10 δωρεάν τοκετοί για τη Γιορτή της Μητέρας - Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμού ΙΑΣΩ 2021

Όροι Συμμετοχής

 

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.,» και το διακριτικό τίτλο «ΙΑΣΩ Α.Ε.», με έδρα στο Μαρούσι Αττικής, οδός Λεωφόρος Κηφισίας 37-39 (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια»), διοργανώνει με αφορμή την Ημέρα της Μητέρας, προωθητική ενέργεια (εφεξής ο «Διαγωνισμός»).

Η διαφημιστική εταιρεία για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού είναι η CARE DIRECT (εφεξής η «Διαφημιστική»). Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) και συγκεκριμένα μέσω των ιστοσελίδων που διατηρεί η Διοργανώτρια στο «Facebook» στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.facebook.com/omilosiaso, και στο «Instagram» στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.instagram.com/omilosiaso/.

Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής «Όροι Συμμετοχής») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό και της διαδικασίας ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο διεξαγωγής αυτού.

1. Προϋποθέσεις - Δικαίωμα Συμμετοχής

1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν τα φυσικά πρόσωπα που έχουν ανεπιφύλακτα αποδεχθεί τους παρόντες Όρους Συμμετοχής, είναι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (εφεξής ο «Συμμετέχων»).

1.2. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και εξαιρούνται από το Διαγωνισμό τα ανίκανα ή περιορισμένως ικανά προς δικαιοπραξία πρόσωπα, οι ανήλικοι, οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, και οι σύζυγοι αυτών ή τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης με τους εργαζόμενους και συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού.

1.3. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση των παρόντων Όρων Συμμετοχής θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

1.4. Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε Συμμετέχοντα που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό είναι να έχει εγγραφεί νομίμως ως μέλος και να διατηρεί ενεργό λογαριασμό στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης «Facebook» (www.facebook.com) ή «Instagram» (www.instagram.com), δηλώνοντας μοναδικό Όνομα Χρήστη (UserName) και Κωδικό Πρόσβασης (Password), να τηρεί όλους τους όρους χρήσης των ως άνω ιστοσελίδων και η λειτουργία του λογαριασμού του να μην έχει ανασταλεί ή απαγορευθεί για οποιονδήποτε λόγο.

2. Διάρκεια Διαγωνισμού

O διαγωνισμός θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα από 08/05/2021 έως και 31/05/2021. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μη πραγματοποιηθείσα και δεν επιφέρει αποτελέσματα ούτε δεσμεύει την Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

3. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

3.1. Οποιοσδήποτε επιθυμεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό καλείται να επισκεφθεί τη σελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook ή το Instagram να κάνει like/follow τη σελίδα και να κάνει σχόλιο (comment) στη σχετική με το Διαγωνισμό ανάρτηση, γράφοντας μια ‘’εξομολόγηση’’ στη μητέρα του και χρησιμοποιώντας το hashtag (#otipiopolitimo).

Μόλις ο χρήστης προβεί στις ανωτέρω ενέργειες, ενεργοποιείται η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό και την κλήρωση. Για τη διατήρηση της εγκυρότητας της συμμετοχής, το σχόλιο κάθε συμμετέχοντος στο Facebook ή/και στο Instagram θα πρέπει να παραμείνει και να μη διαγραφεί από το χρήστη έως τη λήξη του Διαγωνισμού.

3.2. Οι ως άνω ενέργειες των χρηστών (comment στο Facebook ή comment στο Instagram) συνιστούν δήλωση συμμετοχής και ενεργοποιούν τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου στο Διαγωνισμό και την κλήρωση χωρίς οποιαδήποτε χρέωση, αγορά προϊόντος ή περαιτέρω διαδικασία.

3.3. Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι Συμμετέχοντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους Όρους Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, συνομολογούν και αποδέχονται ότι το περιεχόμενο, το οποίο αναρτούν, καθίσταται αναγκαία δημόσιο και δύναται να υπόκειται σε συλλογή και επεξεργασία από τη Διοργανώτρια ή τρίτο εξουσιοδοτημένο από τη Διοργανώτρια πρόσωπο, στο πλαίσιο των αναγκών του Διαγωνισμού και σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος. Κάθε πρόσωπο μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποσύρει τη συμμετοχή του από το Διαγωνισμό επικοινωνώντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] ή/και στο τηλέφωνο 210 6383905.

