Πιστοποιήσεις

Ο Όµιλος ΙΑΣΩ, συνεχίζοντας µε την ίδια και μεγαλύτερη ένταση την προσπάθειά του για παροχή συνεχώς καλύτερων υπηρεσιών υγείας, βρίσκεται πάντα ένα βήµα µπροστά. Αποτελεί έναν Όµιλο µε πρότυπες Κλινικές παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας, εξοπλισµένες µε τον πλέον σύγχρονο και πρωτοποριακό ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό και µε τη συνδροµή κορυφαίων ιατρών συνεργατών, επιστηµονικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού όλων των ειδικοτήτων.

Πιστοποίηση Ποιότητας ISO 9001:2015

Πιστοποίηση Ποιότητας ISO 9001:2015

Το 2006 τα Κεντρικά Εργαστήρια του ΙΑΣΩ πιστοποιήθηκαν σύµφωνα µε το διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2000 για το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας που εφαρµόζουν και αργότερα µε τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2008 και ISO 9001:2015, από τον έγκριτο και διεθνώς αναγνωρισµένο Φορέα Πιστοποίησης TUV Hellas (θυγατρική του Φορέα Πιστοποίησης TUV Nord της Γερµανίας).

Στο τέλος του 2016, οι Κλινικές του Οµίλου ΙΑΣΩ (ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ Παίδων, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, µε διαρκή στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας, πιστοποιήθηκαν για τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ποιότητας που ο Όµιλος ΙΑΣΩ ανέπτυξε και εφαρµόζει και με το νέο διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015 για το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών και Τμημάτων τους (ιατρικών, νοσηλευτικών και υποστηρικτικών), σε συνέχεια της προηγούμενης πιστοποίησης τους κατά το διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008 από το 2012. Στο τέλος του 2018 και του 2021, ολοκληρώθηκε και η επαναπιστοποίησή τους κατά ISO 9001:2015. Τα Πιστοποιητικά αυτά, απονεµήθηκαν κατόπιν επιθεώρησης από τον Φορέα Πιστοποίησης TUV Hellas (TUV Nord). Κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων πιστοποίησης από το 2012 έως σήμερα όπως και στις ενδιάμεσες επιθεωρήσεις επιτήρησης από το 2013, επιβεβαιώνονταν κάθε φορά το υψηλό επίπεδο παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας των Κλινικών του Οµίλου.

Ποιότητα στην Ιατρική φροντίδα, Διαπίστευση κατά TEMOS

Ποιότητα στην Ιατρική φροντίδα, Διαπίστευση κατά TEMOS

Στα μέσα του 2016 και σε συνέχεια της πιστοποίησης του 2013, όλες οι Κλινικές του Ομίλου ΙΑΣΩ (ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ Παίδων, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας), επαναπιστοποιήθηκαν κατά τον τριετή κύκλο επαναπιστοποίησης του Προτύπου «Quality in International Patient Care», από το διεθνή Οργανισμό Πιστοποιήσεων Ιατρικού Τουρισμού TEMOS International με έδρα τη Γερμανία, για το υψηλό επίπεδο των παρεχοµένων υπηρεσιών και τις υπερσύγχρονες υποδοµές τους µετά από επιθεώρησεις, τις οποίες διενήργησαν διεθνών επιθεωρητών του Οργανισµού. Tο τέλος του 2018 η Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.) του ΙΑΣΩ επαναπιστοποιήθηκε κατά τον τριετή κύκλο επαναπιστοποίησης από το 2015, του Προτύπου «Quality in International Reproductive Care».

Ο διεθνής οργανισµός TEMOS International, ο οποίος εκπροσωπείται και στη χώρα µας, εστιάζει σε θέµατα διαχείρισης ασθενών από άλλες χώρες και πιστοποιεί τις διαδικασίες διαχείρισης και ασφάλειας των ασθενών µε βάση την τήρηση βέλτιστων πρακτικών και την κάλυψη των απαιτήσεων διεθνών ασφαλιστικών εταιρειών, ευρωπαϊκών ασφαλιστικών ταµείων και λοιπών εµπλεκοµένων φορέων που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη αγορά υπηρεσιών ιατρικού τουρισµού και διασυνοριακής φροντίδας.

