περιορισμένως ικανά προς δικαιοπραξία πρόσωπα, οι ανήλικοι, οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, και οι σύζυγοι αυτών ή τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης με τους εν λόγω εργαζόμενους και συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στον Διαγωνισμού κατά παράβαση των παρόντων Όρων Συμμετοχής θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και θεωρείται ως ουδέποτε πραγματοποιηθείσα.

1.3. Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε Συμμετέχοντα που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό είναι να έχει εγγραφεί νομίμως ως μέλος και να διατηρεί ενεργό λογαριασμό στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης «Instagram» ( www.instagram.com ), δηλώνοντας μοναδικό Όνομα Χρήστη (UserName) και Κωδικό Πρόσβασης (Password), να τηρεί όλους τους όρους χρήσης της ως άνω ιστοσελίδας και η λειτουργία του λογαριασμού του να μην έχει ανασταλεί για οποιονδήποτε λόγο.

2. Διάρκεια Διαγωνισμού

2.1. O Διαγωνισμός θα διαρκέσει από τη στιγμή της δημοσίευσής του στις 16/04/24 μέχρι και την 30/04/24 και ώρα 23:59. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μη πραγματοποιηθείσα και δεν επιφέρει αποτελέσματα ούτε δεσμεύει την Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

2.2. Η Διοργανώτρια δικαιούται να αναβάλει ή να μεταθέσει ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη κρίση της την ώρα ή/και ημέρα/ημέρες διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή/και της κλήρωσης ή και να ακυρώσει συνολικά τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού ή/και της κλήρωσης, μέσω της παροχής σχετικής ενημέρωσης στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας.

3. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

3.1. Για να συμμετάσχει κάποιος στο Διαγωνισμό θα πρέπει, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να εισέλθει στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας και να μεταβεί στη σχετική δημοσίευση που έχει αναρτηθεί για τις ανάγκες διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Οι Συμμετέχοντες καλούνται να αναρτήσουν σχόλιο (comment) κάτω από τη δημοσίευση (Instagram Post) του Διαγωνισμού, στο οποίο α) θα αναφέρουν δύο άλλους χρήστες της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης με “mention” (με σύμβολο «@», το οποίο ακολουθείται από το όνομα χρήστη που επιθυμούν να αναφέρουν οι Συμμετέχοντες) τους οποίους έχουν «φίλους» ή «ακολουθούν» στην πλατφόρμα,  β) θα κάνουν Like / Follow στη σελίδα  του @ omilosiaso και γ) θα κάνουν like στο post του διαγωνισμού. Οι Συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα σε όσες συμμετοχές επιθυμούν, υπό την προϋπόθεση ότι σε κάθε σχόλιο που αναρτούν, αναφέρουν με “mention” (με σύμβολο «@», το οποίο ακολουθείται από το όνομα χρήστη που επιθυμεί να αναφέρει) δύο διαφορετικούς χρήστες / διαδικτυακούς τους φίλους. Όλοι οι Συμμετέχοντες δηλώνουν και εγγυώνται ότι έχουν εκ των προτέρων λάβει την ρητή συγκατάθεση του οποιουδήποτε χρήστη για την αναφορά του ονόματός του στο σχόλιο του Διαγωνισμού και ότι η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία σχετική ευθύνη περί δημοσίευσης των προσωπικών τους δεδομένων στη σελίδα της στο Instagram . Σε περίπτωση που δεν έχει ληφθεί η ανωτέρω συγκατάθεση και η Διοργανώτρια ενημερωθεί σχετικά, θα αποσύρει αμέσως την ανάρτηση του σχετικού σχολίου με την αναφορά των ονομάτων και θα ακυρώσει τη συμμετοχή του συγκεκριμένου Συμμετέχοντα.

3.2. Η ανάρτηση από τον Συμμετέχοντα σχολίου, με αναφορά (με σύμβολο «@» το οποίο ακολουθείται από το όνομα χρήστη που επιθυμεί να αναφέρει) των ονομάτων δύο άλλων χρηστών / διαδικτυακών του φίλων μαζί με όλες τις ανωτέρω ενέργειες κατά την παρ. 3.1, συνιστά δήλωση συμμετοχής και ενεργοποιεί τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό και την κλήρωση, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια και χωρίς να συνεπάγεται οποιαδήποτε χρέωση, αγορά προϊόντος ή περαιτέρω διαδικασία ή επιβάρυνση.