3.4. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν μόνο οι έγκυρες συμμετοχές. Ως έγκυρη συμμετοχή, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή για την οποία ισχύουν συνολικά τα κατωτέρω: (α) πληροί τις προϋποθέσεις των παρόντων όρων, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής των συστημάτων της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντος ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού, (δ) δεν αντίκειται με οποιονδήποτε τρόπο στο νόμο και τα χρηστά ήθη και δεν θίγει δικαιώματα τρίτων.

3.5. Όλες οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται σε λίστα αποκτώντας αυτοδίκαια και άνευ ετέρου μοναδικό αύξοντα αριθμό προκειμένου να συμμετάσχουν στην ηλεκτρονική κλήρωση. Η εν λόγω λίστα, την οποία θα τηρεί η Διοργανώτρια ή τρίτο πρόσωπο κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα συνιστά πλήρη απόδειξη αναφορικά με την υποβολή δήλωσης συμμετοχής (μέσω κοινοποίησης σχολίου είτε στο Facebook είτε στο Instagram) στο Διαγωνισμό από το σύστημα της Διοργανώτριας ή του εν λόγω τρίτου προσώπου και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής.

3.6. Ρητά δηλώνεται ότι η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύσει ή/και να αφαιρέσει εκ των υστέρων και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση οποιαδήποτε συμμετοχή, της οποίας το περιεχόμενο είναι προσβλητικό ή αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο, να απορρίψει συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες όρους, καθώς και να ακυρώσει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται ή παραβιάζουν τους παρόντες όρους. Ειδικότερα, τυχόν συμμετοχές, που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής, θα διαγράφονται άμεσα από τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, η δε συμμετοχή αυτή θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, ακόμα και κατά το στάδιο της χορήγησης του Δώρου.

4. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού - Κλήρωση

4.1. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με δύο (2) κληρώσεις – από μία σε κάθε μέσο κοινωνικής δικτύωσης –με τη χρήση ηλεκτρονικού προγράμματος το οποίο εξασφαλίζει το τυχαίο της επιλογής, το αδιάβλητο του αποτελέσματος και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών, στην έδρα της Dope στις 01/06/2021 ώρα 12:00.

4.2. Εάν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή των ηλεκτρονικών κληρώσεων κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει κατά απόλυτη διακριτική ευχέρεια την ημέρα διεξαγωγής τους με προηγούμενη ανακοίνωσή της στην ιστοσελίδα της στο Facebook και το Instagram.

4.3. Στην κλήρωση συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν δηλώσει εγκύρως συμμετοχή μέσω σχολίου στην ανάρτηση του Διαγωνισμού στο Facebook ή/και στο Instagram. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν συνολικά δέκα (10) νικητές, πέντε (5) νικητές στο Facebook και πέντε (5) νικητές στο Instagram, και συνολικά δέκα (10) επιλαχόντες, πέντε (5) από το Facebook και πέντε (5) από το Instagram.

4.4. Οι νικητές που θα αναδειχθούν κατόπιν των ανωτέρω κληρώσεων θα ανακοινωθούν επωνύμως ή με χρήση των usernames τους για την εξασφάλιση της διαφάνειας του Διαγωνισμού, στη σελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook και στο Instagram και σε άλλους ιστοτόπους κατά την κρίση της Διοργανώτριας.

4.5. Η Διοργανώτρια δύναται να απορρίψει οποιονδήποτε νικητή στην περίπτωση που κρίνει πως τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί είναι ανακριβή ή ελλιπή. Ο Συμμετέχων έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή και ακριβή συμπλήρωση των στοιχείων του.

5. Δώρο Διαγωνισμού

5.1. Το δώρο που κληρώνεται στο Διαγωνισμό είναι δέκα (10) δωρεάν τοκετοί. Έκαστος τοκετός θα αποδοθεί σε καθένα από τους δέκα (10) νικητές.

5.2. Το κάθε πακέτο περιλαμβάνει: Νοσήλια τριών (3) ή τεσσάρων (4) ημερών, έξοδα χειρουργείου, γενική νάρκωση ή επισκληρίδιο αναισθησία, βασικές εξετάσεις της μητέρας και του νεογνού κατά το χρόνο της νοσηλείας, υλικά και φάρμακα άμεσα σχετιζόμενα με το φυσιολογικό τοκετό και την καισαρική τομή και η αμοιβή του αναισθησιολόγου. Το δώρο ισχύει για εισαγωγές που θα πραγματοποιηθούν από την επομένη της διεξαγωγής της κλήρωσης, ήτοι από την 2 Ιουνίου 2021 και ώρα 00:01 π.μ. έως και την 31η Αυγούστου 2022, για νοσηλεία σε δωμάτιο που παρέχεται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του μαιευτηρίου. Η αμοιβή του ιατρού δεν περιλαμβάνεται. Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται από τη Διοργανώτρια και πραγματοποιούνται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό με άριστη εξειδίκευση και ενημέρωση σχετικά με τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις.

