Β. ΛΟΓΙΣΤΗΣ / ΤΡΙΑ

Το ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.  επιθυμεί να προσλάβει έμπειρο και άρτια καταρτισμένο προσωπικό στις Οικονομικές Υπηρεσίες, για τη θέση του :

 

Β. ΛΟΓΙΣΤΗΣ / ΤΡΙΑ

(κωδ.: Β. ΛΟΓΙΣΤΗΣ/ΣΤΡΙΑ _09/2022)

 

       Ο/Η κάτοχος της θέσης είναι υπεύθυνος/η για:

 

 • Ορθή και ακριβή εφαρμογή του Λογιστικού Συστήματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από  τη Νομοθεσία και τις διαδικασίες της Εταιρείας
 • Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
 • Προετοιμασία και  υποβολή όλων των δηλώσεων προς τις Φορολογικές και άλλες αρχές.
 • Έγκαιρη απόδοση προς το Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς των πάσης φύσεως φόρων, τελών και ασφαλιστικών εισφορών.
 • Τήρηση των διαδικασιών για την διασφάλιση των διαθεσίμων (μετρητά, γραμμάτια, επιταγές).
 • Παρακολούθηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και των αποσβέσεών τους
 • Λογιστικές Συμφωνίες (π.χ  υπολοίπων τραπεζών, πελατών, προμηθευτών κ.λ.π.)

 

Προφίλ Υποψηφίων:

 

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής ή Λογιστικής κατεύθυνσης. Μεταπτυχιακό δίπλωμα, ή/και τίτλος επαγγελματικής πιστοποίησης σε σχετικό αντικείμενο θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση εργασίας
 • Πολύ καλή  γνώση Φορολογικής Νομοθεσίας, ΕΛΠ,ΔΠΧΑ,Ν.4548/18
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση συστημάτων ERP, γνώση SAP θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Άριστη γνώση MS Office και ιδιαιτέρως Excel

 

Ικανότητες / Δεξιότητες:

 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, ομαδικότητα, πνεύμα συνεργασίας
 • Αναλυτική και συνθετική σκέψη
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 • Ικανότητα τήρησης χρονοδιαγράμματος

 

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, άριστες συνθήκες εργασίας, συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό σημείωμα με σημείωση του κωδικού της θέσεως, στην ηλεκτρονική διεύθυνση : [email protected]

Φόρμα υποβολής βιογραφικού σημειώματος

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν βιογραφικά σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Ανέβασμα βιογραφικού * Or Browse
0 of
Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από τις Κλινικές του Ομίλου ΙΑΣΩ
Έχω διαβάσει και κατανοήσει την <a href="/privacy-policy">Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων</a> του ΙΑΣΩ