Ταξίδι στη Φαντασία - Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμού ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ

Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμού ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ με Δώρα

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΙΑΣΩ Α.Ε.», με έδρα στο Μαρούσι Αττικής, οδός Λεωφόρος Κηφισίας 37-39 (εφεξής καλούμενη «ο Διοργανωτής), διοργανώνει προωθητική ενέργεια (εφεξής ο «Διαγωνισμός»).

Η διαφημιστική εταιρεία για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού είναι η, ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΝΤΟΟΥΠ ΣΤΟΥΝΤΙΟ Συστήματα Δεδομένων και Διαδικτυακή Επικοινωνία Α.Ε.» και το δ.τ. Dope Studio που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, Λεωφόρος Μεσογείων αρ. 451, Τ.Κ. 15343 με Α.Φ.Μ. 095756010, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών (εφεξής η «Διαφημιστική»).

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) και συγκεκριμένα μέσω των ιστοσελίδων που διατηρεί ο Διοργανωτής στο «Facebook» στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.facebook.com/omilosiaso και στο «Instagram» στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.instagram.com/omilosiaso/ («Ιστότοπος του Διοργανωτή»).

Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής «Όροι Συμμετοχής») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχοντος και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

Οι παρόντες Όροι βρίσκονται αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού στον εξής δικτυακό τόπο: https://www.iaso.gr/. Δικαίωμα Συμμετοχής

1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι χρήστες των social media platforms Facebook και Instagram που είναι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (εφεξής o «Συμμετέχων»).

1.2. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή και της Διαφημιστικής, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, και οι σύζυγοι αυτών ή τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης με τους εν λόγω εργαζομένους και συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στον Διαγωνισμού κατά παράβαση των παρόντων Όρων Συμμετοχής θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

1.3. Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε Συμμετέχοντα που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό είναι να έχει εγγραφεί νομίμως ως μέλος και να διατηρεί ενεργό λογαριασμό στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης «Facebook» (www.facebook.com) ή/και «Instagram» (www.instagram.com), δηλώνοντας μοναδικό Όνομα Χρήστη (UserName) και Κωδικό Πρόσβασης (Password), να τηρεί όλους τους όρους χρήσης των ως άνω ιστοσελίδων και η λειτουργία του λογαριασμού του να μην έχει ανασταλεί για οποιονδήποτε λόγο.

2. Διάρκεια Διαγωνισμού
2.1. Οι ενέργειες του Διαγωνισμού θα είναι 3 και θα έχουν, αντιστοίχως, την εξής διάρκεια:
α. Η 1η ενέργεια θα διαρκέσει από τη στιγμή της δημοσίευσής της την 30/10/2021 και ώρα 19:00 μέχρι και την 14/11/2021 και ώρα 23:59.
β. Η 2η ενέργεια θα διαρκέσει από τη στιγμή της δημοσίευσής της την 22/11/2021 και ώρα 19:00 μέχρι και την 05/12/2021 και ώρα 23:59.
γ. Η 3η ενέργεια θα διαρκέσει από τη στιγμή της δημοσίευσής της την 13/12/2021 και ώρα 19:00 μέχρι και την 02/01/2022 και ώρα 23:59.
Μετά τη λήξη της διάρκειας κάθε μίας εκ των ενεργειών του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτήν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μη πραγματοποιηθείσα και δεν επιφέρει αποτελέσματα ούτε δεσμεύει τον Διοργανωτή ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

2.2. Ο Διοργανωτής δικαιούται να αναβάλει ή να μεταθέσει ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη κρίση του την ώρα ή/και ημέρα/ημέρες διεξαγωγής καθεμίας από τις ενέργειες του Διαγωνισμού ή/και των αντίστοιχων κληρώσεων ή/και να ακυρώσει συνολικά τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού ή/και κάποιας εκ των επιμέρους ενεργειών ή/και της κλήρωσης, μέσω της παροχής σχετικής ενημέρωσης στον Ιστότοπο του Διοργανωτή.

3. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό
3.1. Για να συμμετάσχει κάποιος στο Διαγωνισμό θα πρέπει, κατά τη διάρκεια των ενεργειών του Διαγωνισμού, να εισέλθει στην ιστοσελίδα που διατηρεί ο Διοργανωτής στο «Facebook» στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.facebook.com/omilosiaso ή στο «Instagram» στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.instagram.com/omilosiaso/ και να μεταβεί στη σχετική δημοσίευση που έχει αναρτηθεί για τις ανάγκες διεξαγωγής της ενέργειας του Διαγωνισμού στην οποία επιθυμεί να συμμετάσχει.

