Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Επενδυτών

 • Στοιχεία & Πληροφορίες 31-12-2019

  Δείτε εδώ Στοιχεία & Πληροφορίες 31-12-2019
 • Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2019

  Δείτε εδώ την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το 2019.
 • 03/08/2019 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


   

  ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53400/31/Β/02/44
  ΑΡ. ΓΕΜΗ 027121140000

  Καλούνται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας με την επωνυμία ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε, και δ.τ. «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» με έδρα το Δήμο Κιλελέρ της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, οι κ.κ. Μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 3 Αυγούστου 2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00 μ.μ. στις εγκαταστάσεις της Κλινικής της Εταιρίας που βρίσκονται στο Δήμο Κιλελέρ της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, 8ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας – Αθηνών (Ισόγειο – Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2018, της επ’ αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31.12.2018.
  2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο της χρήσης που έληξε την 31.12.2018.
  3. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2018.
  4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018 σύμφωνα με το άρθρο 109 Ν. 4548/2018 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση.
  5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
  6. Τροποποίηση του άρθρου 6 παρ. 1 του Καταστατικού, ως προς τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
  7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
  8. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που είναι συνδεδεμένες με την Εταιρία σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 32 ν.4308/2014, καθώς και για τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρία σκοπούς.
  9. Προσαρμογή του Καταστατικού της Εταιρίας στις διατάξεις του Ν. 4548/2018 κατά το άρθρο 183 του ανωτέρω νόμου. Τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση των άρθρων του Καταστατικού.

  Σε περίπτωση μη συντελεσθείσης απαρτίας κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση καλούνται οι μέτοχοι σύμφωνα με το άρθρο 130 Ν. 4548/2018 σε επαναληπτική Γ.Σ. την 17η Αυγούστου 2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00 μ.μ. στον αυτό ως άνω τόπο προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ιδίων ως άνω θεμάτων, χωρίς να δημοσιευθεί νεότερη πρόσκληση.

  Όσοι μέτοχοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους και τους προσωρινούς τίτλους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη Τραπεζική εταιρία που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα καταθέσεως στα γραφεία της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσωπήσεώς τους.

   

  Νίκαια Κιλελέρ Λάρισας, 09.07.2019
  Το Διοικητικό Συμβούλιο

  Γεώργιος Σταματίου
  Πρόεδρος Δ.Σ.

 • 03/08/2019 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

  ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53400/31/Β/02/44
  ΑΡ. ΓΕΜΗ 027121140000

  Καλούνται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας με την επωνυμία ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε, και δ.τ. «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» με έδρα το Δήμο Κιλελέρ της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, οι κ.κ. Μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 3 Αυγούστου 2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00 μ.μ. στις εγκαταστάσεις της Κλινικής της Εταιρίας που βρίσκονται στο Δήμο Κιλελέρ της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, 8ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας – Αθηνών (Ισόγειο – Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2018, της επ’ αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31.12.2018.
  2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο της χρήσης που έληξε την 31.12.2018.
  3. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2018.
  4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018 σύμφωνα με το άρθρο 109 Ν. 4548/2018 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση.
  5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
  6. Τροποποίηση του άρθρου 20 παρ. 1 του Καταστατικού, ως προς τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
  7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
  8. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που είναι συνδεδεμένες με την Εταιρία σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 32 ν.4308/2014, καθώς και για τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρία σκοπούς.
  9. Προσαρμογή του Καταστατικού της Εταιρίας στις διατάξεις του Ν. 4548/2018 κατά το άρθρο 183 του ανωτέρω νόμου. Τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση των άρθρων του Καταστατικού.

  Σε περίπτωση μη συντελεσθείσης απαρτίας κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση καλούνται οι μέτοχοι σύμφωνα με το άρθρο 130 Ν. 4548/2018 σε επαναληπτική Γ.Σ. την 17η Αυγούστου 2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00 μ.μ. στον αυτό ως άνω τόπο προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ιδίων ως άνω θεμάτων, χωρίς να δημοσιευθεί νεότερη πρόσκληση.

  Όσοι μέτοχοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους και τους προσωρινούς τίτλους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη Τραπεζική εταιρία που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα καταθέσεως στα γραφεία της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσωπήσεώς τους.

   

  Νίκαια Κιλελέρ Λάρισας, 09.07.2019
  Το Διοικητικό Συμβούλιο

  Γεώργιος Σταματίου
  Πρόεδρος Δ.Σ.