Όροι Συμμετοχής στον Διαγωνισμό του ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ με Δώρο Παιδικά Check up

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΙΑΣΩ Α.Ε.», με έδρα στο Μαρούσι Αττικής, οδός Λεωφόρος Κηφισίας 37-39 (εφεξής καλούμενη «ο Διοργανωτής»), διοργανώνει προωθητική ενέργεια (εφεξής ο «Διαγωνισμός»).

Η διαφημιστική εταιρεία η οποία αναλαμβάνει τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού είναι η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΝΤΟΟΥΠ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «DOPE STUDIO» που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, Λεωφόρος Μεσογείων αρ. 451, Τ.Κ. 15343 με Α.Φ.Μ. 095756010, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών (εφεξής η «Διαφημιστική»).

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) και συγκεκριμένα μέσω των ιστοσελίδων που διατηρεί ο Διοργανωτής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Facebook» στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.facebook.com/omilosiaso και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Instagram» στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.instagram.com/omilosiaso/ («Ιστότοπος του Διοργανωτή»)

Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής «Όροι Συμμετοχής») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής κάθε συμμετέχοντος στο Διαγωνισμό καθώς και των όρων ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο αυτού. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

Οι παρόντες Όροι βρίσκονται αναρτημένοι και ενημερώνονται διαρκώς κατά τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού στον εξής δικτυακό τόπο: (link pending),

 

1. Δικαίωμα Συμμετοχής

1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι χρήστες των πλατφόρμων κοινωνικής δικτύωσης «Facebook» και «Instagram» που είναι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (εφεξής o «Συμμετέχων»).

1.2. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή και της Διαφημιστικής, οι συγγενείς αυτών σε α΄ και β΄ βαθμό, καθώς και οι σύζυγοι ή τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης με τους εν λόγω εργαζομένους και συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στον Διαγωνισμό κατά παράβαση των παρόντων Όρων Συμμετοχής θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

1.3. Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε Συμμετέχοντα που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό είναι να έχει εγγραφεί νομίμως ως μέλος και να διατηρεί ενεργό λογαριασμό στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης «Facebook» (www.facebook.com) ή/και «Instagram» (www.instagram.com), δηλώνοντας μοναδικό Όνομα Χρήστη (Username) και Κωδικό Πρόσβασης (Password), να τηρεί όλους τους όρους χρήσης των ως άνω ιστοσελίδων και η λειτουργία του λογαριασμού του να μην έχει ανασταλεί ή διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο.

2. Διάρκεια Διαγωνισμού

2.1. O Διαγωνισμός θα διαρκέσει από τη στιγμή της δημοσίευσής του στις 09/09/22 και ώρα Ελλάδος 12:00 μέχρι και την 02/10/22 και ώρα Ελλάδος 23:59. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μη πραγματοποιηθείσα και δεν επιφέρει αποτελέσματα ούτε δεσμεύει τον Διοργανωτή ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

2.2. Ο Διοργανωτής δικαιούται να αναβάλει ή να μεταθέσει ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη κρίση του την ώρα ή/και ημέρα/ημέρες διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή/και της κλήρωσης ή και να ακυρώσει συνολικά τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού ή/και της κλήρωσης, μέσω της παροχής σχετικής ενημέρωσης στον ιστότοπο του κατά τον όρο 9.2. 

 

3. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

3.1. Οποιοσδήποτε επιθυμεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό καλείται να επισκεφθεί τη σελίδα του Διοργανωτή στο Facebook και να κάνει like σε αυτή. Παράλληλα θα πρέπει να κάνει like στη σχετική με το διαγωνισμό ανάρτηση και tag δύο φίλους/ες.

Εναλλακτικά, για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό μέσω Instagram, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να κάνει follow στη σελίδα του Διοργανωτή, like στη σχετική με το διαγωνισμό ανάρτηση και mention δύο φίλους/ες.

Μόλις ο χρήστης προβεί στις ανωτέρω ενέργειες, ενεργοποιείται η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό και την κλήρωση.