3.3. Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι Συμμετέχοντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους Όρους Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, συνομολογούν και αποδέχονται ότι το περιεχόμενο, το οποίο αναρτούν, καθίσταται αναγκαία δημόσιο και δύναται να υπόκειται σε συλλογή και επεξεργασία από τη Διοργανώτρια ή τρίτο εξουσιοδοτημένο από τη Διοργανώτρια πρόσωπο, στο πλαίσιο των αναγκών του Διαγωνισμού και σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος. Κάθε πρόσωπο μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποσύρει τη συμμετοχή του από το Διαγωνισμό με τη διαγραφή του/των σχολίου/σχολίων του που είχε υποβάλει κάτω από τη δημοσίευση ( Instagram Post) του Διαγωνισμού.

3.4. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν μόνο οι έγκυρες συμμετοχές. Ως έγκυρη συμμετοχή, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή για την οποία ισχύουν σωρευτικά τα κατωτέρω: (α) πληροί τις προϋποθέσεις των παρόντων όρων, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής των συστημάτων της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντος ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και καταχωρηθεί κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού, (δ) δεν αντίκειται με οποιονδήποτε τρόπο στο νόμο ή/και τα χρηστά ήθη και δεν θίγει δικαιώματα τρίτων.

3.5. Κάθε σχόλιο Συμμετέχοντος κάτω από την ανάρτηση του Διαγωνισμού κατά τα ως άνω αποτελεί και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Όλες οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται αμέσως σε κατάλογο αποκτώντας αυτοδίκαια και άνευ ετέρου μοναδικό αύξοντα αριθμό προκειμένου να συμμετάσχουν στην ηλεκτρονική κλήρωση. Ο εν λόγω κατάλογος, τον οποίο θα τηρεί η Διοργανώτρια ή τρίτο πρόσωπο κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα συνιστά πλήρη απόδειξη αναφορικά με την υποβολή δήλωσης συμμετοχής (μέσω κοινοποίησης σχολίου στο Instagram) στο Διαγωνισμό από το σύστημα της Διοργανώτριας ή του εν λόγω τρίτου προσώπου και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής.

3.6. Ρητά δηλώνεται ότι η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύσει ή/και να αφαιρέσει εκ των υστέρων και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση οποιαδήποτε συμμετοχή, της οποίας το περιεχόμενο είναι προσβλητικό ή αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο, να απορρίψει συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες όρους, καθώς και να ακυρώσει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες όρους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η Διοργανώτρια μπορεί, ανεξαρτήτως των λοιπών αξιώσεών της, να αξιώσει την επιστροφή κάθε δώρου ή άλλης ωφέλειας που ο Συμμετέχων έχει ήδη καρπωθεί εκ της συμμετοχής του στον Διαγωνισμό. Ο αποκλεισμός για οποιονδήποτε από τους ανωτέρω λόγους πραγματοποιείται χωρίς την τήρηση διατυπώσεων ή προθεσμίας και δίχως να απαιτείται η προηγούμενη ειδοποίηση του αποκλειομένου και αιτιολόγηση του αποκλεισμού/ακύρωσης της συμμετοχής. Επίσης,  τυχόν συμμετοχές, που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων (μεταξύ των οποίων και προσωπικά δεδομένα), κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής, θα διαγράφονται άμεσα από τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, η δε συμμετοχή αυτή θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, ακόμα και κατά το στάδιο της χορήγησης του Δώρου.

4. Τρόπος Ανάδειξης Νικητρών Διαγωνισμού

4.1. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με κλήρωση στο «Instagram», που θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού προγράμματος το οποίο εξασφαλίζει το τυχαίο της επιλογής, το αδιάβλητο του αποτελέσματος και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών, στην έδρα της Διαφημιστικής στις 01/05/24 και ώρα 13:00 μμ.

4.2. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει κατά απόλυτη διακριτική της ευχέρεια την ημέρα διεξαγωγής της – με προηγούμενη ανακοίνωσή της στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας.

4.3. Στην κλήρωση συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν δηλώσει εγκύρως συμμετοχή μέσω σχολίου στην ανάρτηση του Διαγωνισμού στο Instagram. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν δέκα (10) νικητές, και δέκα (10) επιλαχόντες.

