Παροχές

Η Διοίκηση του Οµίλου ΙΑΣΩ υλοποιώντας την προτεραιότητα στον άνθρωπο και τις ανάγκες του, έχει καθιερώσει µια σειρά παροχών, που σηµατοδοτούν τη συµµετοχή στην ίδια τη ζωή του εργαζοµένου.

Παράλληλα, πάντοτε µε τις πολύ ανταγωνιστικές απολαβές, οι οποίες αναθεωρούνται ετησίως, το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας προσφέρει:

  • Παροχές για νοσηλεία και εξετάσεις στους εργαζοµένους και σε συγγενείς α΄ βαθµού στις εταιρείες του Οµίλου
  • Προνόµια & εκπτώσεις για το προσωπικό σε συνεργαζόµενα καταστήµατα και αλυσίδες καταστηµάτων.