Οικονομικά Απότελέσματα ΙΑΣΩ 2019

Οικονομικά Απότελέσματα ΙΑΣΩ 2019

18/05/2020 - ΙΑΣΩ: Οικονομικά Απότελέσματα ΙΑΣΩ 2019

«Ασπίδα» υψηλής ρευστότητας έναντι του Covid-19

Ταμειακά διαθέσιμα 34 εκατ. ευρώ συν αχρησιμοποίητα όρια πίστωσης.

Οι πρώτες επιπτώσεις του COVID-19 και οι ενέργειες για τον περιορισμό τους

Η Ελληνική Κυβέρνηση, από 25/2/2020 υιοθέτησε κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, αναστέλλοντας εμπορικές δραστηριότητες και περιορίζοντας τις μετακινήσεις των πολιτών.

Στο παραπάνω πλαίσιο, η Ε.Ε.Π.Δ.Υ. κάλεσε στις 20 Μαρτίου τα αρμόδια όργανα των νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών να προβούν άμεσα στην αναστολή λειτουργίας των τακτικών χειρουργείων τους, καθώς και στον μη προγραμματισμό νέων, μέχρι νεοτέρας, στο πλαίσιο της εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19 καθώς και της επιτακτικής ανάγκης για την εξοικονόμηση πόρων και προσωπικού των μονάδων υγείας της χώρας.

Στο πλαίσιο διασφάλισης της επιχειρησιακής συνέχειας, ο Όμιλος ΙΑΣΩ κινήθηκε με ταχύτητα και αποφασιστικότητα, σχεδίασε και άρχισε αμέσως να υλοποιεί ένα πλάνο μέτρων και ενεργειών με κύριους στόχους:

 • την προστασία της υγείας των εργαζομένων, ιατρών και ασθενών
 • την εντατικοποίηση επικοινωνίας με τους ανθρώπους του
 • τον έλεγχο της ρευστότητας
 • τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών
 • σχέδιο ανάκαμψης

Η σημαντική και πολύπλευρη δραστηριότητα του Ομίλου στην εγχώρια αγορά υπηρεσιών Υγείας αναστέλλει μερικώς τη διασπορά των σχετικών κινδύνων και βοηθά μερικώς στην εξισορρόπηση των επιπτώσεων επί των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου.

Σε περίπτωση, όμως, διακοπής της πορείας ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, θα μπορούσε ενδεχομένως να επηρεαστεί αρνητικά η υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου και να προκύψουν δυσχέρειες, μεταξύ άλλων, στους όρους χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων του, καθώς και στις συναλλαγές με τους προμηθευτικούς οίκους του εισαγόμενου εξοπλισμού. Τα ανωτέρω ενδεχόμενα, εφόσον επαληθευθούν, είναι πιθανό να επηρεάσουν προσωρινά την αποδοτικότητα της δραστηριότητας του Ομίλου.

Θέση της Διοίκησης είναι ότι δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί με ακρίβεια ποιες θα είναι οι εξελίξεις στην παγκόσμια και στην ελληνική οικονομία και να προσδιοριστούν αυτές, που θα έχουν τη μεγαλύτερη επίπτωση στην λειτουργία, την χρηματοοικονομική επίδοση, τις ταμειακές ροές και την οικονομική θέση της Εταιρείας και του Ομίλου. Επίσης, η εν λόγω αρνητική επίπτωση δεν μπορεί, επί του παρόντος, να ποσοτικοποιηθεί, επί της ουσίας, μέχρι τέλους του έτους.

Στο πρώτο τρίμηνο του 2020, ο τζίρος της Εταιρείας διαμορφώθηκε στα ίδια ουσιαστικά επίπεδα συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Λόγω της υγειονομικής κρίσης από τον COVID-19 καθώς και των μέτρων προστασίας για την αντιμετώπισή της, τα αποτελέσματα της Εταιρείας κατέγραψαν σημαντική πτώση στο 2ο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου και τον Απρίλιο του 2020.

Συγκεκριμένα, η πτώση περιστατικών σε ορισμένους τομείς, όπως o διαγνωστικός (ανοικτή νοσηλεία), τα περιστατικά παιδιατρικών νοσηλειών και οι χειρουργικές επεμβάσεις, υπερβαίνει το 50%, συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Δεδομένης της μεταβλητότητας και αβεβαιότητας της οικονομικής και υγειονομικής κατάστασης στην χώρα, λόγω του COVID-19, η εταιρεία είναι σε συνεχή αξιολόγηση της επίπτωσης της πανδημίας στα αποτελέσματα της χρήσης του 2020. Η εκτίμηση της Διοίκησης είναι ότι η Εταιρεία έχει αρκετή ρευστότητα ( ταμειακά διαθέσιμα 34 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2019) για να αντέξει την κρίση, ενώ παράλληλα έχει, ήδη εξασφαλίσει νέα έγκριση για γραμμή κίνησης κεφαλαίου.