Οι Συμμετέχοντες καλούνται να αναρτήσουν σχόλιο (comment) κάτω από τη μία εκ των έξι δημοσιεύσεων (Facebook Post ή Instagram Post για καθεμία εκ των τριών ενεργειών) του Διαγωνισμού, στο οποίο α) θα απαντούν στην ερώτηση της δημοσίευσης του Διαγωνισμού και β) θα αναφέρουν 2 άλλους χρήστες της εκάστοτε πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης με “mention” (με σύμβολο «@» το οποίο ακολουθεί το όνομα χρήστη που επιθυμούν να αναφέρουν οι Συμμετέχοντες) τον οποίο έχουν ως «φίλο» ή «ακολουθούν» στην εκάστοτε πλατφόρμα. Όλοι οι Συμμετέχοντες δηλώνουν και εγγυώνται ότι έχουν την συγκατάθεση του οποιουδήποτε χρήστη για την αναφορά του ονόματός του στο σχόλιο του Διαγωνισμού και ότι ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία σχετική ευθύνη περί δημοσίευσης των προσωπικών του δεδομένων στη σελίδα του στο Facebook ή στο Instagram. Σε περίπτωση που δεν έχει ληφθεί η ανωτέρω συγκατάθεση και ο Διοργανωτής ενημερωθεί σχετικά, θα αποσύρει αμέσως την ανάρτηση και θα ακυρώσει τη συμμετοχή του Συμμετέχοντα.

3.2. Η ανάρτηση από τον Συμμετέχοντα σχολίου κατά τα ανωτέρω συνιστά δήλωση συμμετοχής και ενεργοποιεί τη συμμετοχή του στην αντίστοιχη εκ των ενεργειών του Διαγωνισμού και την αντίστοιχη κλήρωση χωρίς οποιαδήποτε χρέωση, αγορά προϊόντος ή περαιτέρω διαδικασία.

3.3. Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι Συμμετέχοντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους Όρους Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Κάθε πρόσωπο μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποσύρει τη συμμετοχή του από το Διαγωνισμό με τη διαγραφή του/των σχολίου/σχολίων του που είχε υποβάλει κάτω από τη μία εκ των έξι δημοσιεύσεων (Facebook Post ή Instagram Post) του Διαγωνισμού.

3.4. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν μόνο οι έγκυρες συμμετοχές. Ως έγκυρη συμμετοχή, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή για την οποία ισχύουν συνολικά τα κατωτέρω: (α) πληροί τις προϋποθέσεις των παρόντων όρων, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής των συστημάτων του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και καταχωρηθεί κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού, (δ) δεν αντίκειται με οποιονδήποτε τρόπο στο νόμο και τα χρηστά ήθη και δεν θίγει δικαιώματα τρίτων.

3.5. Όλες οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται αμέσως σε λίστα αποκτώντας αυτοδίκαια και άνευ ετέρου μοναδικό αύξοντα αριθμό προκειμένου να συμμετάσχουν στην ηλεκτρονική κλήρωση.

3.6. Ρητά δηλώνεται ότι ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύσει ή/και να αφαιρέσει εκ των υστέρων και κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και κρίση οποιαδήποτε συμμετοχή σε οποιαδήποτε από τις ενέργειες του Διαγωνισμού, της οποίας (συμμετοχής) το περιεχόμενο είναι προσβλητικό ή αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο, να απορρίψει συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες όρους, καθώς και να ακυρώσει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες Όρους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο Διοργανωτής μπορεί, ανεξαρτήτως των λοιπών αξιώσεών του, να αξιώσει την επιστροφή κάθε δώρου ή άλλης ωφέλειας που ο Συμμετέχων έχει ήδη καρπωθεί εκ της συμμετοχής του στον Διαγωνισμό. Ο αποκλεισμός για οποιονδήποτε από τους ανωτέρω λόγους πραγματοποιείται χωρίς την τήρηση διατυπώσεων ή προθεσμίας και δίχως να απαιτείται η προηγούμενη ειδοποίηση του αποκλειομένου και αιτιολόγηση του αποκλεισμού/ακύρωσης της συμμετοχής. Επίσης, τυχόν συμμετοχές, που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων, κατά την απόλυτη κρίση του Διοργανωτή ή/και της Διαφημιστικής, θα διαγράφονται άμεσα , η δε συμμετοχή αυτή θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, ακόμα και κατά το στάδιο της χορήγησης του Δώρου.

4. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού
4.1. Η ανάδειξη των Νικητών θα γίνει με έξι (6) συνολικά κληρώσεις (από μία κλήρωση για το Facebook και μία κλήρωση για το Instagram για καθεμία από τις τρεις (3) συνολικά ενέργειες του Διαγωνισμού) που θα διεξαχθούν με τη χρήση ηλεκτρονικού προγράμματος το οποίο εξασφαλίζει το τυχαίο της επιλογής, το αδιάβλητο του αποτελέσματος και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών, στην έδρα της Dope Studio, Αγία Παρασκευή Αττικής, Λεωφόρος Μεσογείων αρ. 451, Τ.Κ. 15343, και συγκεκριμένα:

 

  • η πρώτη (για Facebook) και δεύτερη (για Instagram) κλήρωση για την 1η ως άνω ενέργεια στις 15/11/21 στις 13:00,
  • η τρίτη (για Facebook) και τέταρτη (για Instagram) κλήρωση για την 2η ως άνω ενέργεια στις 06/12/2021 στις 13:00 και
  • η πέμπτη (για Facebook) και έκτη (για Instagram) κλήρωση για την 3η ως άνω ενέργεια στις 03/01/2022, αντίστοιχα στις 13:00 μμ.

4.2. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής κλήρωσης κατά οποιαδήποτε από τις ως άνω αναφερόμενες ημερομηνίες, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα διεξαγωγής της – με προηγούμενη ανακοίνωσή στον Ιστότοπο του Διοργανωτή.

4.3. Στην πρώτη, τρίτη και πέμπτη κατά τα ως άνω κλήρωση συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν δηλώσει εγκύρως συμμετοχή στην αντίστοιχη ανάρτηση του Διαγωνισμού στο Facebook και στην δεύτερη, τέταρτη καιέκτη κλήρωση όλοι όσοι έχουν δηλώσει εγκύρως συμμετοχή στην ανάρτηση του Διαγωνισμού στο Instagram. Από καθεμία από τις κληρώσεις για τις ως άνω δύο (2) πρώτες αναφερόμενες ενέργειες του Διαγωνισμού θα αναδειχθούν είκοσι (20) νικητές, δέκα (10) από την κλήρωση για το Facebook και δέκα (10) από την κλήρωση για το Instagram, και δέκα (10) επιλαχόντες (5 για το Facebook και 5 για το Instagram). Από την κλήρωση για την 3η ως άνω αναφερόμενη ενέργεια του Διαγωνισμού θα κληρωθούν είκοσι (20) νικητές, δέκα (10) από την κλήρωση για το Facebook και δέκα (10) από την κλήρωση για το Instagram, και δέκα (10) επιλαχόντες (5 για το Facebook και 5 για το Instagram) και, κατά τον τρόπο αυτόν, θα αναδειχθούν οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις («ΜΚΟ») οι οποίες θα έχουν αναφερθεί στο σχόλιο κάθε νικητή, στις οποίες και θα δοθούν τα δώρα της συγκεκριμένης ενέργειας του Διαγωνισμού.

4.4. Οι νικητές που θα αναδειχθούν κατόπιν των ανωτέρω κληρώσεων θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Διοργανωτή «https://www.iaso.gr/», στη σελίδα του Διοργανωτή στο Facebook και στο Instagram και σε άλλους ιστοτόπους κατά την κρίση του Διοργανωτή. Η εν λόγω δημοσίευση των στοιχείων των νικητών γίνεται για τους σκοπούς δημοσιότητας και διαφάνειας του Διαγωνισμού και θεωρείται αναγκαία για τους άνω νόμιμους σκοπούς, βασίζεται δε στα δημοσιευμένα από τους ίδιους στοιχεία κατά τη συμμετοχή τους. Εάν κάποιος εκ των συμμετεχόντων δεν επιθυμεί τη ανάρτηση του ονόματός του ως νικητή, παρακαλούμε να μη συμμετάσχει για το Διαγωνισμό.

4.5. Ο Διοργανωτής δύναται να απορρίψει οποιονδήποτε νικητή στην περίπτωση που κρίνει πως τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί είναι ανακριβή ή ελλιπή. Ο συμμετέχων έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή και ακριβή συμπλήρωση των στοιχείων του.

5. Δώρο
5.1. Το δώρο που κληρώνεται στο Διαγωνισμό είναι είκοσι (20) πακέτα με πλούσια δώρα για καθεμία εκ των ενεργειών του Διαγωνισμού.

