Αγγειοχειρουργικό Τμήμα

Χειρουργικός Τομέας
Αγγειοχειρουργικό Τμήμα

Στελέχωση

Επιστημονικά Υπεύθυνος