Αγγειοχειρουργικό Τμήμα

Χειρουργικός Τομέας
Αγγειοχειρουργικό Τμήμα
Στελέχωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος