Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Επενδυτών

 • Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2022

  Δείτε εδώ την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το 2022.
 • 30/06/2022 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.»ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 027121140000)

  Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.», και το διακριτικό τίτλο «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.», (η «Εταιρία») με έδρα το Δήμο Κιλελέρ της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 2α Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13’30 μ.μ στις εγκαταστάσεις της Κλινικής της Εταιρίας που βρίσκονται στο Δήμο Κιλελέρ της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, 8Ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών (Ισόγειο - αίθουσα πολλαπλών χρήσεων), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

   

  1.      Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2021 (1.1.2021-31.12.2021), μετά της επ’ αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή.

  2.      Έγκριση συνολικής διαχείρισης της χρήσης 2021, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

  3.      Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2021.

  4.      Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.

  5.      Λήψη μέτρων βάσει των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν.4548/2018.

  6.      Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας  προκειμένου να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρία σκοπούς.

  7.      Λοιπές Ανακοινώσεις.

   

  Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 9η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13’30 μ.μ στο ίδιο μέρος, χωρίς την δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

  Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

  Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου των μετόχων γίνονται εγγράφως και υποβάλλονται στην Εταιρία το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση.

  Νίκαια, Κιλελέρ Λάρισας, 29.06.2022

  Το Διοικητικό Συμβούλιο
  Γεώργιος Σταματίου
  Πρόεδρος Δ.Σ.