Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Επενδυτών

 • 13/06/2015 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

  ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53400/31/Β/02/44
  ΑΡ. ΓΕΜΗ 027121140000

  Καλούνται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας με την επωνυμία ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε, και δ.τ. «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» με έδρα το Δήμο Κιλελέρ της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, οι κ.κ. Μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 13 Ιουνίου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 13.00 μ.μ. στις εγκαταστάσεις της Κλινικής της Εταιρίας που βρίσκονται στο Δήμο Κιλελέρ της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, 8ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας – Αθηνών (Ισόγειο – Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2014, της επ’ αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31.12.2014.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2014.
  3. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2014.
  4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2015 και για την έκδοση του ετήσιου πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης της χρήσης 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
  5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
  6. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν.2190/20, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που είναι συνδεδεμένες με την Εταιρία σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 32 ν.4308/2014, καθώς και για τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρία σκοπούς.
  7. Τροποποίηση των άρθρων 5 και 11 του καταστατικού της Εταιρίας.

  Σε περίπτωση μη συντελεσθείσης απαρτίας κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση καλούνται οι μέτοχοι σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 2190/1920 σε πρώτη επαναληπτική Γ.Σ. την 27η Ιουνίου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 13.00 μ.μ. και σε περίπτωση μη συντελεσθείσης και πάλι απαρτίας, καλούνται οι μέτοχοι την 11η Ιουλίου 2015 ημέρα Σάββατο και ώρα 13.00 μ.μ. σε δεύτερη επαναληπτική Γ.Σ. στον αυτό ως άνω τόπο προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ιδίων ως άνω θεμάτων.

  Όσοι μέτοχοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους και τους προσωρινούς τίτλους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη Τραπεζική εταιρία που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα καταθέσεως στα γραφεία της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσωπήσεώς τους.

   

  Νίκαια Κιλελέρ Λάρισας, 20.05.2015
  Το Διοικητικό Συμβούλιο

  Γεώργιος Σταματίου
  Πρόεδρος Δ.Σ.

 • Στοιχεία & Πληροφορίες 31-12-2015

  Δείτε εδώ Στοιχεία & Πληροφορίες 31-12-2015
 • Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2015

  Δείτε εδώ την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το 2015.