Διεύθυνση Logistics - Προμήθειες - Αποθήκη
Τεχνική Διεύθυνση
Διεύθυνση Πληροφορικής
Υπηρεσία Βιοιατρικής Υποστήριξης
Αποστείρωση
Τμήμα Ιατρικής Φυσικής