Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμού της Κλινικής «ΙΑΣΩ Α.Ε.» με Δώρο 10 Ανδρικά Checkup healthUp

Η εταιρία με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΙΑΣΩ Α.Ε.», με έδρα στο Μαρούσι Αττικής, οδός Λεωφόρος Κηφισίας 37-39 (εφεξής η «Διοργανώτρια»), διοργανώνει με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας προωθητική ενέργεια (εφεξής ο «Διαγωνισμός»). Η διαφημιστική εταιρεία για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού είναι η εταιρία με την επωνυμία «ΝΤΟΟΥΠ ΣΤΟΥΝΤΙΟ Συστήματα Δεδομένων και Διαδικτυακή Επικοινωνία Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «Dope Studio», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, Λεωφόρος Μεσογείων αρ. 451 (εφεξής η «Διαφημιστική»). Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) και συγκεκριμένα μέσω των ιστοσελίδων που διατηρεί η Διοργανώτρια στο «Facebook» στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.facebook.com/omilosiaso, και στο «Instagram» στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.instagram.com/omilosiaso/ («Ιστότοπος της Διοργανώτριας»).

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους, καθώς η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής «Όροι Συμμετοχής») είναι ο  καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό και της διαδικασίας ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο διεξαγωγής αυτού.

1. Δικαίωμα Συμμετοχής

1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι χρήστες των social media platforms Facebook και Instagram που είναι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (εφεξής ο «Συμμετέχων»).

1.2. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, και οι σύζυγοι αυτών ή τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης με τις εν λόγω εργαζόμενους και συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στον Διαγωνισμού κατά παράβαση των παρόντων Όρων Συμμετοχής θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

1.3. Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε Συμμετέχοντα που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό είναι να έχει εγγραφεί νομίμως ως μέλος και να διατηρεί ενεργό λογαριασμό στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης «Facebook» (www.facebook.com) ή/και «Instagram» (www.instagram.com), δηλώνοντας μοναδικό Όνομα Χρήστη (UserName) και Κωδικό Πρόσβασης (Password), να τηρεί όλους τους όρους χρήσης των ως άνω ιστοσελίδων και η λειτουργία του λογαριασμού του/της να μην έχει ανασταλεί για οποιονδήποτε λόγο.

2. Διάρκεια Διαγωνισμού

O Διαγωνισμός θα διαρκέσει από τη στιγμή της δημοσίευσής του στις 17.06.2022 και ώρα 10.00 π.μ. μέχρι και την 07.07.2022 και ώρα 23:59 μ.μ.. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μη πραγματοποιηθείσα και δεν επιφέρει αποτελέσματα ούτε δεσμεύει την Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

Η Διοργανώτρια δικαιούται να αναβάλει ή να μεταθέσει ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη κρίση της την ώρα ή/και ημέρα/ημέρες διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή/και της κλήρωσης ή και να ακυρώσει συνολικά τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού ή/και της κλήρωσης, μέσω της παροχής σχετικής ενημέρωσης στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας.

Η ανακοίνωση των νικητών θα γίνει στις 08.07.2022.

3. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

3.1. Για να συμμετάσχει κάποιος/α στο Διαγωνισμό θα πρέπει, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να εισέλθει στην ιστοσελίδα που διατηρεί η Διοργανώτρια στο «Facebook» στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.facebook.com/omilosiaso ή στο «Instagram» στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.instagram.com/omilosiaso και να μεταβεί στη σχετική δημοσίευση που έχει αναρτηθεί για τις ανάγκες διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Οι Συμμετέχοντες καλούνται να κάνουν Like στη δημοσίευση (Facebook Post ή Instagram Post) του Διαγωνισμού, Like στη σελίδα του Ομίλου ΙΑΣΩ (@omilosiaso) και να αναφέρουν άλλους δύο (2) χρήστες της εκάστοτε πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης με “mention” (με σύμβολο «@» το οποίο ακολουθεί το όνομα χρήστη που επιθυμούν να αναφέρουν οι Συμμετέχοντες) τον οποίο έχουν ως «φίλο» ή «ακολουθούν» στην εκάστοτε πλατφόρμα. Όλοι οι Συμμετέχοντες δηλώνουν και εγγυώνται ότι έχουν λάβει την συγκατάθεση του οποιουδήποτε χρήστη για την αναφορά του ονόματός του στο σχόλιο του Διαγωνισμού και ότι η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία σχετική ευθύνη περί δημοσίευσης των προσωπικών του δεδομένων στη σελίδα της στο Facebook ή στο Instagram. Σε περίπτωση που δεν έχει ληφθεί η ανωτέρω συγκατάθεση και η Διοργανώτρια ενημερωθεί σχετικά, θα αποσύρει αμέσως την ανάρτηση και θα ακυρώσει τη συμμετοχή του/της Συμμετέχοντα.

