Όροι Συμμετοχής σε Εκδήλωση και Διαγωνισμό του ΙΑΣΩ 

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ- ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.», με έδρα στο 8ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας - Αθήνας, Λάρισα 410 05, τηλ 241 099 6000 (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια»), διοργανώνει εκδήλωση και προωθητική ενέργεια (εφεξής ο «Διαγωνισμός»). Η διαφημιστική εταιρεία για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού είναι η «Ελένη Δ. Καραΐσκου» και διακριτικό τίτλο « Eppos », που εδρεύει στον Βύρωνα Αττικής, Βας. Αντωνιάδη, αριθμός 12, Τ.Κ 16233, με Α.Φ.Μ. 143361644, ΔΟΥ ΙΖ’ Αθηνών (εφεξής η «Διαφημιστική»). Η κλήρωση θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στις 3/6/2024 σύμφωνα με όσα περιγράφονται στους παρόντες Όρους .

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους, καθώς η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής «Όροι Συμμετοχής») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχοντος και της διαδικασίας ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο διεξαγωγής αυτού.

Οι παρόντες Όροι βρίσκονται αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού στον εξής δικτυακό τόπο: https://www.iaso.gr/thessalias/news/terms/oroi-symmetochis-se-ekdilosi-kai-diagonismo-tou-iaso       

1. Προϋποθέσεις - Δικαίωμα Συμμετοχής

1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν γυναίκες που είναι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (εφεξής η «Συμμετέχουσα»).

1.2. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό τα ανίκανα ή περιορισμένως ικανά προς δικαιοπραξία πρόσωπα, οι ανήλικοι, οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, και οι σύζυγοι αυτών ή τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης με τους εν λόγω εργαζόμενους και συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στον Διαγωνισμού κατά παράβαση των παρόντων Όρων Συμμετοχής θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και θεωρείται ως ουδέποτε πραγματοποιηθείσα.

2. Διάρκεια Διαγωνισμού

2.1. O Διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την 22α  Μαΐου 2024 μέχρι το πέρας της εκδήλωσης που θα λάβει χώρα την  31η  Μαΐου 2024.  Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μη πραγματοποιηθείσα και δεν επιφέρει αποτελέσματα ούτε δεσμεύει την Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

2.2. Η Διοργανώτρια δικαιούται να αναβάλει ή να μεταθέσει ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη κρίση της την ώρα ή/και ημέρα/ημέρες διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή/και της κλήρωσης ή και να ακυρώσει συνολικά τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού ή/και της κλήρωσης, μέσω της παροχής σχετικής ενημέρωσης στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας.

3. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

3.1. Για να συμμετάσχει κάποια στο Διαγωνισμό θα πρέπει να έχει συμπληρώσει την παρούσα φόρμα συμμετοχής ηλεκτρονικά, ή με φυσική παρουσία στην εκδήλωση IASO   MOM   Event , που θα  λάβει χώρα στη Λάρισα στο ξενοδοχείο Larissa   Divani   Palace , την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024 και ώρα 19.00.

3.2. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε χρέωση, αγορά προϊόντος ή περαιτέρω διαδικασία ή επιβάρυνση.

3.3. Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι Συμμετέχουσες αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους Όρους Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Κάθε πρόσωπο μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποσύρει τη συμμετοχή του από το Διαγωνισμό.

3.4. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν μόνο οι έγκυρες συμμετοχές. Ως έγκυρη συμμετοχή, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή για την οποία ισχύουν σωρευτικά τα κατωτέρω: (α) πληροί τις προϋποθέσεις των παρόντων όρων, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής των συστημάτων της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής της Συμμετέχουσας ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και καταχωρηθεί κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού, (δ) δεν αντίκειται με οποιονδήποτε τρόπο στο νόμο ή/και τα χρηστά ήθη και δεν θίγει δικαιώματα τρίτων.

3.5. Όλες οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται αμέσως σε κατάλογο αποκτώντας αυτοδίκαια και άνευ ετέρου μοναδικό αύξοντα αριθμό προκειμένου να συμμετάσχουν στην ηλεκτρονική κλήρωση. Ο εν λόγω κατάλογος, τον οποίο θα τηρεί η Διοργανώτρια ή τρίτο πρόσωπο κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα συνιστά πλήρη απόδειξη αναφορικά με την υποβολή δήλωσης συμμετοχής.

3.6. Ρητά δηλώνεται ότι η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύσει ή/και να αφαιρέσει εκ των υστέρων και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση οποιαδήποτε συμμετοχή, της οποίας το περιεχόμενο είναι προσβλητικό ή αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο, να απορρίψει συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες όρους, καθώς και να ακυρώσει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες όρους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η Διοργανώτρια μπορεί, ανεξαρτήτως των λοιπών αξιώσεών της, να αξιώσει την επιστροφή κάθε δώρου ή άλλης ωφέλειας που η Συμμετέχουσα έχει ήδη καρπωθεί εκ της τυχόν άκυρης συμμετοχής της στον Διαγωνισμό. Ο αποκλεισμός για οποιονδήποτε από τους ανωτέρω λόγους πραγματοποιείται χωρίς την τήρηση διατυπώσεων ή προθεσμίας και δίχως να απαιτείται η προηγούμενη ειδοποίηση της αποκλειομένης και αιτιολόγηση του αποκλεισμού/ακύρωσης της συμμετοχής. Επίσης, τυχόν συμμετοχές, που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων (μεταξύ των οποίων και δικαιώματα σχετικά με προσωπικά δεδομένα), κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής, θα διαγράφονται άμεσα, η δε συμμετοχή αυτή θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, ακόμα και κατά το στάδιο της χορήγησης του Δώρου.

4. Τρόπος Ανάδειξης Νικητριών Διαγωνισμού

4.1. Η ανάδειξη των νικητριών θα γίνει με κλήρωση που θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού προγράμματος το οποίο εξασφαλίζει το τυχαίο της επιλογής, το αδιάβλητο του αποτελέσματος και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών, στις 3 Ιουνίου 2024 και ώρα 15.00.

4.2. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει κατά απόλυτη διακριτική της ευχέρεια την ημέρα διεξαγωγής της, με προηγούμενη ανακοίνωσή της στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας.

4.3. Στην κλήρωση συμμετέχουν όλες όσες έχουν δηλώσει εγκύρως συμμετοχή. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν 25 νικήτριες.

4.4. Οι νικήτριες που θα αναδειχθούν κατόπιν της ανωτέρω κληρώσεως θα ανακοινωθούν από την Διοργανώτρια. Η εν λόγω δημοσίευση των στοιχείων των νικητριών γίνεται για τους σκοπούς δημοσιότητας και διαφάνειας του Διαγωνισμού και θεωρείται αναγκαία για τους άνω νόμιμους σκοπούς, βασίζεται δε στα δημοσιευμένα από τους ίδιους στοιχεία κατά τη συμμετοχή τους. Εάν κάποια εκ των Συμμετεχουσών δεν επιθυμεί την ανάρτηση του ονόματός της ως νικήτριας, παρακαλείται να μη συμμετάσχει στο Διαγωνισμό.

4.5. Η Διοργανώτρια δύναται να απορρίψει οποιαδήποτε νικήτρια στην περίπτωση που κρίνει πως τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί είναι ανακριβή ή ελλιπή. Η Συμμετέχουσα έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή και ακριβή συμπλήρωση των στοιχείων της.

5. Δώρα

5.1. Τα δώρα που κληρώνονται στο Διαγωνισμό είναι:

* 1 τοκετός σε σουίτα (ΙΑΣΩ Θεσσαλίας)

*Δωρεάν Διερεύνηση Γονιμότητας  για 3 ζευγάρια (α) Ραντεβού με Γυναικολόγο, Ειδικό στην Ανθρώπινη Αναπαραγωγή β) Ορμονικό έλεγχο ΑΜΗ, Fsh , Lh, E2 3) Σπερμοδιάγραμμα) ( Assisting   Nature )

* προϊόντα διατροφής για μία τυχερή (Nestle)

* Δωροκάρτες 50€ για 2 τυχερές ( Energiers )

* Τρίκυκλο   Αναδιπλούμενο   Ποδήλατο Smart Baby Coccolle Spectra Plus GreyStone (Boutique Bebe Plus by Kalesi)

* Δωροκάρτες 100€ για 2 τυχερές (Boutique Bebe Plus by Kalesi)

* Δωροκάρτες 50€ για 2 τυχερές (Boutique Bebe Plus by Kalesi)

* 1 ενοικίαση νοσοκομειακού θηλάστρου (Amega)

* επιθέματα πλενόμενα και επιθέματα μιας χρήσης και κοχύλια (Amega)

*5 σετ (αντηλιακή κρέμα & αρωματικά spray αναζωογόνησης ) (Biolane)

* 2 manicure-pedicure ( μέχρι 15/6/24) (Beauty Home)

* Eξειδικευμένη διατροφή στο θηλασμό, εκπαίδευση, λιπομέτρηση & εβδομαδιαίο διαιτολόγιο για 1 τυχερή (Διατροφολόγος Ειρήνη Παπαγιάννη)

* Σειρά περιποίησης προιόντων μαλλιών System   Professional ( Fani   Hair )

* 2 μήνες συνδρομή σε προγράμματα από το Σεπτέμβριο 2024 (Δημιουργική Πόρτα)

* Επαγγελματική φωτογράφηση σε studio (εγκυμοσύνης, νεογνού ή οικογενειακή) ( Studio   Papandreou ) .

5.2. Οι νικήτριες του Διαγωνισμού θα ενημερωθούν για τον τρόπο και τον χρόνο χρήσης του δώρου τους εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα της κλήρωσης.

5.3. Η νικήτρια θα πρέπει να ανταποκριθεί για να δηλώσει την αποδοχή του δώρου εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της επικοινωνίας. Η νικήτρια που έχει κερδίσει τις υπηρεσίες που παρέχονται από τη Διοργανώτρια θα πρέπει πρώτα να κάνει αποδοχή του δώρου σε συνεννόηση με τη Διοργανώτρια εταιρεία και έπειτα να έρθει σε τηλεφωνική επικοινωνία με αυτή, προκειμένου να καθοριστούν από κοινού οι λεπτομέρειες αναφορικά με την παροχή των ως άνω αναφερόμενων υπηρεσιών.

5.4. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιαδήποτε νικήτρια του Διαγωνισμού εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ή σε περίπτωση κατά την οποία οποιαδήποτε νικήτρια αδρανήσει, καθυστερήσει ή/και δεν αποστείλει μήνυμα για να επιβεβαιώσει την αποδοχή του Δώρου και να χορηγήσει τα στοιχεία επικοινωνίας της, δεν εμφανισθεί ή δεν επικοινωνήσει εγκαίρως με τη Διοργανώτρια εντός του ορισμένου από τη Διοργανώτρια χρονικού διαστήματος ή δηλώσει αδυναμία ή αρνηθεί να παραλάβει το Δώρο ή δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή της τυγχάνει άκυρη ή ακυρώσιμη, οιαδήποτε των ανωτέρω περιπτώσεων συνεπάγεται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του Δώρου και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την απόδοση του Δώρου.

5.5. Εφόσον, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την πάροδο των προθεσμιών που ορίζονται ανωτέρω κάποιο ή κάποια δώρα μείνουν αδιάθετα, αυτά τίθενται στη διάθεση της Διοργανώτριας, η οποία δύναται να τα αξιοποιήσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

5.6. Όλα τα δώρα του Διαγωνισμού είναι συγκεκριμένα, προσωπικά, αμεταβίβαστα και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. Συγκεκριμένα, τα δώρα του παρόντος διαγωνισμού δεν μεταβιβάζονται από τις νικήτριες σε οποιαδήποτε τρίτα πρόσωπα ή σε πρόσωπα με τα οποία υπάρχει οποιοσδήποτε βαθμός συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή ή εκ πλαγίου καθώς και σε φιλικά προς αυτούς πρόσωπα.

5.7. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του δώρου. Δεν γίνεται αλλαγή ή αντικατάσταση του δώρου. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της παράδοσης των δώρων η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη λόγω ή με αφορμή τον παρόντα Διαγωνισμό εξ οιασδήποτε αιτίας.

6. Ακύρωση διαγωνισμού

Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για την τυχόν ακύρωση ή διακοπή του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ανά πάσα στιγμή τους Όρους Συμμετοχής, καθώς και να αναβάλει ή να ακυρώσει το Διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση που θα δημοσιεύσει.

7. Δημοσιότητα

Οι Όροι Συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα που διατηρεί η Διοργανώτρια ή σε άλλο πρόσφορο τρόπο ή μέσο, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

8. Προσωπικά Δεδομένα

8.1. Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού προϋποθέτει και καθιστά απαραίτητη τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Συμμετεχόντων, τα οποία περιγράφονται κατωτέρω και τα οποία τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διοργανώτρια, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 2016/ΕΕ/679 (ΓΚΠΔ), αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού και ειδικότερα την συμμετοχή, ανακοίνωση/δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων, την απόδοση των Δώρων, την προβολή και προώθηση του Διαγωνισμού. Προς εκπλήρωση των ως άνω σκοπών, η Διοργανώτρια επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων για  τη δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό (επεξεργασία κατόπιν αίτησης του υποκειμένου των δεδομένων), την εκπλήρωση των προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία υποχρεώσεών της, καθώς και για την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων της (άρθρο 6 παρ. 1 (β’), (γ’) και (στ’) του ΓΚΠΔ).

8.2. Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας είναι:

Α) Για τις Συμμετέχουσες: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τηλέφωνο επικοινωνίας.

Β) Για τις νικήτριες: επιπλέον των ανωτέρω, και στοιχεία ταυτότητας.

Σε περίπτωση που οι Συμμετέχουσες δεν επιθυμούν να γίνει επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλούνται να μην συμμετέχουν στον Διαγωνισμό. Για τα δικαιώματα των υποκειμένων και τον τρόπο άσκησής τους, βλ. παρ. 8.5 κατωτέρω.

8.3. Τα ως άνω δεδομένα θα διατηρούνται από τη Διοργανώτρια για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών δηλαδή για την τήρηση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού με σκοπό την απόδειξη της νομιμότητας και διαφάνειας και την απόδοση των δώρων, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης και της φορολογικής νομοθεσίας. Τα στοιχεία των νικητών που κάνουν χρήση των υπηρεσιών του ΙΑΣΩ, θα τηρούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία για την υποχρεωτική τήρηση των στοιχείων των ασθενών από τις Κλινικές.

8.4. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχουσών δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων τη σχετική επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και την παράδοση των δώρων, όπως, ενδεικτικά, η Διαφημιστική.

8.5. Σε περίπτωση που κάποια Συμμετέχουσα επιθυμεί να μην γίνει εφεξής επεξεργασία των προσωπικών της δεδομένων, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί να αποσύρει τη συμμετοχή της, επικοινωνώντας, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, μέσω email στο d po @iaso.gr . Κάθε ενδιαφερόμενη μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του ΓΚΠΔ, δηλαδή το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης, και φορητότητας, επικοινωνώντας με τη Διοργανώτρια στην ίδια ανωτέρω διεύθυνση email. Επίσης, το υποκείμενο των δεδομένων (Συμμετέχουσα/νικήτρια) διατηρεί πάντα το δικαίωμα να απευθύνεται στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ.: 11523, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά ( [email protected] ). Μπορείτε να ενημερωθείτε ειδικότερα για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ομίλου ΙΑΣΩ πoυ βρίσκεται ανηρτημένη και διαρκώς επικαιροποιημένη στη διεύθυνση www.iaso.gr.

8.6. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω, οι Συμμετέχουσες μπορούν να απευθυνθούν στην Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Ομίλου ΙΑΣΩ, κα. Χαρά Δαούτη στην ηλεκτρονική διεύθυνση  [email protected]

9. Λοιποί Όροι

9.1. Οι Συμμετέχουσες παρέχουν για τις ανάγκες του Διαγωνισμού τα στοιχεία τους στην Διοργανώτρια, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τις ανάγκες του Διαγωνισμού και υπό τους όρους που αναφέρονται στον όρο 8 ανωτέρω.

9.2. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανακαλεί, παρατείνει ή μειώνει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού κατά την κρίση της, καθώς και να μεταβάλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώσει το Διαγωνισμό και συνακόλουθα την παροχή του δώρου με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα που διατηρεί η Διοργανώτρια, με ημερομηνία ισχύος της τροποποίησης η οποία συμπίπτει με την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. Οι Όροι Συμμετοχής θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των τυχόν τροποποιήσεων, οι οποίες θα ισχύουν από την ανάρτηση και δημοσιοποίησή τους στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας. Οι Συμμετέχουσες φέρουν αποκλειστική ευθύνη ενημέρωσής τους για τις ανωτέρω αλλαγές.

9.3. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχουσών. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχουσες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση ή απόδοση Δώρου.

9.4. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη χορήγηση των δώρων κατόπιν της επιτυχούς διενέργειας του Διαγωνισμού κατά την απόλυτη κρίση της.

9.5. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.

9.6. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, δεν πλήττεται το έγκυρο και η ισχύς των λοιπών όρων. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

9.7. Η παράλειψη από τη Διοργανώτρια να ασκήσει κάποιο δικαίωμα της δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες της Διοργανώτριας, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2410996000.