Main Menu

Περιβαλλοντική Πολιτική

Η Διοίκηση του Ομίλου «ΙΑΣΩ», αναγνωρίζοντας στις Κλινικές του ότι η σωστή ιατρική διάγνωση, περίθαλψη και θεραπεία των ασθενών δεν επιτυγχάνεται βάζοντας μόνο σε εφαρμογή τις επιστημονικές γνώσεις, αλλά αναπτύσσοντας παράλληλα σχέσεις φροντίδας με τους ασθενείς δεσμεύεται για την συνεχή προσπάθεια από μέρους της, ώστε να ανταποκριθεί με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες τόσο των ασθενών, όσο και του συνόλου των αποδεκτών των υπηρεσιών των ασθενών και λοιπών πελατών και ενδιαφερομένων μερών των Κλινικών του Ομίλου ΙΑΣΩ, συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών της γενικότερης ευαισθητοποίησης σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Στα πλαίσιο αυτό και της γενικότερης προσπάθειας συνεχούς βελτίωσης της περιβαλλοντικής επίδοσης του Ομίλου, μελετήθηκε, εγκαταστάθηκε και εφαρμόζεται, Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Η Περιβαλλοντική Πολιτική του Ομίλου στις Κλινικές του, ανασκοπείται και τροποποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα υπό το φώς των τεχνολογικών και ιατρικών / επιστημονικών εξελίξεων και των τυχόν νέων αποτελεσμάτων του Περιβαλλοντικού Ελέγχου και είναι διαθέσιμη στο κοινό.

Στο πλαίσιο αυτό όσον αφορά την επίτευξη των σκοπών του που αφορούν την Περιβαλλοντική Διαχείριση, ο Όμιλος ΙΑΣΩ, δεσμεύεται ειδικότερα στα εξής:

 • λαμβάνει υπόψη τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, με την ορθολογική διαχείριση και εξοικονόμηση των πόρων, ενέργειας, νερού, μειωμένων αέριων εκπομπών για την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος
 • συμμορφώνεται με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία συμπεριλαμβανομένου και του νομικού πλαισίου που αφορά τις εγκαταστάσεις και δραστηριότητες παροχής φροντίδας υγείας
 • αναγνωρίζει όλες τις περιβαλλοντικές πλευρές (περιβαλλοντικά θέματα), που προκύπτουν από την άσκηση των δραστηριοτήτων του και ελέγχει τις αντίστοιχες περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον
 • καθιερώνει, τεκμηριώνει και αναθεωρεί τους περιβαλλοντικούς αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους του, λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές περιβαλλοντικές πλευρές, τεχνολογικές και ιατρικές / επιστημονικές εξελίξεις, οικονομικές και λειτουργικές απαιτήσεις
 • διαχειρίζεται τα απόβλητα (στερεά και υγρά, επικίνδυνα ή μη) και τις εκπομπές του (αέριες, θόρυβος, ακτινοβολία) σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές άδειες και την ισχύουσα νομοθεσία και με προμηθευτές στους οποίους ο Όμιλος έχει κοινοποιήσει αυτές τις απαιτήσεις ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας
 • εκπαιδεύει συνεχώς όλο το προσωπικό του οποίου η εργασία επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, στις αντίστοιχες αρμοδιότητές του
 • αποβλέπει στην δημιουργία και διατήρηση μιας σχέσης εμπιστοσύνης με την τοπική και ευρύτερη κοινωνία και να παρέχει περιβαλλοντική πληροφόρηση στο ευρύ κοινό
 • επιθεωρεί σε τακτική βάση το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Για τη στήριξη και αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, η Διοίκηση του Ομίλου ΙΑΣΩ δεσμεύεται ότι οι στόχοι ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης και η παρούσα Περιβαλλοντική Πολιτική είναι συμβατοί με το πλαίσιο λειτουργίας και τον στρατηγικό σχεδιασμό των Κλινικών του Ομίλου, καθώς και για την ανάπτυξη και διατήρηση άριστης υποδομής και υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού το οποίο ενθαρρύνεται να:

 • συμμετέχει ενεργά στη λειτουργία των Τμημάτων (ιατρικών, νοσηλευτικών, υποστηρικτικών) κάνοντας χρήση της εν γένει ιατρικής/νοσηλευτικής/ επιστημονικής κατάρτισης του και εκπαίδευσης που του δίνεται από τον Όμιλο
 • συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • συμβάλλει στη διαρκή εδραίωση και βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του και την πρόληψη της ρύπανσης, ενώ του παρέχονται οι απαραίτητοι πόροι και η κατάλληλη υποδομή.

Η παρούσα Περιβαλλοντική Πολιτική διατηρείται ενήμερη, γνωστοποιείται στο προσωπικό και είναι διαθέσιμη στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Με ευαισθησία και αίσθηµα ευθύνης, ο Όµιλος ΙΑΣΩ φροντίζει για να την ανακύκλωση όλων των υλικών και συµµετέχει σε προγράµµατα εναλλακτικής διαχείρισης, όπως τα προγράµµατα ΑΦΗΣ και ΣΥ∆ΕΣΥΣ. Η χρήση του περιβαλλοντικά φιλικότερου φυσικού αερίου προάγει ακόµα περισσότερο τις περιβαλλοντικές δράσεις του Οµίλου, ο οποίος διερευνά συνεχώς για την ανάληψη προληπτικών πρωτοβουλιών, µε στόχο την πιο παραγωγική χρήση των πόρων που απαιτούνται για τη λειτουργία των Κλινικών του, ενώ ταυτόχρονα ευαισθητοποιεί το προσωπικό του σε θέµατα περιβάλλοντος.

Blog

Πρόσφατα Νέα

Συνδρομή My Life

Συμπληρώστε τη φόρμα συνδρομής για να λαμβάνετε ΔΩΡΕΑΝ το περιοδικό My Life. Μετάβαση στη φόρμα

ΙΑΣΩ Newsletter