Οι χρήστες μπορούν να συμμετέχουν πάνω από μία φορά, αρκεί να είναι διαφορετικοί οι φίλοι που κάνουν ‘’mention’’.

3.2. Η ανάρτηση από τους Συμμετέχοντες σχολίου συνιστά δήλωση συμμετοχής και ενεργοποιεί τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό και την κλήρωση χωρίς οποιαδήποτε χρέωση, αγορά προϊόντος ή περαιτέρω διαδικασία.

3.3. Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι Συμμετέχοντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους Όρους Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Κάθε πρόσωπο μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποσύρει τη συμμετοχή του από το Διαγωνισμό με τη διαγραφή του/των σχολίου/σχολίων του που είχε υποβάλει κάτω από τη δημοσίευση (Facebook Post ή Instagram Post) του Διαγωνισμού.

3.4. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν μόνο οι έγκυρες συμμετοχές. Ως έγκυρη συμμετοχή νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή για την οποία ισχύουν συνολικά τα κατωτέρω: (α) πληροί τις προϋποθέσεις των παρόντων όρων, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής των συστημάτων της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντος ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και καταχωρηθεί κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού, (δ) δεν αντίκειται με οποιονδήποτε τρόπο στο νόμο και τα χρηστά ήθη και δεν θίγει δικαιώματα τρίτων.

3.5. Όλες οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται αμέσως σε λίστα, αποκτώντας αυτοδίκαια και άνευ ετέρου μοναδικό αύξοντα αριθμό προκειμένου να συμμετάσχουν στην ηλεκτρονική κλήρωση.

3.6. Ρητά δηλώνεται ότι η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύσει ή/και να αφαιρέσει εκ των υστέρων και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση οποιαδήποτε συμμετοχή, της οποίας το περιεχόμενο είναι προσβλητικό ή αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο, να απορρίψει συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες όρους, καθώς και να ακυρώσει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες όρους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η Διοργανώτρια μπορεί, ανεξαρτήτως των λοιπών αξιώσεών της, να αξιώσει την επιστροφή κάθε δώρου ή άλλης ωφέλειας που οι Συμμετέχοντες έχουν ήδη καρπωθεί εκ της συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό. Ο αποκλεισμός για οποιονδήποτε από τους ανωτέρω λόγους πραγματοποιείται χωρίς την τήρηση διατυπώσεων ή προθεσμίας και δίχως να απαιτείται η προηγούμενη ειδοποίηση του αποκλειομένου και αιτιολόγηση του αποκλεισμού/ακύρωσης της συμμετοχής. Επίσης,  τυχόν συμμετοχές που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής, θα διαγράφονται άμεσα, η δε συμμετοχή αυτή θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, ακόμα και κατά το στάδιο της χορήγησης του Δώρου.

4. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών του Διαγωνισμού

4.1. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με δύο (2) κληρώσεις που θα διεξαχθούν με τη χρήση ηλεκτρονικού προγράμματος, το οποίο εξασφαλίζει το τυχαίο της επιλογής, το αδιάβλητο του αποτελέσματος και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών, στην έδρα της Dope Studio, Αγία Παρασκευή Αττικής, Λεωφόρος Μεσογείων αρ. 451,  στις 08.07.2022 και ώρα 13:00 μμ..

4.2. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα διεξαγωγής της – με προηγούμενη ανακοίνωσή της στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας.

4.3. Στην πρώτη (1η) κλήρωση συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν δηλώσει εγκύρως συμμετοχή στην ανάρτηση του Διαγωνισμού στο Facebook και στη δεύτερη (2η) όλοι όσοι έχουν δηλώσει εγκύρως συμμετοχή στην ανάρτηση του Διαγωνισμού στο Instagram. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν δέκα (10) νικητές, πέντε (5) για το Facebook και πέντε (5) για το Instagram, και δέκα (10) επιλαχόντες.