4.4. Οι νικητές που θα αναδειχθούν κατόπιν της ανωτέρω κληρώσεως θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας στο Instagram και σε άλλους ιστοτόπους κατά την κρίση της Διοργανώτριας. Η εν λόγω δημοσίευση των στοιχείων των νικητών γίνεται για τους σκοπούς δημοσιότητας και διαφάνειας του Διαγωνισμού και θεωρείται αναγκαία για τους άνω νόμιμους σκοπούς, βασίζεται δε στα δημοσιευμένα από τους ίδιους στοιχεία κατά τη συμμετοχή τους. Εάν κάποιος εκ των Συμμετεχόντων δεν επιθυμεί την ανάρτηση του ονόματός της ως νικητή, παρακαλείται να μη συμμετάσχει στο Διαγωνισμό.

4.5. Η Διοργανώτρια δύναται να απορρίψει οποιονδήποτε νικητή στην περίπτωση που κρίνει πως τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί είναι ανακριβή ή ελλιπή. Ο Συμμετέχων έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή και ακριβή συμπλήρωση των στοιχείων του.

5. Δώρο

5.1. Το δώρο που κληρώνεται στο Διαγωνισμό είναι δέκα (10) check   ups   ADVANCED   MEN   ή WOMEN   , ενώ θα μπορούν να εξαργυρωθούν το αργότερο μέχρι την 31.08.2024. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά ποιες εξετάσεις περιλαμβάνονται στα check   ups   στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.iaso.gr/geniki-kliniki/ypiresies/tmima-check-up

5.2. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ενημερωθούν για τον τρόπο και τον χρόνο χρήσης του δώρου τους εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα της κλήρωσης. Οι Συμμετέχοντες θα ενημερωθούν μέσω ανάρτησης της ιστοσελίδας του Ομίλου ΙΑΣΩ στο Instagram με τα ονόματα των νικητών. Κατόπιν οι νικητές οφείλουν οι ίδιοι να επικοινωνήσουν με τη Διοργανώτρια προκειμένου να δώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους (όνομα, email, τηλέφωνο), ώστε να μπορέσει η Διοργανώτρια να κάνει εξακρίβωση αυτών (πχ. καλώντας το νικητή στο τηλέφωνο) και να ξεκινήσει η διαδικασία παράδοσης/εφαρμογής του δώρου. Χωρίς την αρχική επικοινωνία από πλευράς του νικητή, η Διοργανώτρια δεν έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει η ίδια επικοινωνία μέσω της ιστοσελίδας της, ούτε να δει το email των νικητών.

5.3. Ο νικητής θα πρέπει να ανταποκριθεί για να δηλώσει την αποδοχή του δώρου εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της επικοινωνίας. Ο νικητής που έχει κερδίσει τις υπηρεσίες που παρέχονται από τη Διοργανώτρια θα πρέπει πρώτα να κάνει αποδοχή του δώρου σε συνεννόηση με τη Διοργανώτρια εταιρεία και έπειτα να έρθει σε τηλεφωνική επικοινωνία με αυτή, προκειμένου να καθοριστούν από κοινού οι λεπτομέρειες αναφορικά με την παροχή των ως άνω αναφερόμενων υπηρεσιών. Ρητώς αναφέρεται ότι οι παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο στις εγκαταστάσεις της Κλινικής ΙΑΣΩ Α.Ε. (Λ. Κηφισίας αριθ. 37-39 – Μαρούσι Αττικής). Οι νικητές θα πρέπει να προσέρχονται αυτοπροσώπως στις εγκαταστάσεις της Κλινικής ΙΑΣΩ για την πραγματοποίηση των ως άνω υπηρεσιών προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο δηλωτικό της ταυτότητάς τους έγγραφο.

5.4. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οιονδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ή σε περίπτωση κατά την οποία οιοσδήποτε νικητής αδρανήσει, καθυστερήσει ή/και δεν αποστείλει μήνυμα για να επιβεβαιώσει την αποδοχή του Δώρου και να χορηγήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του, δεν εμφανισθεί ή δεν επικοινωνήσει εγκαίρως με τη Διοργανώτρια εντός του ορισμένου από τη Διοργανώτρια χρονικού διαστήματος ή δηλώσει αδυναμία ή αρνηθεί να παραλάβει το Δώρο ή δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του τυγχάνει άκυρη ή ακυρώσιμη, οιαδήποτε των ανωτέρω περιπτώσεων συνεπάγεται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του Δώρου και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει νικητή τον πρώτο επιλαχόντα, που είναι αμέσως επόμενος στον κατάλογο, τον οποίο και θα ενημερώσει σε εύλογο χρονικό διάστημα σύμφωνα με την αναφερόμενη ανωτέρω διαδικασία. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται και για κάθε επόμενο επιλαχόντα, μέχρι να αποδοθεί το δώρο ή να εξαντληθεί ο αριθμός των επιλαχόντων.

