Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμού ΙΑΣΩ Θεσσαλίας με Δώρο 1 Δωρεάν τοκετό   

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.», με έδρα στο Κιλελέρ Λαρίσης, 8Ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας Αθηνών (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια»), διοργανώνει με αφορμή τη γιορτή της γυναίκας, προωθητική ενέργεια (εφεξής ο «Διαγωνισμός»). Η διαφημιστική εταιρεία για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού είναι η Dope, ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΝΤΟΟΥΠ ΣΤΟΥΝΤΙΟ Συστήματα Δεδομένων και Διαδικτυακή Επικοινωνία Α.Ε.», που εδρεύει  στην Αγία Παρασκευή Αττικής, Λεωφόρος Μεσογείων αρ. 451, Τ.Κ. 15343 με Α.Φ.Μ. 095756010, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών (εφεξής η «Διαφημιστική»). Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) και συγκεκριμένα μέσω των ιστοσελίδων που διατηρεί η Διοργανώτρια στο «Facebook» στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.facebook.com/iasothessalias/, και στο «Instagram» στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.instagram.com/iaso_thessalias/?hl=el.

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους, καθώς η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής «Όροι Συμμετοχής») είναι ο  καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό και της διαδικασίας ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο διεξαγωγής αυτού.

1. Δικαίωμα Συμμετοχής

1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν γυναίκες που είναι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (εφεξής η «Συμμετέχουσα»).

1.2. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι εργαζόμενες της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, και οι σύζυγοι αυτών ή τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης με τις εν λόγω εργαζόμενες και συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού.

1.3. Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε Συμμετέχουσα που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό είναι να έχει εγγραφεί νομίμως ως μέλος και να διατηρεί ενεργό λογαριασμό στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης «Facebook» ( www.facebook.com) ή/και «Instagram» (www.instagram.com), δηλώνοντας μοναδικό Όνομα Χρήστη (UserName) και Κωδικό Πρόσβασης (Password), να τηρεί όλους τους όρους χρήσης των ως άνω ιστοσελίδων και η λειτουργία του λογαριασμού της να μην έχει ανασταλεί για οποιονδήποτε λόγο.

Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και θα θεωρείται ως ουδέποτε πραγματοποιηθείσα.

2. Διάρκεια Διαγωνισμού

O Διαγωνισμός θα διαρκέσει από τη στιγμή της δημοσίευσής του στις 08/05/22 μέχρι και την 18/05/22 και ώρα 23:59. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μη πραγματοποιηθείσα και δεν επιφέρει αποτελέσματα ούτε δεσμεύει την Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

Η Διοργανώτρια δικαιούται να αναβάλει ή να μεταθέσει ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη κρίση της την ώρα ή/και ημέρα/ημέρες διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή/και της κλήρωσης ή και να ακυρώσει συνολικά τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού ή/και της κλήρωσης, μέσω της παροχής σχετικής ενημέρωσης στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας.

3. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

3.1. Για να συμμετάσχει κάποιος στο Διαγωνισμό θα πρέπει, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να εισέλθει στη σελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook ή στο Instagram και να μεταβεί στη σχετική δημοσίευση που έχει αναρτηθεί για τις ανάγκες διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Οι Συμμετέχουσες καλούνται να αναρτήσουν σχόλιο (comment) κάτω από τη δημοσίευση (Facebook Post ή Instagram Post) του Διαγωνισμού της εκάστοτε πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, να κάνουν Like στη σελίδα του ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ καθώς, tag 2 φίλες και Like στη δημοσίευση (post) του Διαγωνισμού.

Όλες οι Συμμετέχουσες δηλώνουν και εγγυώνται ότι έχουν την συγκατάθεση του οποιουδήποτε χρήστη για την αναφορά του ονόματός του στο σχόλιο του Διαγωνισμού και ότι η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία σχετική ευθύνη περί δημοσίευσης των προσωπικών του δεδομένων στη σελίδα της στο Facebook ή στο Instagram. Σε περίπτωση που δεν έχει ληφθεί η ανωτέρω συγκατάθεση και η Διοργανώτρια ενημερωθεί σχετικά, θα αποσύρει αμέσως την ανάρτηση και θα ακυρώσει τη συμμετοχή της Συμμετέχουσας.

3.2. Η ανάρτηση από τη Συμμετέχουσα σχολίου συνιστά δήλωση συμμετοχής και ενεργοποιεί τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την κλήρωση χωρίς οποιαδήποτε χρέωση, αγορά προϊόντος ή περαιτέρω διαδικασία.