4.4. Οι νικητές που θα αναδειχθούν κατόπιν της ανωτέρω κληρώσεως θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας «https://www.iaso.gr/», στη σελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook και στο Instagram και σε άλλους ιστότοπους κατά την κρίση της Διοργανώτριας. Η εν λόγω δημοσίευση των στοιχείων των νικητών γίνεται για τους σκοπούς δημοσιότητας και διαφάνειας του Διαγωνισμού και θεωρείται αναγκαία για τους άνω νόμιμους σκοπούς, βασίζεται δε στα δημοσιευμένα από τους ίδιους στοιχεία κατά τη συμμετοχή τους. Εάν κάποιος εκ των συμμετεχόντων δεν επιθυμεί τη ανάρτηση του ονόματός του ως νικητή, παρακαλούμε να μη συμμετάσχει στο Διαγωνισμό.

4.5. Η Διοργανώτρια δύναται να απορρίψει οποιονδήποτε νικητή στην περίπτωση που κρίνει πως τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί είναι ανακριβή ή ελλιπή. Οι συμμετέχοντες έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή και ακριβή συμπλήρωση των στοιχείων τους.

5. Δώρο

5.1. Το δώρο που κληρώνεται στο Διαγωνισμό είναι δέκα (10) check up ενηλίκων ανδρών. Το είδος του check up καθορίζεται από την ηλικία του νικητή, ενώ θα μπορούν να εξαργυρωθούν το αργότερο μέχρι την 31.08.2022. Αναλυτικά τα check-ups:

  • healthUp Men Basic (για άνδρες έως 30 ετών): γενική αίματος, ΤΚΕ, σάκχαρο, ουρία, κρεατινίνη, χοληστερόλη, LDL, HDL, τριγκυκερίδια, σίδηρος, ουρικό οξύ αίματος, βιταμίνη D (total), γενική ούρων, εκτίμηση αποτελεσμάτων.
  • healthUp Men Advance (για άνδρες 30-40 ετών): γενική αίματος, ΤΚΕ, σάκχαρο, ουρία, κρεατινίνη, χοληστερόλη, LDL, HDL, τριγκυκερίδια, σίδηρος, ουρικό οξύ αίματος, SGOT (ASAT), SGPT (ALT), γ-GT, βιταμίνη D (total), γενική ούρων, ηλεκτροκαρδιογράφημα, ακτινογραφία θώρακος F, οφθαλμολογική εξέταση, ΩΡΛ εξέταση, παθολογική εξέταση, εκτίμηση αποτελεσμάτων.
  • healthUp Men Plus (για άνδρες 40 ετών και άνω): γενική αίματος, ΤΚΕ, σάκχαρο, ουρία, κρεατινίνη, χοληστερόλη, LDL, HDL, τριγκυκερίδια, σίδηρος, Φερριτίνη, SGOT (ASAT), SGPT (ALT), γ-GT, κάλιο, νάτριο, ασβέστιο, φώσφορος, πρωτεϊνες ολικές, ουρικό οξύ, αλκαλική φωσφατάση, TSH, FT4, CRP, βιταμίνη D (total), γενική ούρων, PSA, ηλεκτροκαρδιογράφημα, δοκιμασία κοπώσεων, ακτινογραφία θώρακος F, οφθαλμολογική εξέταση, ΩΡΛ εξέταση, καρδιολογική εξέταση, εκτίμηση αποτελεσμάτων.

5.2. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ενημερωθούν για τον τρόπο και τον χρόνο χρήσης του δώρου τους εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα της κλήρωσης. Οι Συμμετέχοντες θα ενημερωθούν μέσω ανάρτησης της σελίδας του Ομίλου ΙΑΣΩ στο Facebook και το Instagram με τα ονόματα των νικητών. Κατόπιν οι νικητές οφείλουν να επικοινωνήσουν με τη Διοργανώτρια προκειμένου να δώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους (όνομα, email, τηλέφωνο), ώστε να μπορέσει η Διοργανώτρια να κάνει εξακρίβωση αυτών (πχ. παίρνοντας τη νικήτρια τηλέφωνο) και να ξεκινήσει η διαδικασία παράδοσης/εφαρμογής του δώρου. Χωρίς την αρχική επικοινωνία από πλευράς του νικητή, η Διοργανώτρια δεν έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει η ίδια επικοινωνία μέσω της ιστοσελίδας της, ούτε να δει το email των νικητών.

