Μονάδα Πλαστικής Γεννητο – Ουρηθρικής Χειρουργικής του Άρρενος