3.3. Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι Συμμετέχουσες αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους Όρους Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Κάθε πρόσωπο μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποσύρει τη συμμετοχή του από το Διαγωνισμό με τη διαγραφή του/των σχολίου/σχολίων του που είχε υποβάλει κάτω από τη δημοσίευση (Facebook Post ή Instagram Post) του Διαγωνισμού.

3.4. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν μόνο οι έγκυρες συμμετοχές. Ως έγκυρη συμμετοχή, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή για την οποία ισχύουν συνολικά τα κατωτέρω: (α) πληροί τις προϋποθέσεις των παρόντων όρων, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής των συστημάτων της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής της Συμμετέχουσας ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και καταχωρηθεί κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού, (δ) δεν αντίκειται με οποιονδήποτε τρόπο στο νόμο και τα χρηστά ήθη και δεν θίγει δικαιώματα τρίτων.

3.5. Όλες οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται αμέσως σε λίστα αποκτώντας αυτοδίκαια και άνευ ετέρου μοναδικό αύξοντα αριθμό προκειμένου να συμμετάσχουν στην ηλεκτρονική κλήρωση.

3.6. Ρητά δηλώνεται ότι η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύσει ή/και να αφαιρέσει εκ των υστέρων και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση οποιαδήποτε συμμετοχή, της οποίας το περιεχόμενο είναι προσβλητικό ή αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο, να απορρίψει συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες όρους, καθώς και να ακυρώσει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες όρους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η Διοργανώτρια μπορεί, ανεξαρτήτως των λοιπών αξιώσεών της, να αξιώσει την επιστροφή κάθε δώρου ή άλλης ωφέλειας που η Συμμετέχουσα έχει ήδη καρπωθεί εκ της συμμετοχής της στον Διαγωνισμό. Ο αποκλεισμός για οποιονδήποτε από τους ανωτέρω λόγους πραγματοποιείται χωρίς την τήρηση διατυπώσεων ή προθεσμίας και δίχως να απαιτείται η προηγούμενη ειδοποίηση του αποκλειομένου και αιτιολόγηση του αποκλεισμού/ακύρωσης της συμμετοχής. Επίσης,  τυχόν συμμετοχές, που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτρια /και της Διαφημιστικής, θα διαγράφονται άμεσα, η δε συμμετοχή αυτή θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, ακόμα και κατά το στάδιο της χορήγησης του Δώρου.

4. Τρόπος Ανάδειξης Νικητριών Διαγωνισμού

4.1. Η ανάδειξη των νικητριών θα γίνει με δύο (2) κληρώσεις που θα διεξαχθούν με τη χρήση ηλεκτρονικού προγράμματος το οποίο εξασφαλίζει το τυχαίο της επιλογής, το αδιάβλητο του αποτελέσματος και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών, στην έδρα της Dope, Αγία Παρασκευή Αττικής, Λεωφόρος Μεσογείων αρ. 451, Τ.Κ. 15343 στις 19/05 και ώρα 11:00 μμ.

4.2. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα διεξαγωγής της – με προηγούμενη ανακοίνωσή της στην ιστοσελίδα της στο Facebook και το Instagram.

4.3. Στην πρώτη (1η) κλήρωση συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν δηλώσει εγκύρως συμμετοχή μέσω σχολίου στην ανάρτηση του Διαγωνισμού στο Facebook και στη δεύτερη (2η) όλοι όσοι έχουν δηλώσει εγκύρως συμμετοχή μέσω σχολίου στην ανάρτηση του Διαγωνισμού στο Instagram. Από την κλήρωση θα αναδειχθεί μια (1) νικήτρια, για το Facebook και για το Instagram συνολικά.

4.4. Οι νικήτρια που θα αναδειχθεί κατόπιν της ανωτέρω κληρώσεως θα ανακοινωθεί στη σελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook και στο Instagram και σε άλλους ιστοτόπους κατά την κρίση της Διοργανώτριας.

4.5. Η Διοργανώτρια δύναται να απορρίψει οποιανδήποτε νικήτρια στην περίπτωση που κρίνει πως τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί είναι ανακριβή ή ελλιπή. Η Συμμετέχουσα έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή και ακριβή συμπλήρωση των στοιχείων της.

5. Δώρο

5.1. Το δώρο που κληρώνεται στο Διαγωνισμό είναι ένας δωρεάν τοκετός (1).

Το πακέτο περιλαμβάνει νοσήλια 3 ημερών, έξοδα χειρουργείου, γενική νάρκωση ή επισκληρίδιο, βασικές εξετάσεις της μητέρας και του νεογνού, υλικά και φάρμακα άμεσα συνδεδεμένα με το φυσιολογικό τοκετό και την καισαρική τομή και διαμονή σε μια από τις Σουίτες της Κλινικής. Ισχύει για φυσιολογικούς τοκετούς ή καισαρικές τομές που θα πραγματοποιηθούν έως 31 Αυγούστου 2023.

5.2. Οι νικήτριες του Διαγωνισμού θα ενημερωθούν για τον τρόπο και τον χρόνο χρήσης του δώρου τους εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα της κλήρωσης. Οι Συμμετέχουσες θα ενημερωθούν μέσω ανάρτησης της σελίδας του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας στο Facebook και το Instagram με τα ονόματα των νικητριών. Κατόπιν οι νικήτριες οφείλουν να επικοινωνήσουν με τη Διοργανώτρια προκειμένου να δώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους (όνομα, email, τηλέφωνο), ώστε να μπορέσει η Διοργανώτρια να κάνει εξακρίβωση αυτών (πχ. παίρνοντας τη νικήτρια τηλέφωνο) και να ξεκινήσει η διαδικασία παράδοσης/εφαρμογής του δώρου. Χωρίς την αρχική επικοινωνία από πλευράς της νικήτριας, η Διοργανώτρια δεν έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει η ίδια επικοινωνία μέσω της ιστοσελίδας της, ούτε να δει το email των νικητριών.

5.4. Η νικήτρια θα πρέπει να ανταποκριθεί για να δηλώσει την αποδοχή του δώρου εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της επικοινωνίας. Η νικήτρια που έχει κερδίσει τις υπηρεσίες που παρέχονται από τη Διοργανώτρια θα πρέπει πρώτα να κάνει αποδοχή του δώρου σε συνεννόηση με τη Διοργανώτρια εταιρεία και έπειτα να έρθει σε τηλεφωνική επικοινωνία με αυτή, προκειμένου να καθοριστούν από κοινού οι λεπτομέρειες αναφορικά με την παροχή των ως άνω αναφερόμενων υπηρεσιών. Ρητώς αναφέρεται ότι οι παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο στις εγκαταστάσεις της Κλινικής ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Α.Ε. (8οχλμ Π.Ε.Ο. Λάρισας - Αθηνών). Οι νικήτριες θα πρέπει να προσέρχονται αυτοπροσώπως ή με το/τα ανήλικο/ανήλικα τέκνο/τέκνα τους στις εγκαταστάσεις της Κλινικής ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ για την πραγματοποίηση των ως άνω υπηρεσιών προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο δηλωτικό της ταυτότητάς τους έγγραφο, καθώς και το βιβλιάριο υγείας του/των τέκνου/τέκνων τους, εφόσον η χρήση του δώρου θα γίνει από αυτό / αυτά.

5.5. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οιαδήποτε νικήτρια του Διαγωνισμού εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ή σε περίπτωση κατά την οποία η νικήτρια αδρανήσει, καθυστερήσει ή/και δεν αποστείλει και επιβεβαιώσει την αποδοχή του Δώρου, δεν εμφανισθεί ή δεν επικοινωνήσει εγκαίρως με τη Διοργανώτρια εντός του ορισμένου από τη Διοργανώτρια χρονικού διαστήματος ή δηλώσει αδυναμία ή αρνηθεί να παραλάβει το Δώρο ή δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή της τυγχάνει άκυρη ή ακυρώσιμη, οιαδήποτε των ανωτέρω περιπτώσεων συνεπάγεται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του Δώρου και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει νικήτρια την πρώτη επιλαχούσα, που είναι αμέσως επόμενη στη λίστα, την οποία και θα ενημερώσει σε εύλογο χρονικό διάστημα.

5.6. Όλα τα δώρα του Διαγωνισμού είναι συγκεκριμένα, προσωπικά, αμεταβίβαστα και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. Συγκεκριμένα, τα δώρα του παρόντος διαγωνισμού δεν μεταβιβάζονται από τις νικήτριες σε οποιαδήποτε τρίτα πρόσωπα ή σε πρόσωπα με τα οποία υπάρχει οποιοσδήποτε βαθμός συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή ή εκ πλαγίου καθώς και σε φιλικά προς αυτές πρόσωπα.

5.7. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του δώρου. Δεν γίνεται αλλαγή ή αντικατάσταση του δώρου. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της παράδοσης των δώρων η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη.

6. Τεχνικά Μέτρα

6.1. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό πρόσωπο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχουσών εκ των άνω αιτιών.

6.2. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για τεχνικές δυσκολίες που τυχόν προκύψουν λόγω θεμάτων δικτύου Internet (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος συμμετοχής) καθώς και για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει, η οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή την ακύρωση κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της ανάρτησής τους.