5.2. Όσον αφορά στις δύο (2) πρώτες κατά τα ως άνω ενέργειες, οι νικητές του Διαγωνισμού θα ενημερωθούν για τον τρόπο και τον χρόνο χρήσης του δώρου τους εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα της κλήρωσης μέσω ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Διοργανωτή « https://www.iaso.gr/», στη σελίδα του Διοργανωτή στο Facebook και στη σελίδα του Διοργανωτή στο Instagram. Κατόπιν οι νικητές οφείλουν να επικοινωνήσουν με το Διοργανωτή προκειμένου να δώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους (όνομα, email, τηλέφωνο), ώστε να ο Διοργανωτής να κάνει εξακρίβωση αυτών (πχ. παίρνοντας το νικητή τηλέφωνο) και να ξεκινήσει η διαδικασία παράδοσης/εφαρμογής του δώρου. Χωρίς την αρχική επικοινωνία από πλευράς του νικητή, ο Διοργανωτής δεν θα ξεκινήσει επικοινωνία μέσω της ιστοσελίδας του, ούτε θα αναζητήσει τα emails των νικητών.

5.4.Ο νικητής θα πρέπει να ανταποκριθεί για να δηλώσει την αποδοχή του δώρου εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της ως άνω δημοσίευσης. Ο νικητής που έχει κερδίσει τις υπηρεσίες που παρέχονται από το Διοργανωτή θα πρέπει πρώτα να κάνει αποδοχή του δώρου σε συνεννόηση με το Διοργανωτή κατά τα ανωτέρω και έπειτα να έρθει σε τηλεφωνική επικοινωνία με αυτόν, προκειμένου να καθοριστούν από κοινού οι λεπτομέρειες αναφορικά με την παροχή των ως άνω αναφερόμενων υπηρεσιών. Ρητώς αναφέρεται ότι οι παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο στις εγκαταστάσεις της Κλινικής ΙΑΣΩ Α.Ε. (Λ. Κηφισίας αριθ. 37-39 – Μαρούσι Αττικής). Οι νικητές θα πρέπει να προσέρχονται αυτοπροσώπως ή με το/τα ανήλικο/ανήλικα τέκνο/τέκνα τους στις εγκαταστάσεις της Κλινικής ΙΑΣΩ για την πραγματοποίηση των ως άνω υπηρεσιών προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο δηλωτικό της ταυτότητάς τους έγγραφο, καθώς και το βιβλιάριο υγείας του/των τέκνου/τέκνων τους, εφόσον η χρήση του δώρου θα γίνει από αυτό / αυτά.

5.5. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιοδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ή σε περίπτωση κατά την οποία ο νικητής αδρανήσει, καθυστερήσει ή/και δεν αποστείλει και επιβεβαιώσει την αποδοχή του Δώρου, δεν εμφανισθεί ή δεν επικοινωνήσει εγκαίρως με το Διοργανωτή εντός του ορισμένου από το Διοργανωτή κατά τα ανωτέρω χρονικού διαστήματος ή δηλώσει αδυναμία ή αρνηθεί να παραλάβει το Δώρο ή δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του τυγχάνει άκυρη ή ακυρώσιμη, οιαδήποτε των ανωτέρω περιπτώσεων συνεπάγεται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του Δώρου και ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει νικητή τον πρώτο επιλαχόντα, που είναι ο αμέσως επόμενος στη λίστα τον οποίο θα ενημερώνει με προσωπικό μήνυμα στο Facebook ή στο Instagram αντίστοιχα, και εν συνεχεία θα ακολουθείται η αναφερόμενη ανωτέρω διαδικασία.

5.6. Όλα τα δώρα του Διαγωνισμού είναι συγκεκριμένα, προσωπικά, αμεταβίβαστα και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. Συγκεκριμένα, τα δώρα του παρόντος Διαγωνισμού δεν μεταβιβάζονται από τους νικητές σε οποιαδήποτε τρίτα πρόσωπα ή σε πρόσωπα με τα οποία υπάρχει οποιοσδήποτε βαθμός συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή ή εκ πλαγίου καθώς και σε φιλικά προς αυτούς πρόσωπα.

5.7. Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του δώρου. Δεν γίνεται αλλαγή ή αντικατάσταση του δώρου. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της παράδοσης των δώρων ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη.

6. Τεχνικά Μέτρα
6.1. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό πρόσωπο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχουσών εκ των άνω αιτιών.

6.2. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για τεχνικές δυσκολίες που τυχόν προκύψουν λόγω θεμάτων δικτύου Internet (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος συμμετοχής) καθώς και για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει, η οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή την ακύρωση κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της ανάρτησής τους.

