Πολιτική ποιότητας

Η Διοίκηση του «ΙΑΣΩ», αναγνωρίζοντας ότι η σωστή ιατρική διάγνωση, περίθαλψη και θεραπεία των ασθενών δεν επιτυγχάνεται βάζοντας μόνο σε εφαρμογή τις επιστημονικές γνώσεις, αλλά αναπτύσσοντας παράλληλα σχέσεις φροντίδας με τους ασθενείς δεσμεύεται για την συνεχή προσπάθεια από μέρους της, ώστε να ανταποκριθεί με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες τόσο των ασθενών, όσο και του συνόλου των αποδεκτών των υπηρεσιών των ασθενών και λοιπών πελατών και ενδιαφερομένων μερών του «ΙΑΣΩ».

Στα πλαίσια της προσπάθειας συνεχούς βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών από το «ΙΑΣΩ», μελετήθηκε, εγκαταστάθηκε και εφαρμόζεται, Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων ISO 9001:2015 και TEMOS, μέσω του οποίου διασφαλίζεται:

 • η χρήση και βελτιστοποίηση της αναγκαίας τεχνολογικής υποδομής
 • η ετοιμότητα για υιοθέτηση νέων τεχνικών και μεθόδων για την παροχή ιατρικής και νοσηλευτική φροντίδας
 • η συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
 • η προσπάθεια για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • το υψηλό επίπεδο υποδομής
 • το άρτια εκπαιδευμένο ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό
 • το απόρρητο και η εχεμύθεια των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων
 • η ενσωμάτωση των απαιτήσεων του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας στις επιχειρησιακές διεργασίες της Κλινικής
 • η εφαρμογή της διεργασίας διαχείρισης του κλινικού κινδύνου συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της κλινικής επικινδυνότητας
 • η προσέγγιση διακινδύνευσης για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των απειλών ή την αξιοποίηση των ευκαιριών που μπορεί να επηρεάζουν την συμμόρφωση των παρεχομένων υπηρεσιών, καθώς και την ικανότητα της Κλινικής για την ενίσχυση της ικανοποίησης των ασθενών και λοιπών πελατών και ενδιαφερομένων μερών
 • ο σεβασμός στα δικαιώματα ασθενή και την αυτοδιάθεσή του, με τη συμμετοχή του στις αποφάσεις για το πλάνο θεραπείας και το σεβασμό στις πολιτισμικές και θρησκευτικές του πεποιθήσεις
 • η τήρηση των ηθικών αξιών, της ηθικής και δεοντολογίας και των χαρακτηριστικών και απαιτήσεων ποιότητας στις υπηρεσίες παροχής φροντίδας υγείας και την ασφάλεια στο σύνολο των ημεδαπών και των διεθνών ασθενών και λοιπών πελατών και ενδιαφερομένων μερών

Για τη στήριξη και αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του Συστήματος η Διοίκηση του «ΙΑΣΩ» δεσμεύεται ότι οι στόχοι ποιότητας και η παρούσα Πολιτική Ποιότητας είναι συμβατοί με το πλαίσιο λειτουργίας και τον στρατηγικό σχεδιασμό της Κλινικής, καθώς και για την ανάπτυξη και διατήρηση άριστης υποδομής και υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού το οποίο ενθαρρύνεται να:

 • συμμετέχει ενεργά στη λειτουργία των Τμημάτων (ιατρικών, νοσηλευτικών, υποστηρικτικών)
 • συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας
 • συμβάλλει στη διαρκή εδραίωση και βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του, παρέχοντάς του όλα τα μέσα για τη συνεχή ανάπτυξή του.

Το προσωπικό της Κλινικής οφείλει να συμμορφώνεται με όλες τις αποφάσεις που λαμβάνονται για την υλοποίηση της παρούσας Πολιτικής Ποιότητας, βάσει των διαθέσιμων πόρων και υποδομής που του παρέχει η Διοίκηση του «ΙΑΣΩ».

Η παρούσα Πολιτική Ποιότητας διατηρείται ενήμερη, γνωστοποιείται στο προσωπικό και είναι διαθέσιμη στα ενδιαφερόμενα μέρη.

 

Ημερομηνία 06/05/2019

Δρ. Γεώργιος Σταματίου
Πρόεδρος ΙΑΣΩ