Για τη διατήρηση της εγκυρότητας της συμμετοχής μέσω Facebook, το like στη σελίδα του Διοργανωτή καθώς και το like και τα tag δύο φίλων στη σχετική με  τον διαγωνισμό ανάρτηση κάθε συμμετέχοντος θα πρέπει να διατηρηθούν και να μη διαγραφούν από το χρήστη έως τη λήξη του Διαγωνισμού.

Για τη διατήρηση της εγκυρότητας της συμμετοχής μέσω Instagram, το follow στη σελίδα του Διοργανωτή, καθώς και το  like και τα mention δύο φίλων στη σχετική με τον διαγωνισμό ανάρτηση κάθε συμμετέχοντος θα πρέπει να διατηρηθούν και να μη διαγραφούν από το χρήστη έως τη λήξη του Διαγωνισμού.

Επιτρέπεται η υποβολή περισσοτέρων της μιας συμμετοχής ανά φυσικό πρόσωπο είτε στο Facebοοk είτε στο Instagram, αρκεί τα tags των φίλων να είναι διαφορετικά.

3.2. Οι ως άνω ενέργειες των χρηστών (like & tag στο Facebook ή follow, like & mention στο Instagram) συνιστούν δήλωση συμμετοχής και ενεργοποιούν τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου στο Διαγωνισμό και την κλήρωση χωρίς οποιαδήποτε χρέωση, αγορά προϊόντος ή περαιτέρω διαδικασία.

3.3. Αναφορικά με την επισήμανση (tag/mention) φίλων στο σχόλιο του συμμετέχοντος στο πλαίσιο της συμμετοχής του τελευταίου στον παρόντα Διαγωνισμό, ο συμμετέχων οφείλει, προ της ανάρτησης του σχολίου του να έχει λάβει τη ρητή σχετική συγκατάθεση του προσώπου που θα επισημάνει σε αυτό. Η λήψη της εν λόγω συγκατάθεσης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του συμμετέχοντα, ενώ ο Διοργανωτής και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη σχετικά.

3.4. Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι Συμμετέχοντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους Όρους Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, συνομολογούν και αποδέχονται ότι το περιεχόμενο, το οποίο αναρτούν, καθίσταται αναγκαία δημόσιο και δύναται να υπόκειται σε συλλογή και επεξεργασία από το Διοργανωτή ή τρίτο εξουσιοδοτημένο από το Διοργανωτή πρόσωπο στο πλαίσιο των αναγκών του Διαγωνισμού και σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος. Κάθε πρόσωπο μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποσύρει τη συμμετοχή του από το Διαγωνισμό επικοινωνώντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] ή/και στο τηλέφωνο 210 6383905 ή μέσω της διαγραφής των αντίστοιχων σχολίων στη σχετική δημοσίευση.

3.5. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν μόνο οι έγκυρες συμμετοχές. Ως έγκυρη συμμετοχή, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή για την οποία ισχύουν συνολικά τα κατωτέρω: (α) πληροί τις προϋποθέσεις των παρόντων όρων, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής των συστημάτων του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντος ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού, (δ) δεν αντίκειται με οποιονδήποτε τρόπο στο νόμο και τα χρηστά ήθη και δεν θίγει δικαιώματα τρίτων.

3.6. Όλες οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται σε λίστα αποκτώντας αυτοδίκαια και άνευ ετέρου μοναδικό αύξοντα αριθμό προκειμένου να συμμετάσχουν στην ηλεκτρονική κλήρωση. Η εν λόγω λίστα, την οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής ή τρίτο πρόσωπο κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα συνιστά πλήρη απόδειξη αναφορικά με την υποβολή δήλωσης συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής.

3.7. Ρητά δηλώνεται ότι ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύσει ή/και να αφαιρέσει εκ των υστέρων και κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και κρίση οποιαδήποτε συμμετοχή, της οποίας το περιεχόμενο είναι προσβλητικό ή αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο, να απορρίψει συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες όρους καθώς και να ακυρώσει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται ή παραβιάζουν τους παρόντες όρους. Ειδικότερα, τυχόν συμμετοχές, που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων, κατά την απόλυτη κρίση του Διοργανωτή ή/και της Διαφημιστικής, θα διαγράφονται άμεσα από τους σχετικούς Ιστότοπους του Διοργανωτή, η δε συμμετοχή αυτή θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, ακόμα και κατά το στάδιο της χορήγησης του Δώρου.