5.3. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ενημερωθούν για τον τρόπο και τον χρόνο χρήσης του δώρου τους εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα της κλήρωσης. Η ενημέρωση θα γίνει μέσω επικοινωνίας στο Facebook ή το Instagram κάτω από το νικητήριο σχόλιό τους. Επιπλέον, θα ζητηθεί να παρέχουν ορισμένα στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο, για περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με το δώρο..

5.4. Οι νικητές θα πρέπει να ανταποκριθούν για να δηλώσουν την αποδοχή του δώρου εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα που θα τους αποσταλεί προσωπικό μήνυμα. Οι νικητές που έχουν κερδίσει τις υπηρεσίες που παρέχονται από τη Διοργανώτρια θα πρέπει πρώτα να κάνουν αποδοχή του δώρου σε συνεννόηση με τη Διοργανώτρια εταιρεία και έπειτα να έρθουν σε τηλεφωνική επικοινωνία με την ίδια, προκειμένου να καθοριστούν από κοινού οι λεπτομέρειες αναφορικά με την παροχή των ως άνω αναφερόμενων υπηρεσιών. Ρητώς αναφέρεται ότι οι παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο στις εγκαταστάσεις της Κλινικής ΙΑΣΩ Α.Ε. (Λ. Κηφισίας αριθ. 37-39 – Μαρούσι Αττικής). Οι νικητές θα πρέπει να προσέρχονται αυτοπροσώπως στις εγκαταστάσεις της Κλινικής ΙΑΣΩ για να λάβουν τις ως άνω υπηρεσίες προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο δηλωτικό της ταυτότητάς τους έγγραφο.

5.5. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιοδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ή σε περίπτωση κατά την οποία οιοσδήποτε νικητής αδρανήσει, καθυστερήσει ή/και δεν αποστείλει και επιβεβαιώσει την αποδοχή του Δώρου, δεν εμφανισθεί ή δεν επικοινωνήσει εγκαίρως με τη Διοργανώτρια εντός του ορισμένου από τη Διοργανώτρια χρονικού διαστήματος ή δηλώσει αδυναμία ή αρνηθεί να παραλάβει το Δώρο ή δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του τυγχάνει άκυρη ή ακυρώσιμη, οιαδήποτε των ανωτέρω περιπτώσεων συνεπάγεται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του Δώρου και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει νικητή τον πρώτο επιλαχόντα, που είναι αμέσως επόμενος στη λίστα, τον οποίο θα ενημερώνει με προσωπικό μήνυμα στο Facebook και σύμφωνα με την αναφερόμενη ανωτέρω διαδικασία.

5.6. Όλα τα δώρα του Διαγωνισμού είναι συγκεκριμένα, προσωπικά, αμεταβίβαστα και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

5.7. Εφόσον κάποιος των νικητών απωλέσει το δικαίωμα να λάβει το δώρο κατά τα οριζόμενα στις αμέσως προηγούμενες παραγράφους, δικαίωμα στο συγκεκριμένο δώρο αποκτά ο πρώτος κατά σειρά επιλαχών κ.ο.κ., ως προς τον οποίο θα τηρηθεί η ίδια ακριβώς διαδικασία ενημέρωσης και αποδοχής του δώρου που ορίζεται ανωτέρω. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται και για κάθε επόμενο επιλαχόντα, μέχρι να αποδοθεί το δώρο ή να εξαντληθεί ο αριθμός των επιλαχόντων.

5.8. Εφόσον, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την πάροδο των προθεσμιών που ορίζονται ανωτέρω κάποιο ή κάποια δώρα μείνουν αδιάθετα, αυτά τίθενται στη διάθεση της Διοργανώτριας, η οποία δύναται να τα αξιοποιήσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

5.9. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του δώρου. Δεν γίνεται αλλαγή ή αντικατάσταση του δώρου. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της παράδοσης των δώρων η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη λόγω ή με αφορμή τον παρόντα Διαγωνισμό εξ οιασδήποτε αιτίας.

