Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Επενδυτών

 • Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2018

  Δείτε εδώ την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το 2018.
 • Στοιχεία & Πληροφορίες 31-12-2018

  Δείτε εδώ Στοιχεία & Πληροφορίες 31-12-2018
 • 30/06/2018 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

  ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53400/31/Β/02/44
  ΑΡ. ΓΕΜΗ 027121140000

  Καλούνται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας με την επωνυμία ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε, και δ.τ. «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» με έδρα το Δήμο Κιλελέρ της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, οι κ.κ. Μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 13.00 μ.μ. στις εγκαταστάσεις της Κλινικής της Εταιρίας που βρίσκονται στο Δήμο Κιλελέρ της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, 8ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας – Αθηνών (Ισόγειο – Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2017, της επ’ αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31.12.2017.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2017.
  3. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2017.
  4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη χρήση 01.01.2017 έως 31.12.2017 σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση.
  5. Έγκριση συμβάσεων κατ’ άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.
  6. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.
  7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
  8. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν.2190/20, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που είναι συνδεδεμένες με την Εταιρία σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 32 ν.4308/2014, καθώς και για τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρία σκοπούς.

  Σε περίπτωση μη συντελεσθείσης απαρτίας κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση καλούνται οι μέτοχοι σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 2190/1920 σε επαναληπτική Γ.Σ. την 14η Ιουλίου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 13.00 μ.μ. στον αυτό ως άνω τόπο προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ιδίων ως άνω θεμάτων, χωρίς να δημοσιευθεί νεότερη πρόσκληση.

  Όσοι μέτοχοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους και τους προσωρινούς τίτλους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη Τραπεζική εταιρία που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα καταθέσεως στα γραφεία της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσωπήσεώς τους.

   

  Νίκαια Κιλελέρ Λάρισας, 07.06.2018
  Το Διοικητικό Συμβούλιο

  Γεώργιος Σταματίου
  Πρόεδρος Δ.Σ.