5.3. Ο νικητής θα πρέπει να ανταποκριθεί για να δηλώσει την αποδοχή του δώρου εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της επικοινωνίας. Ο νικητής που έχει κερδίσει τις υπηρεσίες που παρέχονται από τη Διοργανώτρια θα πρέπει πρώτα να κάνει αποδοχή του δώρου σε συνεννόηση με τη Διοργανώτρια εταιρεία και έπειτα να έρθει σε τηλεφωνική επικοινωνία με αυτή, προκειμένου να καθοριστούν από κοινού οι λεπτομέρειες αναφορικά με την παροχή των ως άνω αναφερόμενων υπηρεσιών. Ρητώς αναφέρεται ότι οι παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο στις εγκαταστάσεις της Κλινικής ΙΑΣΩ Α.Ε. (Λ. Κηφισίας αριθ. 37-39, Μαρούσι Αττικής). Οι νικητές θα πρέπει να προσέρχονται αυτοπροσώπως στις εγκαταστάσεις της Κλινικής ΙΑΣΩ Α.Ε. για την πραγματοποίηση των ως άνω υπηρεσιών προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο δηλωτικό της ταυτότητάς τους έγγραφο.

5.4. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιονδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ή σε περίπτωση κατά την οποία ο νικητής αδρανήσει, καθυστερήσει ή/και δεν αποστείλει και επιβεβαιώσει την αποδοχή του Δώρου, δεν εμφανισθεί ή δεν επικοινωνήσει εγκαίρως με τη Διοργανώτρια εντός του ορισμένου από τη Διοργανώτρια χρονικού διαστήματος ή δηλώσει αδυναμία ή αρνηθεί να παραλάβει το Δώρο ή δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του τυγχάνει άκυρη ή ακυρώσιμη, οιαδήποτε των ανωτέρω περιπτώσεων συνεπάγεται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του Δώρου και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει νικητή τον πρώτο επιλαχόντα, που είναι αμέσως επόμενος στη λίστα, τον οποίο θα ενημερώνει με προσωπικό μήνυμα στο Facebook ή στο Instagram αντίστοιχα, και σύμφωνα με την αναφερόμενη ανωτέρω διαδικασία.

5.5. Όλα τα δώρα του Διαγωνισμού είναι συγκεκριμένα, προσωπικά, αμεταβίβαστα και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. Συγκεκριμένα, τα δώρα του παρόντος διαγωνισμού δεν μεταβιβάζονται από τους νικητές σε οποιαδήποτε τρίτα πρόσωπα ή σε πρόσωπα με τα οποία υπάρχει οποιοσδήποτε βαθμός συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή ή εκ πλαγίου καθώς και σε φιλικά προς αυτούς πρόσωπα.

5.6. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του δώρου. Δεν γίνεται αλλαγή ή αντικατάσταση του δώρου. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της παράδοσης των δώρων η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη.

6. Τεχνικά Μέτρα

6.1. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό πρόσωπο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχόντων εκ των άνω αιτιών.

6.2. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για τεχνικές δυσκολίες που τυχόν προκύψουν λόγω θεμάτων δικτύου Internet (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος συμμετοχής) καθώς και για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει, η οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή την ακύρωση κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της ανάρτησής τους.

6.3. Κάθε Συμμετέχων έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του/της και των αρχείων του/της από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια δεν βαρύνεται με  δαπάνες που αφορούν  την  συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του Συμμετέχοντος και γενικά του συστήματός του, καθώς και για τυχόν βλάβες που υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας.

7. Δημοσιότητα

Οι Όροι Συμμετοχής του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα που διατηρεί η Διοργανώτρια στο «Facebook» στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.facebook.com/omilosiaso ή στο «Instagram» στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.instagram.com/omilosiaso. Ο ολοκληρωμένος τρόπος διεξαγωγής του Διαγωνισμού περιγράφεται αποκλειστικά στους Όρους Συμμετοχής και όχι στη σχετική με το Διαγωνισμό ανάρτηση στο Facebook ή / και το Instagram.

