Διοίκηση

Διευθυντικά Στελέχη

Ταλάρης Θεόδωρος Γενικός και Διοικητικός Διευθυντής
Μπουγά Αικατερίνη  Διευθύντρια Νοσηλευτικής Διεύθυνσης
Φάκα Δήμητρα Οικονομική Διευθύντρια
Ορφανού Μαρίνη Διευθύντρια Λογιστηρίου
Καπούλας Χρυσόστομος Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας ΙΑΣΩ
Κυλινδρής Τριαντάφυλλος Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Γιτσαρά Ναταλίνα Νοµικός Σύµβουλος

 

Διοικητικό Συμβούλιο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας A.E.

Σταματίου Γεώργιος, Πρόεδρος
Δουλγεράκης Εμμανουήλ, Αντιπρόεδρος
Ταλάρης Θεόδωρος, Διευθύνων Σύμβουλος
Παπαμάρκου Μαρία, Μέλος
Ταμπουρέα Χριστίνα, Μέλος