Διοίκηση

Διευθυντικά Στελέχη

Ταλάρης Θεόδωρος Γενικός και Διοικητικός Διευθυντής
Μπουγά Αικατερίνη  Διευθύντρια Νοσηλευτικής Διεύθυνσης
Χρυσάφη Αικατερίνη Διευθύντρια Ποιότητας Νοσηλευτικών Υπηρεσιών
Ορφανού Μαρίνη Διευθύντρια Λειτουργιών (C.O.O.)
Πυργίδης Παναγιώτης Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών (C.F.O.)
Καπούλας Χρυσόστομος Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας ΙΑΣΩ
Γιτσαρά Ναταλίνα Νοµικός Σύµβουλος

 

Διοικητικό Συμβούλιο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας A.E.

Σταματίου Γεώργιος, Πρόεδρος
Δουλγεράκης Εμμανουήλ, Αντιπρόεδρος
Ταλάρης Θεόδωρος, Διευθύνων Σύμβουλος
Παπαμάρκου Μαρία, Μέλος
Τσάκωνας Ιωάννης, Μέλος