3.8. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει όσες φορές επιθυμεί στην κλήρωση κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού για κάθε ένα από τα δύο μέσα συμμετοχής στο Διαγωνισμό, ήτοι όσες φορές επιθυμεί για το Facebook και όσες φορές επιθυμεί για το Instagram.

 

4. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού

4.1. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με δύο (2) κληρώσεις – μια για κάθε μέσο κοινωνικής δικτύωσης (Facebook & Instagram) – οι οποίες θα διεξαχθούν με τη χρήση ηλεκτρονικού προγράμματος που εξασφαλίζει το τυχαίο της επιλογής, το αδιάβλητο του αποτελέσματος και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών, στην έδρα της DOPE STUDIO επί της Λεωφόρου Μεσογείων αρ. 451, Τ.Κ: 15343 στην Αγ. Παρασκευή, και συγκεκριμένα στις 03/10/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.

4.2. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα διεξαγωγής της – με προηγούμενη ανακοίνωσή στον ιστότοπο του κατά τον όρο 9.2.

4.3. Όλοι όσοι έχουν δηλώσει εγκύρως συμμετοχή μέσω Facebook και μέσω Instagram συμμετέχουν στην αντίστοιχη κλήρωση για το συγκεκριμένο μέσο. Θα αναδειχθούν συνολικά είκοσι (20) νικητές, δέκα (10) νικητές από την κλήρωση στο Facebook και δέκα (10) νικητές από την κλήρωση στο Instagram, και συνολικά δέκα (10) επιλαχόντες, πέντε (5) από την κλήρωση στο Facebook και πέντε (5) από την κλήρωση στο Instagram.

4.4. Οι νικητές που θα αναδειχθούν κατόπιν των ανωτέρω  κληρώσεων θα ανακοινωθούν στις σελίδες του Διοργανωτή  στο Facebook και στο Instagram, καθώς σε άλλους ιστοτόπους κατά την κρίση του Διοργανωτή. Η εν λόγω δημοσίευση των στοιχείων των νικητών γίνεται για τους σκοπούς δημοσιότητας και διαφάνειας του Διαγωνισμού και θεωρείται αναγκαία για τους άνω νόμιμους λόγους, βασίζεται δε στα δημοσιευμένα από τους ίδιους στοιχεία κατά τη συμμετοχή τους. Εάν κάποιος εκ των συμμετεχόντων δεν επιθυμεί τη ανάρτηση του ονόματός του ως νικητή, παρακαλούμε να μη συμμετάσχει για το Διαγωνισμό.

4.5. Ο Διοργανωτής δύναται να απορρίψει οποιονδήποτε νικητή στην περίπτωση που κρίνει πως τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί είναι ανακριβή ή ελλιπή. Ο συμμετέχων έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή και ακριβή συμπλήρωση των στοιχείων του.

 

5. Δώρο

5.1. Το δώρο που κληρώνεται στο Διαγωνισμό είναι είκοσι (20) δωρεάν παιδικά check up, τα οποία απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 5 ετών και άνω. Έκαστο παιδικό check up θα αποδοθεί σε καθένα από τους είκοσι (20) νικητές (10 στο Facebook & 10 στο Instagram).

5.2. Το πακέτο προληπτικών εξετάσεων είναι το ακόλουθο:

Βασικό πακέτο 65€: οφθαλμολογική εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφημα, triplex & καρδιολογική εξέταση

5.3. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ενημερωθούν για τον τρόπο και τον χρόνο χρήσης του δώρου τους εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα της κλήρωσης. Οι Συμμετέχοντες θα ενημερωθούν μέσω ανάρτησης της σελίδας του Ομίλου ΙΑΣΩ στο Facebook και στο Instagram με τα ονόματα των  λογαριασμών των νικητών. Κατόπιν οι νικητές οφείλουν να επικοινωνήσουν με το Διοργανωτή προκειμένου να δώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους (όνομα, email, τηλέφωνο), ώστε να ο Διοργανωτής να κάνει εξακρίβωση αυτών (π.χ. παίρνοντας τον νικητή τηλέφωνο) και να ξεκινήσει η διαδικασία παράδοσης/εφαρμογής του δώρου. Χωρίς την αρχική επικοινωνία από πλευράς του νικητή, ο Διοργανωτής δεν θα ξεκινήσει επικοινωνία μέσω της ιστοσελίδας της, ούτε θα αναζητήσει τα emails των νικητών.

