Διαχείριση παραπόνων

Η διατύπωση παραπόνου ή σημείου προς βελτίωση από ασθενείς (εσωτερικούς ή εξωτερικούς), επισκέπτες, παραπέμποντες / θεράποντες ιατρούς και προσωπικό, μπορεί να γίνει:

  • είτε προφορικά, κατά τη διάρκεια της παροχής της υπηρεσίας υγείας στους ασθενείς ή στα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη,
  • είτε μέσω επιστολής ή σχετικού εγγράφου, το οποίο ο ενδιαφερόμενος ασθενής ή επισκέπτης μπορεί να αποστείλει απ’ ευθείας στην Κλινική,
  • είτε γραπτώς κατά την παρουσία στην Κλινική, όπου σε συγκεκριμένες θέσεις stands είναι τοποθετημένο το "Έντυπο για την Υποβολή Παραπόνων - Προτάσεων Βελτίωσης", όπου ο ασθενής ή ενδιαφερόμενος τα παραλαμβάνει, τα συμπληρώνει και κατόπιν τα τοποθετεί με ειδικό φάκελο στα ειδικά κυτία συλλογής αυτών,
  • με τον ίδιο τρόπο μπορούν να απευθυνθούν στην Κλινική (σε συγκεκριμένο Τμήμα ή στην κάθε Κλινική) και οι παραπέμποντες / θεράποντες ιατροί της Κλινικής,
  • συγχρόνως παράπονο ή σημείο προς βελτίωση μπορεί να διατυπωθεί και από μέλος του προσωπικού, ακολουθώντας τα σχετικά αναφερόμενα στη Διαδικασία «ΜηΣυμμορφώσεων / Διορθωτικών και Προληπτικών Ενεργειών»,
  • επιπρόσθετα, παράπονα προς την κάθε Κλινική ενδέχεται να διατυπωθούν, έμμεσα, μέσω των ερωτηματολογίων ικανοποίησης που αποστέλλονται από τα ενδιαφερόμενα μέρη, σύμφωνα με τη διαδικασία Δ.ΔΙΑΧ.110 «Μέτρηση Ικανοποίησης Ενδιαφερομένων Μερών».