6.3. Κάθε Συμμετέχουσα έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή της και των αρχείων της από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια δεν βαρύνεται με  δαπάνες που αφορούν  την  συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή της Συμμετέχουσας και γενικά του συστήματός της, καθώς και για τυχόν βλάβες που υποστεί κατόπιν επίσκεψής της στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας.

7. Δημοσιότητα

Οι Όροι Συμμετοχής του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στη σελίδα της Κλινικής ΙΑΣΩ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ στο Facebook στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.facebook.com/iasothessalias και https://www.iaso.gr/thessalias με τη μορφή σημείωσης (note). Ο ολοκληρωμένος τρόπος διεξαγωγής του Διαγωνισμού περιγράφεται αποκλειστικά στους Όρους συμμετοχής και όχι στη σχετική με το Διαγωνισμό ανάρτηση στο Facebook ή / και το Instagram. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ανά πάσα στιγμή τους Όρους Συμμετοχής, καθώς και να αναβάλει ή να ακυρώσει το Διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση που θα δημοσιεύσει στη σελίδα της στο Facebook, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο ή μέσο, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

8. Προσωπικά Δεδομένα

8.1. Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού προϋποθέτει και καθιστά απαραίτητη τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Συμμετεχουσών, τα οποία περιγράφονται κατωτέρω και τα οποία τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διοργανώτρια, ως Υπεύθυνη Επεξεργσίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/ΕΕ/679 (GDPR), αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού και ειδικότερα την συμμετοχή, ανακοίνωση/δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων, την απόδοση των Δώρων, την προβολή και προώθηση του Διαγωνισμού. Προς εκπλήρωση των ως άνω σκοπών, η Διοργανώτρια επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχουσών για  τη δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, την εκπλήρωση των προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία υποχρεώσεών της, καθώς και για την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων αυτής και των Συμμετεχουσών (άρθρο 6 παρ. 1 (β’), (γ’) και (στ’) του GDPR).

8.2. Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας είναι:

Α) Για τις Συμμετέχουσες: ονοματεπώνυμο, δημόσια στοιχεία προφίλ στο Facebook ή /και στο Instagram, Facebook και Instagram ID.

Β) Για τις νικήτριες: επιπλέον των ανωτέρω, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τηλέφωνο επικοινωνίας και στοιχεία ταυτότητας.

Σε περίπτωση που οι Συμμετέχουσες δεν επιθυμούν να γίνει επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλούμε να μην συμμετέχουν στον Διαγωνισμό.

8.3. Τα ως άνω δεδομένα θα διατηρούνται από τη Διοργανώτρια για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

8.4. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχουσών δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων τη σχετική επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και την παράδοση των δώρων, όπως η Διαφημιστική.

8.5. Σε περίπτωση που κάποια Συμμετέχουσα επιθυμεί να μην γίνει επεξεργασία των προσωπικών της δεδομένων, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί να αποσύρει τη συμμετοχή της, επικοινωνώντας, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, μέσω email στο [email protected] και σε κάθε περίπτωση να προχωρήσει σε διαγραφή του/των σχολίου/σχολίων της που έχει υποβάλει κάτω από τη δημοσίευση (Facebook Post ή Instagram Post) του Διαγωνισμού . Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, δηλαδή το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης, και φορητότητας, επικοινωνώντας με τη Διοργανώτρια στην ίδια ανωτέρω διεύθυνση email. Επίσης, το υποκείμενο των δεδομένων διατηρεί πάντα το δικαίωμα να απευθύνεται στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ.: 11523, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά ([email protected]).

8.6. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω, οι Συμμετέχουσες μπορούν να απευθυνθούν στην Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Ομίλου ΙΑΣΩ, κ. Χαρά Δαούτη, email: [email protected]

9. Λοιποί Όροι

9.1. Οι Συμμετέχουσες παρέχουν για τις ανάγκες του Διαγωνισμού τα στοιχεία τους στην Διοργανώτρια, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τις ανάγκες του Διαγωνισμού και υπό τους όρους που αναφέρονται στον όρο 8 ανωτέρω.

9.2. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανακαλεί, παρατείνει ή μειώνει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού κατά την κρίση της, καθώς και να μεταβάλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει το Διαγωνισμό και συνακόλουθα την παροχή του δώρου με σχετική ανακοίνωση με ημερομηνία ισχύος της τροποποίησης η οποία συμπίπτει με την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. Οι Όροι Συμμετοχής θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των τυχόν τροποποιήσεων, οι οποίες θα ισχύουν από την ανάρτηση και δημοσιοποίησή τους στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας.

9.3. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχουσών. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχουσες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχισή του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

9.4. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη χορήγηση των δώρων.

9.5. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες της Διοργανώτριας μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2410996110.