 

5.4. Ο νικητής θα πρέπει να ανταποκριθεί για να δηλώσει την αποδοχή του δώρου εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της επικοινωνίας. Ο νικητής που έχει κερδίσει τις υπηρεσίες που παρέχονται από το Διοργανωτή θα πρέπει πρώτα να κάνει αποδοχή του δώρου σε συνεννόηση με το Διοργανωτή κατά τα ανωτέρω και έπειτα να έρθει σε τηλεφωνική επικοινωνία με αυτόν, προκειμένου να καθοριστούν από κοινού οι λεπτομέρειες αναφορικά με την παροχή των ως άνω αναφερόμενων υπηρεσιών. Ρητώς αναφέρεται ότι οι παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο στις εγκαταστάσεις της Κλινικής ΙΑΣΩ Α.Ε. (Λ. Κηφισίας αριθ. 37-39 – Μαρούσι Αττικής). Οι νικητές θα πρέπει να προσέρχονται αυτοπροσώπως ή με το/τα ανήλικο/ανήλικα τέκνο/τέκνα τους στις εγκαταστάσεις της Κλινικής ΙΑΣΩ για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο δηλωτικό της ταυτότητάς τους έγγραφο, καθώς και το βιβλιάριο υγείας του/των τέκνου/τέκνων τους, εφόσον η χρήση του δώρου θα γίνει από αυτό / αυτά.

 

5.5. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιοδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ή σε περίπτωση κατά την οποία ο νικητής αδρανήσει, καθυστερήσει ή/και δεν αποστείλει και επιβεβαιώσει την αποδοχή του Δώρου, δεν εμφανισθεί ή δεν επικοινωνήσει εγκαίρως με το Διοργανωτή εντός του ορισμένου από το Διοργανωτή κατά τα ανωτέρω χρονικού διαστήματος ή δηλώσει αδυναμία ή αρνηθεί να παραλάβει το Δώρο ή δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του τυγχάνει άκυρη ή ακυρώσιμη, οιαδήποτε των ανωτέρω περιπτώσεων συνεπάγεται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του Δώρου και ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει νικητή τον πρώτο επιλαχόντα, που είναι ο αμέσως επόμενος στη λίστα τον οποίο θα ενημερώνει με προσωπικό μήνυμα στο Facebook ή στο Instagram αντίστοιχα, και σύμφωνα με την αναφερόμενη ανωτέρω διαδικασία.

5.6. Όλα τα δώρα του Διαγωνισμού είναι συγκεκριμένα, προσωπικά, αμεταβίβαστα και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. Συγκεκριμένα, τα δώρα του παρόντος Διαγωνισμού θα χρησιμοποιούνται από τους νικητές/γονείς για το/τα τέκνο/α τους, ενώ δεν μεταβιβάζονται από τους νικητές σε οποιαδήποτε τρίτα πρόσωπα.

5.7. Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του δώρου. Δεν γίνεται αλλαγή ή αντικατάσταση του δώρου. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της παράδοσης των δώρων ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη.

 

6. Τεχνικά Μέτρα

6.1. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό πρόσωπο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχόντων εκ των άνω αιτιών.

6.2. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για τεχνικές δυσκολίες που τυχόν προκύψουν λόγω θεμάτων δικτύου Internet (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος συμμετοχής) καθώς και για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει, η οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή την ακύρωση κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της ανάρτησής τους.

6.3. Κάθε Συμμετέχων έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού. Σε κάθε περίπτωση, ο Διοργανωτής δεν βαρύνεται με δαπάνες που αφορούν την συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του Συμμετέχοντος και γενικά του συστήματός του, καθώς και για τυχόν βλάβες που υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στον Ιστότοπο του Διοργανωτή.