5.5. Εφόσον, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την πάροδο των προθεσμιών που ορίζονται ανωτέρω κάποιο ή κάποια δώρα μείνουν αδιάθετα, αυτά τίθενται στη διάθεση της Διοργανώτριας, η οποία δύναται να τα αξιοποιήσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

5.6. Όλα τα δώρα του Διαγωνισμού είναι συγκεκριμένα, προσωπικά, αμεταβίβαστα και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. Συγκεκριμένα, τα δώρα του παρόντος διαγωνισμού δεν μεταβιβάζονται από τους νικητές σε οποιαδήποτε τρίτα πρόσωπα ή σε πρόσωπα με τα οποία υπάρχει οποιοσδήποτε βαθμός συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή ή εκ πλαγίου καθώς και σε φιλικά προς αυτούς πρόσωπα.

5.7. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του δώρου. Δεν γίνεται αλλαγή ή αντικατάσταση του δώρου. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της παράδοσης των δώρων η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη λόγω ή με αφορμή τον παρόντα Διαγωνισμό εξ οιασδήποτε αιτίας.

6. Τεχνικά Μέτρα

6.1. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει και ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό πρόσωπο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχόντωνν εκ των άνω αιτιών.

6.2. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για τεχνικές δυσκολίες που τυχόν προκύψουν λόγω θεμάτων δικτύου Internet (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή για άλλους λόγους, μη ορθός τρόπος συμμετοχής) καθώς και για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει, η οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή την ακύρωση κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της ανάρτησής τους ή για άλλους λόγους.

6.3. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για την τυχόν ακύρωση ή διακοπή του Διαγωνισμού από το Instagram για λόγους spam ή για λόγους αλλαγής των όρων λειτουργίας του Instagram για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα του Διαγωνισμού ή οι διακομιστές «servers» μέσω των οποίων αυτή τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή.

6.4. Η Διοργανώτρια δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την ακρίβεια των πληροφοριών στις οποίες παραπέμπει το Instagram μέσω «συνδέσμων», hyperlinks, ή διαφημιστικών δημιουργικών. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί ότι η Διοργανώτρια υιοθετεί ή απλώς αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων, στους οποίους το Instagram τυχόν παραπέμπει ή/και συνδέεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

6.5. Κάθε Συμμετέχων έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια δεν βαρύνεται με  δαπάνες που αφορούν  την  συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του Συμμετέχοντοςς και γενικά του συστήματός του, καθώς και για τυχόν βλάβες που υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας.

7. Δημοσιότητα

Οι Όροι Συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα που διατηρεί η Διοργανώτρια στο «Instagram» στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.instagram.com/omilosiaso . Ο ολοκληρωμένος τρόπος διεξαγωγής του Διαγωνισμού περιγράφεται αποκλειστικά στους Όρους Συμμετοχής και όχι στη σχετική με το Διαγωνισμό ανάρτηση στο Instagram. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ανά πάσα στιγμή τους Όρους Συμμετοχής, καθώς και να αναβάλει ή να ακυρώσει το Διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση που θα δημοσιεύσει στη σελίδα της στο « Instagram », καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο ή μέσο, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

8. Προσωπικά Δεδομένα

8.1. Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού προϋποθέτει και καθιστά απαραίτητη τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Συμμετεχόντων, τα οποία περιγράφονται κατωτέρω και τα οποία τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διοργανώτρια, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 2016/ΕΕ/679 (ΓΚΠΔ), αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού και ειδικότερα την συμμετοχή, ανακοίνωση/δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων, την απόδοση των Δώρων, την προβολή και προώθηση του Διαγωνισμού. Προς εκπλήρωση των ως άνω σκοπών, η Διοργανώτρια επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων για  τη δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό (επεξεργασία κατόπιν αίτησης του υποκειμένου των δεδομένων), την εκπλήρωση των προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία υποχρεώσεών της, καθώς και για την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων της (άρθρο 6 παρ. 1 (β’), (γ’) και (στ’) του ΓΚΠΔ).