Στα μέσα του 2019 και σε συνέχεια της πιστοποίησης του 2013 και του 2016, οι Κλινικές του Ομίλου ΙΑΣΩ (ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ Παίδων, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας), διαπιστεύτηκαν πλέον κατά τον τριετή κύκλο διαπίστευσης του Προτύπου Διαπίστευσης «Quality in International Patient Care» και αργότερα «Quality in Medical Care», από τον Διεθνή Οργανισμό Διαπιστεύσεων TEMOS International. Ο Οργανισμός TEMOS International από τα τέλη του 2018 αρχές 2019 αναπτύσσει συστήματα διαπιστεύσεων αντί πιστοποιήσεων Ιατρικού Τουρισμού. Οι Κλινικές ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ Παίδων και ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, είναι από τις πρώτες Κλινικές στην Ελλάδα που λαμβάνουν τη συγκεκριμένη διαπίστευση.

Στα μέσα του 2022, όλες οι Κλινικές του Οµίλου ΙΑΣΩ (ΙΑΣΩ Γενική-Μαιευτική Κλινική, ΙΑΣΩ Παίδων, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας), επαναδιαπιστεύθηκαν κατά τo Πρότυπο Διαπίστευσης «Quality in Medical Care» κατά την Επιθεώρηση από το διεθνή Οργανισµό TEMOS International, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μία φορά το υψηλό επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας των Κλινικών του Ομίλου.

Η επαναδιαπίστευση αυτή έχει ενισχυμένη πλέον σημασία για τον Όμιλο ΙΑΣΩ λόγω της διεύρυνσης των προτύπων διαπίστευσης της TEMOS International σε ένα ευρύτερο φάσμα λειτουργιών και διαδικασιών των παρόχων υγείας δεδομένου ότι τα εξειδικευμένα προγράμματα διαπίστευσης της TEMOS International επικυρώνονται και εγκρίνονται από τον ISQUA EEA (International Society of Quality in Healthcare, External Evaluation Association). Ο ISQUA είναι παγκοσμίου κύρους και γνωστός Φορέας ως ο «διαπιστευτής των διαπιστευτών» στις υπηρεσίες υγείας.

Πιστοποίηση Ασφάλειας Επισιτιστικών Υπηρεσιών κατά HACCP

Πιστοποίηση Ασφάλειας Επισιτιστικών Υπηρεσιών κατά HACCP

Όλες οι Κλινικές του Ομίλου είναι πιστοποιημένες κατά HACCP (πρότυπα ISO 22000), για την παροχή υπηρεσιών εστίασης.


Οι Κλινικές του Οµίλου ΙΑΣΩ συστήνονται ως «Preferred Partner Hospitals» από το Diplomatic Council (DC)

Οι Κλινικές του Οµίλου ΙΑΣΩ συστήνονται ως «Preferred Partner Hospitals» από το Diplomatic Council (DC)

Στα τέλη του 2013, οι Κλινικές του Οµίλου ΙΑΣΩ, αναγορεύτηκαν και συστήνονται από το Diplomatic Council ως “Best Hospitals Worldwide 2014”, διάκριση που ανανεώθηκε και για τα έτη 2015 και 2016, ενώ για το 2017 και ακολούθως για τα 2018 – 2022 ανανεώθηκε η σχετική διάκριση ως “Preferred Partner Hospital”, τονίζοντας την προτίμησή του στις Κλινικές του Ομίλου. To Diplomatic Council, που έχει έδρα τη Χάγη, είναι ένας διεθνής Οργανισµός Σκέψης (think tank), µε µέλη διεθνείς προσωπικότητες της διπλωµατίας, της πολιτικής, της βιοµηχανίας, της τέχνης και του αθλητισμού. Η αναγνώριση αυτή έρχεται σε συνέχεια των Πιστοποιήσεων και διαπιστεύσεων των Κλινικών του Οµίλου κατά TEMOS International για την ποιότητα στην ιατρική φροντίδα και TUV Hellas (TUV Nord) κατά ISO 9001:2015, για το υψηλό επίπεδο των παρεχοµένων υπηρεσιών και τις υπερσύγχρονες υποδοµές τους.