6. Αποκλεισμός από το Διαγωνισμό

6.1. Η Διοργανώτρια δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να αποκλείσει/ακυρώσει τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό οποιουδήποτε συμμετέχοντα, εφόσον διαπιστωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής ή ότι συντρέχει λόγος αποκλεισμού του, καθώς και σε κάθε περίπτωση μη αποδοχής ή μη τήρησης από μέρους του οποιουδήποτε εκ των παρόντων Όρων [ή/και των όρων λειτουργίας του Facebook/Instagram] ή σε περίπτωση διαπίστωσης μη νόμιμης δραστηριότητας από το πρόσωπο αυτό σε σχέση με την πρόσβαση και χρήση του Διαδικτύου, του Facebook, του Instagram, του ιστοτόπου της Διοργανώτριας ή διαπίστωσης οποιασδήποτε άλλης πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα της Διοργανώτριας ή παραβιάζει το νόμο.

6.2. Ο αποκλεισμός για οποιονδήποτε από τους ανωτέρω λόγους πραγματοποιείται χωρίς την τήρηση διατυπώσεων ή προθεσμίας και δίχως να απαιτείται η προηγούμενη ειδοποίηση του αποκλειόμενου και αιτιολόγηση του αποκλεισμού/ακύρωσης της συμμετοχής.

7. Τεχνικά Μέτρα

7.1. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει και ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό πρόσωπο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχόντων εκ των άνω αιτιών.

7.2. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για τεχνικές δυσκολίες που τυχόν προκύψουν λόγω θεμάτων δικτύου Internet (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος συμμετοχής) καθώς και για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στον Ιστότοπό της, η οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή την ακύρωση κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της ανάρτησής τους.

7.3. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για την τυχόν ακύρωση ή διακοπή του Διαγωνισμού από το Facebook ή το Instagram για λόγους spam ή για λόγους αλλαγής των Όρων Λειτουργίας του Facebook ή ή του Instagram ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα του Διαγωνισμού ή οι διακομιστές «servers» μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή.

7.4. Η Διοργανώτρια δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την ακρίβεια των πληροφοριών στις οποίες παραπέμπει το Facebook ή το Instagram μέσω «συνδέσμων», hyperlinks, ή διαφημίσεων. . Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί ότι η Διοργανώτρια υιοθετεί ή απλώς αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων, στους οποίους το Facebook ή το Instagram παραπέμπουν ή/και συνδέονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

7.5. Κάθε Συμμετέχων έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια δεν βαρύνεται με δαπάνες που αφορούν την συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του Συμμετέχοντος και γενικά του συστήματός του, καθώς και για τυχόν βλάβες που υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας. .

7.6. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για (α) οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο ενδιαφερόμενος από τις επιλογές και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του Διαγωνισμού την οποία επισκέπτεται με δική του πρωτοβουλία και έχοντας λάβει γνώση των Όρων του παρόντος και (β) για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους σχετικά με εκούσια από μέρους του ενδιαφερόμενου δημοσίευση προσωπικών στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη για τις τυχόν συνέπειες.

8. Δημοσιότητα

Οι Όροι Συμμετοχής του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Κλινικής ΙΑΣΩ Όροι Συμμετοχής. Ο ολοκληρωμένος τρόπος διεξαγωγής του Διαγωνισμού περιγράφεται στους Όρους Συμμετοχής και στο video που θα αναρτηθεί σχετικά με το Διαγωνισμό. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ανά πάσα στιγμή τους Όρους Συμμετοχής, καθώς και να αναβάλει ή να ακυρώσει το Διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση που θα δημοσιεύσει στη σελίδα της στο Facebook, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο ή μέσο, κατά την διακριτική της ευχέρεια.

9. Δήλωση Αποποίησης – Περιορισμού Ευθύνης

Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των Δώρων. Η Διοργανώτρια δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και ζημία ή/και για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον Διαγωνισμό ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Τυχόν έτεροι περιορισμοί της ευθύνης της Διοργανώτριας που προβλέπονται στους παρόντες όρους ή στο νόμο εξακολουθούν να ισχύουν παράλληλα με εκείνους του παρόντος όρου.

10. Δικαιώματα Πνευματικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

10.1. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα δικαίωμα πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας, ούτε στα κείμενα, φωτογραφίες και εν γένει το υλικό που τυχόν αναρτώνται στην σελίδα της Διοργανώτριας.

10.2. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων των Συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό, στους οποίους απαγορεύεται να αναρτούν ή να δημοσιοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο μέσω της ιστοσελίδας της Διοργανώτριας οποιοδήποτε έργο τρίτου.

11. Προσωπικά Δεδομένα

11.1. Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού καθιστά αναγκαία τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Συμμετεχόντων, τα οποία τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διοργανώτρια σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/ΕΕ/679 (GDPR), αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού και ειδικότερα για τη συμμετοχή σε αυτόν, την ταυτοποίηση και ανάδειξη των νικητών, την απόδοση των Δώρων, την προβολή και προώθηση του Διαγωνισμού. Προς εκπλήρωση των ως άνω σκοπών, η Διοργανώτρια θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων για τη δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, για την εκπλήρωση των προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία υποχρεώσεών της, καθώς και για την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων της (άρθρο 6 παρ. 1 (β’), (γ’) και (στ’) του GDPR). Ρητώς ορίζεται ότι η Διοργανώτρια θα συλλέξει το ονοματεπώνυμο ή/και το username των Συμμετεχόντων κατά την ανάρτηση του σχολίου τους, όπως αυτό εμφανίζεται στο Facebook ή στο Instagram, ενώ από τους νικητές του Διαγωνισμού θα ζητήσει να δηλώσουν περαιτέρω ορισμένα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο ή email).

11.2. Σε περίπτωση που οι Συμμετέχοντες δεν επιθυμούν να γίνεται χρήση των προσωπικών τους δεδομένων σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλούμε να μην συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό.

11.3. Με την ολοκλήρωση της χορήγησης των Δώρων, τα δεδομένα των Συμμετεχόντων θα διαγράφονται. Τα στοιχεία των νικητών θα τηρούνται για το διάστημα που απαιτείται με βάση τις φορολογικές διατάξεις και με σκοπό την τελική απόδοση των Δώρων. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον πραγματοποιηθεί η νοσηλεία της νικήτριας, θα ισχύουν και οι διατάξεις περί υποχρεωτικής τήρησης των ιατρικών δεδομένων βάσει της εφαρμοστέας νομοθεσίας.

11.4. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων συλλέγονται προκειμένου να εξασφαλισθεί η ορθή συμμετοχή του υποκειμένου των δεδομένων στο Διαγωνισμό και δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων τη σχετική επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και την παράδοση των δώρων.

11.5. Επιπλέον, οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό παρέχουν άνευ ανταλλάγματος της ρητή εξουσιοδότησή τους στην Διοργανώτρια για την προβολή των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου (internet). Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να δημοσιεύει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς (όπως ενδεικτικά τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο), οι δε Συμμετέχοντες με τη συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχουν αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των πνευματικών δικαιωμάτων χωρίς αντάλλαγμα, για όλα τα μέσα, διαδικτυακά και μη, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και για αόριστο χρονικό διάστημα μέχρι την ανάκληση της συναίνεσής τους.

11.6. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, δηλαδή το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης, επικοινωνώντας στα ίδια ως άνω στοιχεία. Οι Συμμετέχοντες μπορούν να ενημερωθούν ειδικότερα για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ομίλου ΙΑΣΩ στην ακόλουθη διεύθυνση https://bit.ly/2L87bUT.

11.7. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω, οι Συμμετέχοντες μπορούν να απευθυνθούν στην Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Ομίλου ΙΑΣΩ, κ. Χαρά Δαούτη, e-mail: [email protected].

12. Λοιποί Όροι

12.1. Η Διοργανώτρια δικαιούται να ανακαλέσει τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, να τροποποιήσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να διακόψει πρόωρα αυτόν, να συντμήσει ή να παρατείνει τη διάρκεια του, να μεταθέσει χρονικά την έναρξη ή/και τη λήξη του Διαγωνισμού ή τη διεξαγωγή της κλήρωσης και την ενημέρωση των νικητών/επιλαχόντων, να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής των Δώρων και του αριθμού των νικητών ή/και των επιλαχόντων), χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του κοινού. Ως ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής λογίζεται η ημερομηνία της σχετικής ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας. Οι Συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστική ευθύνη ενημέρωσής τους για τις ανωτέρω αλλαγές.

12.2. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχισή του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη χορήγηση των δώρων.

12.3. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.

12.4. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, δεν πλήττεται το έγκυρο και η ισχύς των λοιπών όρων. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

12.5. Η παράλειψη από την Διοργανώτρια να ασκήσει κάποιο δικαίωμα της δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.

12.6 Oι παρόντες όροι θα κατατεθούν στη συμβολαιογράφο Αθηνών, Βασιλική Δημητρίου, Μαυρομιχάλη 15, Αθήνα, Τ.Κ 10679, τηλ.& fax: 210 3601412, 210 3601612, e-mail: [email protected].

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει στο 210 6383905.