6.3. Κάθε Συμμετέχων έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού. Σε κάθε περίπτωση, ο Διοργανωτής δεν βαρύνεται με δαπάνες που αφορούν την συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του Συμμετέχοντος και γενικά του συστήματός του, καθώς και για τυχόν βλάβες που υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στον Ιστότοπο του Διοργανωτή.

7. Δημοσιότητα
Οι Όροι Συμμετοχής του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα που διατηρεί ο Διοργανωτής στο site του https://www.iaso.gr/.

8. Προσωπικά Δεδομένα
8.1. Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού προϋποθέτει και καθιστά απαραίτητη τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Συμμετεχόντων, τα οποία περιγράφονται κατωτέρω και τα οποία τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας από το Διοργανωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/ΕΕ/679 (GDPR), αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού και ειδικότερα την συμμετοχή, ανακοίνωση/δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων, την απόδοση των Δώρων, την προβολή και προώθηση του Διαγωνισμού. Προς εκπλήρωση των ως άνω σκοπών, ο Διοργανωτής επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων για τη δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, την εκπλήρωση των προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία υποχρεώσεών του, καθώς και για την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων του (άρθρο 6 παρ. 1 (β’), (γ’) και (στ’) του GDPR).

8.2. Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας είναι:
Α) Για τους Συμμετέχοντες: ονοματεπώνυμο, δημόσια στοιχεία προφίλ στο Facebook ή /και στο Instagram, Facebook και Instagram ID, ονοματεπώνυμο και δημόσια στοιχεία προφίλ στο Facebook ή /και στο Instagram του προσώπου που επισημαίνεται στο σχόλιο του Συμμετέχοντος για τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό.
Β) Για τους νικητές: επιπλέον των ανωτέρω, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τηλέφωνο επικοινωνίας και στοιχεία ταυτότητας.

Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες δεν επιθυμούν να γίνει επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλούμε να μην συμμετέχουν στον Διαγωνισμό.

8.3. Τα ως άνω δεδομένα θα διατηρούνται από τον Διοργανωτή για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

8.4. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων τη σχετική επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και την παράδοση των δώρων, όπως η Διαφημιστική.

8.5. Σε περίπτωση που κάποιος Συμμετέχων επιθυμεί να μην γίνει επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί να αποσύρει τη συμμετοχή του, επικοινωνώντας, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, μέσω e-mail στο [email protected] και σε κάθε περίπτωση να προχωρήσει σε διαγραφή του/των σχολίου/σχολίων που έχει υποβάλει κάτω από τη δημοσίευση (Facebook Post ή Instagram Post) του Διαγωνισμού. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, δηλαδή το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης, και φορητότητας, επικοινωνώντας με τη Διοργανώτρια στην ίδια ανωτέρω διεύθυνση email. Επίσης, το υποκείμενο των δεδομένων διατηρεί πάντα το δικαίωμα να απευθύνεται στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ.: 11523, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά ([email protected]).

8.6. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω, οι Συμμετέχοντες μπορούν να απευθυνθούν στην Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Ομίλου ΙΑΣΩ, κ. Χαρά Δαούτη, e-mail: [email protected].

9. Λοιποί Όροι
9.1. Οι Συμμετέχοντες παρέχουν για τις ανάγκες του Διαγωνισμού τα στοιχεία τους στο Διοργανωτή, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τις ανάγκες του Διαγωνισμού και υπό τους όρους που αναφέρονται στον όρο 8 ανωτέρω.

9.2. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανακαλεί, παρατείνει ή μειώνει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού κατά την κρίση του, καθώς και να μεταβάλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει το Διαγωνισμό και συνακόλουθα την παροχή του δώρου με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα που διατηρεί ο Διοργανωτής στο «Facebook» στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.facebook.com/omilosiaso ή στο «Instagram» στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.instagram.com/omilosiaso/. με ημερομηνία ισχύος της τροποποίησης η οποία συμπίπτει με την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. Οι Όροι Συμμετοχής θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των τυχόν τροποποιήσεων, οι οποίες θα ισχύουν από την ανάρτηση και δημοσιοποίησή τους στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας.

9.3. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά του Διοργανωτή, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχισή του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

9.4. Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη χορήγηση των δώρων.

9.5. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

9.6. Οι Όροι Συμμετοχής θα κατατεθούν στη συμβολαιογράφο Αθηνών, Βασιλική Δημητρίου, Μαυρομιχάλη 15,Αθήνα, Τ.Κ 10679, τηλ.& fax: 210 3601412, 210 3601612, e-mail: [email protected].

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες της Διοργανώτριας, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 210 6383905.