Ο Όµιλος ΙΑΣΩ, πάντα ένα βήµα µπροστά µέσω των πιστοποιήσεων και διαπιστεύσεων ποιότητας στο σύνολο των Κλινικών του (ΙΑΣΩ Γενική-Μαιευτική Κλινική, ΙΑΣΩ Παίδων, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας) κατά ISO 9001:2015 και της εν γένει στόχευσής του στη διασφάλιση ποιότητας και µε την ειδική διεθνή πιστοποίηση κατά TEMOS International και την αναγνώριση από διεθνείς Οργανισµούς όπως το Diplomatic Council, επίσης στο σύνολο των Κλινικών του, σηµατοδοτεί την κατεύθυνση επέκτασης των δραστηριοτήτων του στη διεθνή αγορά του Ιατρικού Τουρισµού.

Πιστοποίηση κατά ΕΝ 15224:2012 και η νέα έκδοση ΕΝ 15224:2016 (ΕΛΟΤ ΕΝ 15224:2017) των Μονάδων Ιατρικώς υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.) των Κλινικών του Ομίλου (ΙΑΣΩ και ΙΑΣΩ Θεσσαλίας)

Πιστοποίηση κατά ΕΝ 15224:2012 και η νέα έκδοση ΕΝ 15224:2016 (ΕΛΟΤ ΕΝ 15224:2017) των Μονάδων Ιατρικώς υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.) των Κλινικών του Ομίλου (ΙΑΣΩ και ΙΑΣΩ Θεσσαλίας) Στα τέλη του 2016, οι δύο Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.) του ΙΑΣΩ (Institute of Life) και του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, πιστοποιήθηκαν σύμφωνα με το εξειδικευμένο πρότυπο EN 15224:2012 και από το 2018 με την νέα εκδοσή του ΕΝ 15224:2016 (ΕΛΟΤ EN 15224:2017), πρότυπο το οποίο εστιάζεται στην υγεία, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα της φροντίδας που πρέπει να λαμβάνει ο ασθενής. Στο τέλος του 2019 ολοκληρώθηκε και η επαναπιστοποίησή τους. Οι Κλινικές ΙΑΣΩ και ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, είναι από τις πρώτες Κλινικές στην Ελλάδα που λαμβάνουν τη συγκεκριμένη πιστοποίηση η οποία προβλέπεται και από το νομικό πλαίσιο (ΠΔ 10/2016, Υ.Α 6901/2015), για τις Μονάδες Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και τις σχετιζόμενες Τράπεζες Κρυοσυντήρησης. Σημειώνεται ότι η πιστοποίηση αυτή, μαζί και με τον προηγούμενο επίσημο σχετικό έλεγχο που διενεργήθηκε το 2016, προβλέπεται βάση των προαναφερθέντων νομοθετημάτων και για την αδειοδότηση των Μ.Ι.Υ.Α., η οποία σημειώνεται ότι ήδη ολοκληρώθηκε και για τις δύο Μ.Ι.Υ.Α. του Ομίλου ΙΑΣΩ, ενώ ανανεώνεται σε τριετή βάση.