 

7. Δημοσιότητα

Οι Όροι Συμμετοχής του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα που διατηρεί ο Διοργανωτής στο site του https://www.iaso.gr/

 

8. Προσωπικά Δεδομένα

8.1. Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού προϋποθέτει και καθιστά απαραίτητη τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Συμμετεχόντων, τα οποία περιγράφονται κατωτέρω και τα οποία τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας από το Διοργανωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/ΕΕ/679 (GDPR), αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού και ειδικότερα την συμμετοχή, ανακοίνωση/δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων, την απόδοση των Δώρων, την προβολή και προώθηση του Διαγωνισμού. Προς εκπλήρωση των ως άνω σκοπών, ο Διοργανωτής επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων για τη δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, την εκπλήρωση των προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία υποχρεώσεών του, καθώς και για την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων του (άρθρο 6 παρ. 1 (β’), (γ’) και (στ’) του GDPR).

8.2. Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας είναι:

Α) Για τους Συμμετέχοντες: ονοματεπώνυμο, δημόσια στοιχεία προφίλ στο Facebook ή /και στο Instagram, Facebook και Instagram ID, ονοματεπώνυμο και δημόσια στοιχεία προφίλ στο Facebook ή /και στο Instagram του προσώπου που επισημαίνεται στο σχόλιο του Συμμετέχοντος για τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό.

Β) Για τους νικητές: επιπλέον των ανωτέρω, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τηλέφωνο επικοινωνίας και στοιχεία ταυτότητας.

Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες δεν επιθυμούν να γίνει επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλούμε να μην συμμετέχουν στον Διαγωνισμό.

8.3. Τα ως άνω δεδομένα θα διατηρούνται από τον Διοργανωτή για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

8.4. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων τη σχετική επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και την παράδοση των δώρων, όπως η Διαφημιστική.

8.5. Σε περίπτωση που κάποιος Συμμετέχων επιθυμεί να μην γίνει επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί να αποσύρει τη συμμετοχή του, επικοινωνώντας, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, μέσω e-mail στο [email protected] και σε κάθε περίπτωση να προχωρήσει σε διαγραφή του/των σχολίου/σχολίων της που έχει υποβάλει κάτω από τη δημοσίευση (Facebook Post ή Instagram Post) του Διαγωνισμού. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, δηλαδή το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης, και φορητότητας, επικοινωνώντας με το Διοργανωτή στην ίδια ανωτέρω διεύθυνση email. Επίσης, το υποκείμενο των δεδομένων διατηρεί πάντα το δικαίωμα να απευθύνεται στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ.: 11523, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά ([email protected]).

8.6. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω, οι Συμμετέχοντες μπορούν να απευθυνθούν στην Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Ομίλου ΙΑΣΩ, κ. Χαρά Δαούτη, e-mail: [email protected].

 

9. Λοιποί Όροι

9.1. Οι Συμμετέχοντες παρέχουν για τις ανάγκες του Διαγωνισμού τα στοιχεία τους στο Διοργανωτή, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τις ανάγκες του Διαγωνισμού και υπό τους όρους που αναφέρονται στον όρο 8 ανωτέρω.

9.2. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανακαλεί, παρατείνει ή μειώνει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού κατά την κρίση του, καθώς και να μεταβάλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει το Διαγωνισμό και συνακόλουθα την παροχή του δώρου με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα που διατηρεί ο Διοργανωτής στο «Facebook» στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.facebook.com/omilosiaso ή στο «Instagram» στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.instagram.com/omilosiaso. με ημερομηνία ισχύος της τροποποίησης η οποία συμπίπτει με την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. Οι Όροι Συμμετοχής θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των τυχόν τροποποιήσεων, οι οποίες θα ισχύουν από την ανάρτηση και δημοσιοποίησή τους στον Ιστότοπο του Διοργανωτή.

 

9.3. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά του Διοργανωτή, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχισή του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

9.4. Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη χορήγηση των δώρων.

9.5. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

9.6. Οι Όροι Συμμετοχής θα κατατεθούν στη συμβολαιογράφο Αθηνών, Βασιλική Δημητρίου, Μαυρομιχάλη 15, Αθήνα, Τ.Κ 10679, τηλ. & fax: 210 3601412, 210 3601612, e-mail: [email protected].

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες του Διοργανωτή, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 210 6383905.