8.2. Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας είναι:

Α) Για τους Συμμετέχοντες: ονοματεπώνυμο, δημόσια στοιχεία προφίλ στο Instagram, Instagram ID, ονοματεπώνυμο και δημόσια στοιχεία προφίλ στο Instagram του/των προσώπου/ων που επισημαίνεται/ονται στο σχόλιο του Συμμετέχοντα για τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό. Για τρίτα πρόσωπα, μόνο τα δημόσια στοιχεία προφίλ στο Instagram που κάνουν mention   οι Συμμετέχοντες κατόπιν προηγούμενης αδείας των τρίτων αυτών προσώπων.

Β) Για τους νικητές: επιπλέον των ανωτέρω, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τηλέφωνο επικοινωνίας και στοιχεία ταυτότητας.

Σε περίπτωση που οι Συμμετέχοντες δεν επιθυμούν να γίνει επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλούνται να μην συμμετέχουν στον Διαγωνισμό. Για τα δικαιώματα των υποκειμένων και τον τρόπο άσκησής τους, βλ. παρ. 8.5 κατωτέρω.

8.3. Τα ως άνω δεδομένα θα διατηρούνται από τη Διοργανώτρια για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών δηλαδή για την τήρηση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού με σκοπό την απόδειξη της νομιμότητας και διαφάνειας και την απόδοση των δώρων, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης και της φορολογικής νομοθεσίας. Τα στοιχεία των νικητών που κάνουν χρήση των υπηρεσιών του ΙΑΣΩ, θα τηρούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία για την υποχρεωτική τήρηση των στοιχείων των ασθενών από τις Κλινικές.

8.4. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχουσών δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων τη σχετική επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και την παράδοση των δώρων, όπως, ενδεικτικά, η Διαφημιστική.

8.5. Σε περίπτωση που κάποιος Συμμετέχων επιθυμεί να μην γίνει επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί να αποσύρει τη συμμετοχή του, επικοινωνώντας, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, μέσω email στο [email protected] και σε κάθε περίπτωση να προχωρήσει σε διαγραφή του/των σχολίου/σχολίων της που έχει υποβάλει κάτω από τη δημοσίευση (Instagram Post) του Διαγωνισμού. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του ΓΚΠΔ, δηλαδή το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης, και φορητότητας, επικοινωνώντας με τη Διοργανώτρια στην ίδια ανωτέρω διεύθυνση email. Επίσης, το υποκείμενο των δεδομένων διατηρεί πάντα το δικαίωμα να απευθύνεται στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ.: 11523, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά ( [email protected] ). Μπορείτε να ενημερωθείτε ειδικότερα για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ομίλου ΙΑΣΩ πoυ βρίσκεται ανηρτημένη και διαρκώς επικαιροποιημένη στη διεύθυνση www.iaso.gr.

8.6. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω, οι Συμμετέχοντες μπορούν να απευθυνθούν στην Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Ομίλου ΙΑΣΩ, κα. Χαρά Δαούτη στην ηλεκτρονική διεύθυνση  [email protected]

9. Λοιποί Όροι

9.1. Οι Συμμετέχοντες παρέχουν για τις ανάγκες του Διαγωνισμού τα στοιχεία τους στην Διοργανώτρια, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τις ανάγκες του Διαγωνισμού και υπό τους όρους που αναφέρονται στον όρο 8 ανωτέρω.

9.2. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανακαλεί, παρατείνει ή μειώνει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού κατά την κρίση της, καθώς και να μεταβάλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώσει το Διαγωνισμό και συνακόλουθα την παροχή του δώρου με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα που διατηρεί η Διοργανώτρια στο «Instagram» στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.instagram.com/omilosiaso, με ημερομηνία ισχύος της τροποποίησης η οποία συμπίπτει με την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. Οι Όροι Συμμετοχής θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των τυχόν τροποποιήσεων, οι οποίες θα ισχύουν από την ανάρτηση και δημοσιοποίησή τους στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας. Οι Συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστική ευθύνη ενημέρωσής τους για τις ανωτέρω αλλαγές.

9.3. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση ή απόδοση Δώρου.

9.4. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη χορήγηση των δώρων κατόπιν της επιτυχούς διενέργειας του Διαγωνισμού κατά την απόλυτη κρίση της.

9.5. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.

9.6. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, δεν πλήττεται το έγκυρο και η ισχύς των λοιπών όρων. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

9.7. Η παράλειψη από τη Διοργανώτρια να ασκήσει κάποιο δικαίωμα της δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες της Διοργανώτριας, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 210 6383905.