ΙΑΣΩ - αποτελέσματα οικονομικής χρήσης 2019

Τα αποτελέσματα του 2019 του ΙΑΣΩ, σε εταιρικό και ενοποιημένο επίπεδο, όπως προκύπτουν από τις δημοσιευθείσες οικονομικές καταστάσεις, είναι τα εξής:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Ο κύκλος εργασιών (μετά από rebate & clawback) διαμορφώθηκε το 2019 στα 72,13 εκατ. ευρώ, έναντι 71,26 εκατ. ευρώ την περσινή χρήση, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 1,23%.

EBITDA: Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 17,02 εκατ. ευρώ, έναντι 23,18 εκατ. ευρώ το 2018, καταγράφοντας μείωση κατά 26,57%.

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ: Η εταιρεία παρουσίασε κέρδη προ φόρων (μετά από rebate & clawback), ποσού 4,54 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 4,01 εκατ. ευρώ το 2018. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του 2018 είχαν επηρεαστεί από την απομείωση απαιτήσεων από θυγατρικές ποσού 19,96 εκατ. ευρώ.

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΦΌΡΟΥΣ: Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 3,84 εκατ. ευρώ από ζημιές 11,41 εκατ. ευρώ το 2018.

ΟΜΙΛΟΣ

Κύκλος εργασιών: Σε ενοποιημένο επίπεδο ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 95,7 εκατ. ευρώ έναντι 99,25 εκατ. ευρώ το 2018 καταγράφοντας πτώση κατά 3,57%. Σε συγκρίσιμη βάση (σ.σ. χωρίς την επίδραση της ΙΑΣΩ GENERAL στη χρήση 2018) ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 4,77% ( 95,7 εκατ. ευρώ έναντι 91,35 εκατ. ευρώ το 2018).

EBITDA: Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου ανήλθαν στα 7,84 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση κατά 69,48%,λόγω των προβλέψεων απομείωσης απαιτήσεων της θυγατρικής ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ.

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ: Ο όμιλος εμφάνισε ζημιές 8,89 εκατ. ευρώ, σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων, έναντι κερδών 19,67 εκατ. ευρώ το 2018, ως αποτέλεσμα των υψηλών προβλέψεων απομείωσης απαιτήσεων της θυγατρικής ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. Σημειώνεται ότι η κερδοφορία του 2018 ενισχύθηκε από το αποτέλεσμα πώλησης της ΙΑΣΩ GENERAL.

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΆ ΑΠΌ ΦΌΡΟΥΣ: Οι ζημιές μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 10,82 εκατ. ευρώ από κέρδη 11,68 εκατ. ευρώ το 2018.

Σημειώνεται ότι, στα ενοποιημένα αποτελέσματα της χρήσης 2018 περιλαμβάνονται και τα αποτελέσματα της περιόδου 1/1-5/4/2018 της πωληθείσας θυγατρικής «ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ A.E.».

 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και της εταιρείας (www.groupiaso.gr)

  Δειτε επισης:

  ΙΑΣΩ Γενική Κλινική: «Στους μπαμπάδες που είναι πάντα εκεί….»
  ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

  ΙΑΣΩ Γενική Κλινική: «Στους μπαμπάδες που είναι πάντα εκεί….»

  Διαγωνισμός στο Instagram με 10 healthUp MEN ADVANCED δώρο, για την Ημέρα του ...

  ΙΑΣΩ Γενική Κλινική: «Στους μπαμπάδες που είναι πάντα εκεί….» - 40% έκπτωση στα Check-Up healthUp MEN με αφορμή την Ημέρα του Πατέρα
  ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

  ΙΑΣΩ Γενική Κλινική: «Στους μπαμπάδες που είναι πάντα εκεί….» - 40% έκπτωση στα Check-Up healthUp MEN με αφορμή την Ημέρα του Πατέρα

  H Γενική Κλινική του ΙΑΣΩ με αφορμή την Ημέρα του Πατέρα (Κυριακή 16 Ιουνίου) ...

  ΙΑΣΩ Παίδων: Το μαγικό ταξίδι της εξερεύνησης ξεκινάει με τα ολοκληρωμένα παιδικά πακέτα προληπτικών εξετάσεων σε προνομιακές τιμές!
  ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

  ΙΑΣΩ Παίδων: Το μαγικό ταξίδι της εξερεύνησης ξεκινάει με τα ολοκληρωμένα παιδικά πακέτα προληπτικών εξετάσεων σε προνομιακές τιμές!

  Στο ΙΑΣΩ Παίδων, η υγεία του κάθε παιδιού είναι για εμάς το Α και το Ω! Εμπνευ...