Διαπίστευση από την ΑΑΒΒ της Τράπεζας Βλαστοκυττάρων, της Medstem Services Α.Ε. του Οµίλου ΙΑΣΩ

Διαπίστευση από την ΑΑΒΒ της Τράπεζας Βλαστοκυττάρων, της Medstem Services Α.Ε. του Οµίλου ΙΑΣΩ Από το 2007, η Τράπεζα Βλαστοκυττάρων της Medstem Services Α.Ε. του Οµίλου ΙΑΣΩ λειτουργεί µε διαπίστευση από την AABB (πρώην American Association of Blood Banks) που ανανεώνεται κάθε 2 χρόνια. Στο πλαίσιο του ελέγχου για τη διαπίστευση πραγµατοποιείται επιθεώρηση από τους επιθεωρητές του ΑΑΒΒ κάθε 2 χρόνια στα εργαστήρια της τράπεζας και πιστοποιούνται οι επιδόσεις της σε ιατρικό, τεχνικό και διοικητικό επίπεδο. Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης, ελέγχεται το σύστηµα ποιότητας και οι λειτουργίες της τράπεζας. Η απόκτηση του πιστοποιητικού διαπίστευσης είναι απόδειξη ότι η τράπεζα καλύπτει ή υπερβαίνει τις απαιτήσεις του προτύπου διαπίστευσης. Τον Ιούλιο 2021 ανανεώθηκε το σχετικό πιστοποιητικό.

Διαπίστευση των Κεντρικών Εργαστηρίων Ιατρικής Βιοπαθολογίας του ΙΑΣΩ για τη Μοριακή Διαγνωστική κατά το πρότυπο 15189:2012

Διαπίστευση των Κεντρικών Εργαστηρίων Ιατρικής Βιοπαθολογίας του ΙΑΣΩ για τη Μοριακή Διαγνωστική κατά το πρότυπο 15189:2012

Το Εργαστήριο Μοριακής Διαγνωστικής στα Κεντρικά Εργαστήρια του ΙΑΣΩ είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) με βάση το πρότυπο ISO 15189:2012, για τις ακόλουθες εξετάσεις real time PCR:

  • Ανίχνευση κορωνοϊού SAR-CoV-2
  • Ανίχνευση του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV)
  • Ανίχνευση και ποσοτικός προσδιορισμός DNA του κυτταρομεγαλοϊού του ανθρώπου (HCMV)
  • Ανίχνευση των ιών γρίπης τύπου Α,Β και υποτύπου Α (Η1Ν1)

Το επακριβές πεδίο εφαρμογής του Πιστοποιητικού Διαπίστευσης με Αριθμό 1245, αναφέρεται λεπτομερώς στο αντίστοιχο ΕΠΕΔ με ημερομηνία 01.08.2022 το οποίο φαίνεται παρακάτω:

Πιστοποιητικό διαπίστευσης ΕΣΥΔ Επίσημο πεδίο εφαρμογής διαπίστευσης

Πιστοποίηση Child Friendly Healthcare Initiative για το ΙΑΣΩ Παίδων

Πιστοποίηση Child Friendly Healthcare Initiative για το ΙΑΣΩ Παίδων

Το ΙΑΣΩ Παίδων αποτελεί τη μοναδική παιδιατρική ιδιωτική κλινική στην Ελλάδα η οποία απέσπασε χρυσό βραβείο για τη λειτουργία του υπό τα πρότυπα του Child Friendly Healthcare Initiative στο τέλος του 2021, με το οποίο αναγνωρίζεται η δέσμευσή του προς τα δικαιώματα των παιδιών και την ποιότητα της περίθαλψης. Η φιλική προς τα παιδιά υγειονομική περίθαλψη είναι η «καλύτερη δυνατή» περίθαλψη που παρέχεται από επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι εργάζονται από κοινού, για να ελαχιστοποιήσουν τον φόβο, το άγχος και την ταλαιπωρία των παιδιών και των οικογενειών τους, υποστηρίζοντας και εφαρμόζοντας τα 12 πρότυπα του Child-Friendly Healthcare (Πρωτοβουλίας Περίθαλψης Φιλικής προς τα Παιδιά).