8. Προσωπικά Δεδομένα

8.1. Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού προϋποθέτει και καθιστά απαραίτητη τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Συμμετεχόντων τα οποία περιγράφονται κατωτέρω και τα οποία τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διοργανώτρια σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/ΕΕ/679 (GDPR), αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού και ειδικότερα την συμμετοχή, ανακοίνωση/δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων, την απόδοση των Δώρων, την προβολή και προώθηση του Διαγωνισμού. Προς εκπλήρωση των ως άνω σκοπών, η Διοργανώτρια επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων για τη δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, την εκπλήρωση των προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία υποχρεώσεών της, καθώς και για την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων της (άρθρο 6 παρ. 1 (β’), (γ’) και (στ’) του GDPR).

8.2. Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας είναι:

Α) Για τους Συμμετέχοντες: ονοματεπώνυμο, δημόσια στοιχεία προφίλ στο Facebook ή /και στο Instagram, Facebook και Instagram ID, ονοματεπώνυμο και δημόσια στοιχεία προφίλ στο Facebook ή /και στο Instagram του προσώπου που επισημαίνεται στο σχόλιο των Συμμετεχόντων για τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό.

Β) Για τους νικητές: επιπλέον των ανωτέρω, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τηλέφωνο επικοινωνίας και στοιχεία ταυτότητας.

Σε περίπτωση που οι Συμμετέχοντες δεν επιθυμούν να γίνει επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλούμε να μην συμμετέχουν στον Διαγωνισμό.

8.3. Τα ως άνω δεδομένα θα διατηρούνται από τη Διοργανώτρια για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

8.4. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων τη σχετική επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και την παράδοση των δώρων, όπως η Διαφημιστική.

8.5. Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχων δεν επιθυμεί να γίνει επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί να αποσύρει τη συμμετοχή του, επικοινωνώντας χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και σε κάθε περίπτωση να προχωρήσει σε διαγραφή του/των σχολίου/σχολίων του που έχει υποβάλει κάτω από τη δημοσίευση (Facebook Post ή Instagram Post) του Διαγωνισμού. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, δηλαδή το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης, και φορητότητας, επικοινωνώντας με τη Διοργανώτρια στην ίδια ανωτέρω διεύθυνση email. Επίσης, το υποκείμενο των δεδομένων διατηρεί πάντα το δικαίωμα να απευθύνεται στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ.: 11523, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά ([email protected]).

8.6. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω, οι Συμμετέχοντες μπορούν να απευθυνθούν στην Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Ομίλου ΙΑΣΩ, κα. Χαρά Δαούτη, e-mail: [email protected].

9. Λοιποί Όροι

9.1. Οι Συμμετέχοντες παρέχουν για τις ανάγκες του Διαγωνισμού τα στοιχεία τους στην Διοργανώτρια, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τις ανάγκες του Διαγωνισμού και υπό τους όρους που αναφέρονται στον όρο 8 ανωτέρω.

9.2. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανακαλεί, παρατείνει ή μειώνει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού κατά την κρίση της, καθώς και να μεταβάλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώσει το Διαγωνισμό και συνακόλουθα την παροχή του δώρου με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα που διατηρεί η Διοργανώτρια στο «Facebook» στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.facebook.com/omilosiaso ή στο «Instagram» στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.instagram.com/omilosiaso, με ημερομηνία ισχύος της τροποποίησης η οποία συμπίπτει με την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. Οι Όροι Συμμετοχής θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των τυχόν τροποποιήσεων, οι οποίες θα ισχύουν από την ανάρτηση και δημοσιοποίησή τους στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας.

9.3. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχισή του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

9.4. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη χορήγηση των δώρων.

9.5. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

9.6. Oι παρόντες Όροι Συμμετοχής θα κατατεθούν στη Συμβολαιογράφο Αθηνών, Βασιλική Δημητρίου, Μαυρομιχάλη 15,Αθήνα, Τ.Κ 10679, τηλ.& fax: 210 3601412, 210 3601612, e-mail: [email protected].

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες της Διοργανώτριας, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 210 6383905.